Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 1  
3e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Bestuurlijke kaders Blz. 8  
Wat willen we bereiken? Blz. 9  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 10  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 11  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 12  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 13  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 14  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 15  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 16  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 17  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 18  
Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 19  
Actief burgerschap Blz. 20  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 21  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 22  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 23  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 24  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 25  
Keuzevrijheid Blz. 26  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 27  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 28  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 29  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 30  
Bieden van beschermd wonen Blz. 31  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 32  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 33  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 34  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 35  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 36  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 37  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 38  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 39  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 40  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 41  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 42  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 43  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 44  
Budgetten programma 1 Blz. 45  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 46  
1.2 Wijkteams Blz. 47  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 48  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 49  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 50  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 51  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 52  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 53  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 54  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 55  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 56  
Programma 2. Onderwijs Blz. 57  
Inleiding Blz. 58  
Bestuurlijke kaders Blz. 59  
Wat willen wij bereiken? Blz. 60  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2 Blz. 61  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 62  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 63  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 64  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 65  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 66  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 67  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 68  
Budgetten programma 2 Blz. 69  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 73  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Bestuurlijke kaders Blz. 76  
Wat willen wij bereiken? Blz. 77  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3 Blz. 78  
Leefbare gemeente Blz. 79  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 80  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 81  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 82  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 83  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 84  
Budgetten programma 3 Blz. 85  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 86  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 87  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 88  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 89  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 90  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91  
Inleiding Blz. 92  
Bestuurlijke kaders Blz. 93  
Wat willen wij bereiken? Blz. 94  
Budgetten programma 4 Blz. 95  
4.1 Volksgezondheid Blz. 96  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 97  
4.2.2 Riolering OR Blz. 98  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 99  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 100  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 101  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 102  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 103  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 104  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 105  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4 Blz. 106  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 107  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 108  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 109  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 110  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 111  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 112  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 113  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 114  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 115  
Inleiding Blz. 116  
Bestuurlijke kaders Blz. 117  
Wat willen wij bereiken? Blz. 118  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5 Blz. 119  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 120  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 121  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 122  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 123  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 124  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 125  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 126  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 127  
Geen betaald parkeren Blz. 128  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 129  
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 130  
Budgetten programma 5 Blz. 131  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 132  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 133  
5.2 Parkeren Blz. 134  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 135  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 136  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 137  
Programma 6. Veiligheid Blz. 138  
Inleiding Blz. 139  
Bestuurlijke kaders Blz. 140  
Wat willen wij bereiken? Blz. 141  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6 Blz. 142  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 143  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 144  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 145  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 146  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 147  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 148  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 149  
Budgetten programma 6 Blz. 150  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 151  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 152  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 153  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 154  
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 155  
Inleiding Blz. 156  
Bestuurlijke kaders Blz. 157  
Wat willen wij bereiken? Blz. 158  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7 Blz. 159  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 160  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 161  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 162  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh Blz. 163  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 164  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 165  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 166  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 167  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 168  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 169  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 170  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 171  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 172  
Budgetten programma 7 Blz. 173  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 174  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 175  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 176  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 177  
7.4 Musea Blz. 178  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 179  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 180  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 181  
7.6 Media Blz. 182  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 183  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 184  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 185  
Programma 8. Economische zaken Blz. 186  
Inleiding Blz. 187  
Bestuurlijke kaders Blz. 188  
Wat willen wij bereiken? Blz. 189  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8 Blz. 190  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 191  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 192  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 193  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 194  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 195  
Breedband in het buitengebied Blz. 196  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 197  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 198  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 199  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 200  
Budgetten programma 8 Blz. 201  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 202  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 203  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 204  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 205  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 206  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 207  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Bestuurlijke kaders Blz. 210  
Wat willen wij bereiken? Blz. 211  
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9 Blz. 212  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 213  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 214  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 215  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 216  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 217  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 218  
Budgetten programma 9 Blz. 219  
9.1 Bestuur Blz. 220  
9.10 Mutaties reserves Blz. 221  
9.2 Burgerzaken Blz. 222  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 223  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 224  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 225  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 226  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 227  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 228  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 229  
9.5 Treasury Blz. 230  
9.61 OZB woningen Blz. 231  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 232  
9.64 Belastingen Overig Blz. 233  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 234  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 235  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 236  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 237  
(investerings-) Kredieten Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Investerings (kredieten) Blz. 240  
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 241  
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 242  
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 243  
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 244  
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 245  
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 246  
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 247  
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 248  
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 249  
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 250  
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 251  
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 252  
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 253  
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 254  
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 255  
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 256  
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 257  
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 258  
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 259  
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 260  
Auto meetploeg (7015404) Blz. 261  
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 262  
BAG 2.0 10218 (7002446) Blz. 263  
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 264  
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 265  
Bewegwijzering (7211316) Blz. 266  
Bovenweg 87-93 (7839011) Blz. 267  
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 268  
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 269  
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 270  
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 271  
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 272  
Digikoppeling 136/13 (7002368) Blz. 273  
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 274  
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 275  
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 276  
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 277  
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 278  
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 279  
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 280  
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 281  
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 282  
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 283  
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 284  
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 285  
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 286  
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 287  
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 288  
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 289  
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 290  
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 291  
Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108) Blz. 292  
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 293  
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 294  
Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520) Blz. 295  
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 296  
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 297  
Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482) Blz. 298  
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 299  
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 300  
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 301  
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 302  
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 303  
Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418) Blz. 304  
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 305  
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 306  
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 307  
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 308  
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 309  
Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258) Blz. 310  
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 311  
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 312  
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 313  
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 314  
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 315  
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 316  
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 317  
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 318  
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 319  
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 320  
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 321  
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 322  
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 323  
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 324  
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 325  
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 326  
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 327  
Ipads 111/2015 (7002398) Blz. 328  
Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516) Blz. 329  
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 330  
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 331  
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 332  
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 333  
LED armaturen (7211314) Blz. 334  
Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912) Blz. 335  
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 336  
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 337  
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 338  
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 339  
Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268) Blz. 340  
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 341  
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 342  
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 343  
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 344  
Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524) Blz. 345  
Mobiele devices 108/16 (7002424) Blz. 346  
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 347  
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 348  
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 349  
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 350  
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 351  
Ondergrondse containers 101/11 (7721000) Blz. 352  
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 353  
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 354  
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 355  
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 356  
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 357  
Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370) Blz. 358  
Oracle cluster (7002436) Blz. 359  
Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 ) Blz. 360  
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 361  
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 362  
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 363  
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 364  
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 365  
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 366  
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 367  
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 368  
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 369  
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 370  
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 371  
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 372  
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 373  
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 374  
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 375  
Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492) Blz. 376  
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 377  
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 378  
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 379  
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 380  
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 381  
Rolbezem (7015410) Blz. 382  
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 383  
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 384  
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 385  
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 386  
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 387  
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 388  
Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930) Blz. 389  
Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374) Blz. 390  
Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412) Blz. 391  
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 392  
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 393  
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 394  
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 395  
Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077) Blz. 396  
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 397  
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 398  
Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076) Blz. 399  
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 400  
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 401  
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 402  
Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426) Blz. 403  
Veegmachine (7015408) Blz. 404  
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 405  
Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396) Blz. 406  
Vrachtwagen (7015406) Blz. 407  
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 408  
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 409  
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 410  
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 411  
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 412  
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 413  
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 414  
Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878) Blz. 415  
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 416  
Programmma's en Projecten Blz. 417  
Project informatie Blz. 418  
Voortgang projecten Blz. 419  
Programma Centrum (hoofdproject) Blz. 420  
Programma Centrum: Project koppen Dorpsstraat Blz. 421  
Programma Centrum: Project marktplein Blz. 422  
Programma Centrum: Project planvorming Blz. 423  
Programma Centrum: Project Van de Mijll Dekkerhof Blz. 424  
Programma Centrum: Project Whemeterrein Blz. 425  
Programma dienstverlening Blz. 426  
Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening Blz. 427  
Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte Blz. 428  
Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid Blz. 429  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject) Blz. 430  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014 Blz. 431  
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 432  
Project Bedrijvenstrip (hoofdproject) Blz. 433  
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat grondverwerving Blz. 434  
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan en eventueel beeldkwaliteitplan Blz. 435  
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat uitvoering Blz. 436  
Project De Brink (hoofdproject) Blz. 437  
Project De Brink: Uitvoering Blz. 438  
Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan Blz. 439  
Project De Kolk (hoofdproject) Blz. 440  
Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken Blz. 441  
Project De Kolk: Planvorming Blz. 442  
Project De Kolk: Uitgifte Blz. 443  
Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures Blz. 444  
Project De Kolk: Verwerving Blz. 445  
Project Duurzaamheid (hoofdproject) Blz. 446  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaam Sporten Blz. 447  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie Blz. 448  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie Blz. 449  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat electrische deelauto Blz. 450  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat energiecoöperatie Blz. 451  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat gemeentelijk energieteam Blz. 452  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat grootschalige energieproductie Blz. 453  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat pro-actieve bouwplantoets Blz. 454  
Project Duurzaamheid: Deelresultaat stimuleren bestaande woningen energieneutraal Blz. 455  
Project Molenbeek Oost (hoofdproject) Blz. 456  
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat benodigde vergunningen en procedures Blz. 457  
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat bouw- en woonrijp maken Blz. 458  
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat opstellen contracten Blz. 459  
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat stedenbouwkundige uitgangspunten Blz. 460  
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat uitgifte Blz. 461  
Project onderwijshuisvesting Blz. 462  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat duurzaamheidsmaatregelen Blz. 463  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college Blz. 464  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet Blz. 465  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Centrum Blz. 466  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost Blz. 467  
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet West Blz. 468  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject) Blz. 469  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie) Blz. 470  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures Blz. 471  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek Blz. 472  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie Blz. 473  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering Blz. 474  
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan Blz. 475  
Project Stationsomgeving (hoofdproject) Blz. 476  
Project Stationsomgeving: Deelresultaat haalbaarheidsonderzoek Blz. 477  
Budget informatie projecten Blz. 478  
Budget Bedrijvenstrip Elspeet Blz. 479  
Budget Bedrijventerrein De Kolk Blz. 480  
Budget Centrum Blz. 481  
Budget De Brink Elspeet Blz. 482  
Budget Duurzaamheid Blz. 483  
Budget Elspeet Noordwest Blz. 484  
Budget Integrale bezuinigingstaakstelling Blz. 485  
Budget Molenbeek totaal Blz. 486  
Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland Blz. 487  
Budget Rondweg-oost Blz. 488  
Budget Stationsomgeving Blz. 489  
Budget Vluchtelingen Blz. 490  
Budget Weversweg Hulshorst Blz. 491  
Budget Wiltsangh Blz. 492  
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 493  
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 494  
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 495  
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 496  
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 497  
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 498  
Molenbeek West Blz. 499  
Programma dienstverlening Blz. 500  
Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening Blz. 501  
Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte Blz. 502  
Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid Blz. 503  
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 504  
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 505  
Zwembad Wezenland 1072017 (7530030) Blz. 506