Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland
  • Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

G

in het najaar van 2017  heeft de gemeente de voorwaardenscheppende ambulancelokatie (VWS) aan de Elspeterweg gefaciliteerd. De aanrijtijden van de spoedritten naar Vierhouten en Elspeet zijn licht verbeterd. Het college blijft zich inspannen om ook in de kernen de aanrijtijden te verbeteren.  

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

G

In 2018 zijn 5 AED bij geplaatst. Hiermee is er een dekkend netwerk . Er zijn op dit moment 387  burgerhulpverleners  actief.

Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)

G

In Nunspeet zijn 5 wijkagenten werkzaam. In het voorjaar is een presentatie gehouden over de wijkgerichte werkzaamheden van de wijkagent in de raadscommissie Algemeen Bestuur.  

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

G

In Elspeet hebben bewoners een buurtpreventieteam  in het leven geroepen. Een prima initiatief vanuit bewoners om een bijdrage te leveren  aan de veiligheid.  verder zijn in de gemeente diverse whatsappgroepen actief.  Een nieuw Integraal Veiligheidsplan2020-2023  wordt in 2019 voorbereid. 

 

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

G

Er zijn in 2018 diverse geluidmetingen gedaan. Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het opstellen van geluidbeleid. Het nieuwe geluidbeleid zal verwerkt worden in het evenementenbeleid. Vaststelling van dit beleid zal naar verwachting half 2019 plaatsvinden.

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

G

Jaarwisseling 2017-2018 is rustig verlopen. Er was nagenoeg geen schade.  Aanbevelingen worden betrokken bij de komende jaarwisseling.

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

G

Regelmatig is overleg met de leiding van de brandweer (zowel Nunspeet en Elspeet).  Daar waar nodig springt de gemeente  bij. De financiële problemen bij de VNOG mogen niet ten koste gaan/afgewenteld worden op de vrijwilligers.

Budgetten programma 6

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 0.61 0.66 0.65 * *
Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners * * * * *
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0.9 * 0.09 * *
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 1.96 * 1.96 * *
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 2.26 3.34 2.26 0.37 0.37
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2.8 * 2.8 * *
Gemeentelijke indicatoren
Overleg verwarde personen Aantal 11 12 15 3 3
Geregistreerde verkeersongevallen Aantal 315 328 310 * *
Uitrukken brandweer / ambulance Aantal 185 195 185 ** **
Opkomsttijden binnen de norm % 67% 67% 67% ** **
Risicobedrijven binnen de gemeente Aantal 0 0 0 0 0
* Informatie indicator niet bekend.
** Verantwoording bij de jaarrekening