Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

G

Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

G

Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

G

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

G

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

G

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt op dit moment gewerkt aan het nieuwe collegeprogramma en de programmabegroting 2019-2022. Het nieuwe collegeprogramma wordt opgebouwd aan de hand van geformuleerde doelstellingen en daaraan gekoppelde maatregelen per programma. Deze doelstellingen en maatregelen zullen doorvertaald worden naar de nieuwe programmabegroting 2019-2022. In het kader van het smart maken van de begroting worden de eerder geformuleerde indicatoren opnieuw tegen het licht gehouden. Hiervoor is in overleg met de griffie een werkgroep vanuit de raad vastgesteld. Met deze werkgroep wordt de formulering van indicatoren uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp zullen de vakinhoudelijke afdelingen ook betrokken worden bij dit proces.

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

G

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de  gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking. In de Coelo-atlas staat de gemeente Nunspeet qua woonlasten op de ranglijst in 2018 op de 16e plek, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft (Oldebroek 87e, Elburg 82e en Hattem 191e). Binnen de provincie Gelderland staat de gemeente Nunspeet op plek 4.   [1]

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners * 6.44 6.58 6.99 6.99
Bezetting Fte per 1.000 inwoners * 7.43 6.58 6.59 6.59
Apparaatskosten Kosten per inwoner * € 251 * ** **
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * * 0.63% ** **
Overhead % van totale lasten * * * ** **
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening