Sitemap

 1. Blz. 1 3e Hoofdlijnenrapportage 2018
  1. Blz. 2 3e Hoofdlijnenrapportage 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep
     2. Blz. 11 Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)
     3. Blz. 12 Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren
     4. Blz. 13 Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen
     5. Blz. 14 Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving
     6. Blz. 15 Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen
     7. Blz. 16 Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand
     8. Blz. 17 Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’
     9. Blz. 18 Stimuleren algemene voorzieningen
     10. Blz. 19 Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties
     11. Blz. 20 Actief burgerschap
     12. Blz. 21 Preventie van kwetsbaarheid
     13. Blz. 22 Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning
     14. Blz. 23 Beschikbaarheid cliëntondersteuning
     15. Blz. 24 Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
     16. Blz. 25 Kwalitatief goede ondersteuning
     17. Blz. 26 Keuzevrijheid
     18. Blz. 27 Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen
     19. Blz. 28 Integrale werkwijze 4D breed
     20. Blz. 29 Actief inzetten op zorgmijders
     21. Blz. 30 Goede toegankelijkheid in het openbare leven
     22. Blz. 31 Bieden van beschermd wonen
     23. Blz. 32 Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
     24. Blz. 33 Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen
     25. Blz. 34 Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk
     26. Blz. 35 Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk
     27. Blz. 36 Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie
     28. Blz. 37 Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan
     29. Blz. 38 Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten
     30. Blz. 39 Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk
     31. Blz. 40 Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg
     32. Blz. 41 Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)
     33. Blz. 42 Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden
     34. Blz. 43 Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen
     35. Blz. 44 Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’
     36. Blz. 45 Budgetten programma 1
      1. Blz. 46 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie
      2. Blz. 47 1.2 Wijkteams
      3. Blz. 48 1.3 Inkomensregelingen
      4. Blz. 49 1.5 Arbeidsparticipatie
      5. Blz. 50 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM
      6. Blz. 51 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening
      7. Blz. 52 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+
      8. Blz. 53 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-
      9. Blz. 54 1.81 Geëscaleerde zorg 18+
      10. Blz. 55 1.82 Geëscaleerde zorg 18-
    4. Blz. 56 Beleids- en prestatie indicatoren
   3. Blz. 57 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 58 Inleiding
    2. Blz. 59 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 60 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 61 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2
     2. Blz. 62 Maximale inzet op voorkomen schooluitval
     3. Blz. 63 Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra
     4. Blz. 64 Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
     5. Blz. 65 Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
     6. Blz. 66 Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader
     7. Blz. 67 Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
     8. Blz. 68 Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving
     9. Blz. 69 Budgetten programma 2
      1. Blz. 70 2.1 Openbaar onderwijs
      2. Blz. 71 2.2 Onderwijshuisvesting
      3. Blz. 72 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    4. Blz. 73 Beleids- en prestatie indicatoren
   4. Blz. 74 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 75 Inleiding
    2. Blz. 76 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 77 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 78 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3
     2. Blz. 79 Leefbare gemeente
     3. Blz. 80 Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.
     4. Blz. 81 Snel sturen op woningbouwbehoefte
     5. Blz. 82 Veilige en prettige woonomgeving creëren
     6. Blz. 83 Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden
     7. Blz. 84 Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen
     8. Blz. 85 Budgetten programma 3
      1. Blz. 86 3.1 Ruimtelijke Ordening
      2. Blz. 87 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
      3. Blz. 88 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV
      4. Blz. 89 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH
    4. Blz. 90 Beleids- en prestatie indicatoren
   5. Blz. 91 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 92 Inleiding
    2. Blz. 93 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 94 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 95 Budgetten programma 4
      1. Blz. 96 4.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 97 4.2.1 Riolering financiën
      3. Blz. 98 4.2.2 Riolering OR
      4. Blz. 99 4.2.3 Riolering Infra
      5. Blz. 100 4.3.1 Afval Financiën
      6. Blz. 101 4.3.2 Afval Openbare Ruimte
      7. Blz. 102 4.4.1 Milieubeheer BeM
      8. Blz. 103 4.4.2 Milieubeheer ROV
      9. Blz. 104 4.4.3 Milieubeheer VTH
      10. Blz. 105 4.5 Begraafplaatsen en crematoria
     2. Blz. 106 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4
     3. Blz. 107 Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen
     4. Blz. 108 Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen
     5. Blz. 109 Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording
     6. Blz. 110 Verkennen mogelijkheden Energieakkoord
     7. Blz. 111 Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)
     8. Blz. 112 Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater
     9. Blz. 113 Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid
    4. Blz. 114 Beleids- en prestatie indicatoren
   6. Blz. 115 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 116 Inleiding
    2. Blz. 117 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 118 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 119 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5
     2. Blz. 120 Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting
     3. Blz. 121 Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen
     4. Blz. 122 Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden
     5. Blz. 123 Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen
     6. Blz. 124 Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet
     7. Blz. 125 Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
     8. Blz. 126 Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid
     9. Blz. 127 Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding
     10. Blz. 128 Geen betaald parkeren
     11. Blz. 129 Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten
     12. Blz. 130 Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief
     13. Blz. 131 Budgetten programma 5
      1. Blz. 132 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte
      2. Blz. 133 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra
      3. Blz. 134 5.2 Parkeren
      4. Blz. 135 5.4 Economische havens en waterwegen
      5. Blz. 136 5.5 Openbaar Vervoer
    4. Blz. 137 Beleids- en prestatie indicatoren
   7. Blz. 138 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 139 Inleiding
    2. Blz. 140 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 141 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 142 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6
     2. Blz. 143 Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm
     3. Blz. 144 Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen
     4. Blz. 145 Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)
     5. Blz. 146 Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan
     6. Blz. 147 Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)
     7. Blz. 148 Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid
     8. Blz. 149 Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer
     9. Blz. 150 Budgetten programma 6
      1. Blz. 151 6.1 Crisisbeheersing en brandweer
      2. Blz. 152 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM
      3. Blz. 153 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH
    4. Blz. 154 Beleids- en prestatie indicatoren
   8. Blz. 155 Programma 7. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 156 Inleiding
    2. Blz. 157 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 158 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 159 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7
     2. Blz. 160 Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’
     3. Blz. 161 Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen
     4. Blz. 162 Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking
     5. Blz. 163 Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh
     6. Blz. 164 Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh
     7. Blz. 165 Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten
     8. Blz. 166 Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief
     9. Blz. 167 Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners
     10. Blz. 168 Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars
     11. Blz. 169 Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte
     12. Blz. 170 Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd
     13. Blz. 171 Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken
     14. Blz. 172 Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte
     15. Blz. 173 Budgetten programma 7
      1. Blz. 174 7.1 Sportbeleid en activering
      2. Blz. 175 7.2.1 Sportaccommodaties BeM
      3. Blz. 176 7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte
      4. Blz. 177 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
      5. Blz. 178 7.4 Musea
      6. Blz. 179 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM
      7. Blz. 180 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte
      8. Blz. 181 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV
      9. Blz. 182 7.6 Media
      10. Blz. 183 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM
      11. Blz. 184 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte
    4. Blz. 185 Beleids- en prestatie indicatoren
   9. Blz. 186 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 187 Inleiding
    2. Blz. 188 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 189 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 190 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8
     2. Blz. 191 Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris
     3. Blz. 192 Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening
     4. Blz. 193 Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
     5. Blz. 194 Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie
     6. Blz. 195 Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet
     7. Blz. 196 Breedband in het buitengebied
     8. Blz. 197 Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie
     9. Blz. 198 Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur
     10. Blz. 199 Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’
     11. Blz. 200 Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum
     12. Blz. 201 Budgetten programma 8
      1. Blz. 202 8.1 Economische ontwikkeling
      2. Blz. 203 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 204 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
      4. Blz. 205 8.4.1 Economische promotie BeM
      5. Blz. 206 8.4.2 Economische promotie Financiën
    4. Blz. 207 Beleids- en prestatie indicatoren
   10. Blz. 208 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 209 Inleiding
    2. Blz. 210 Bestuurlijke kaders
    3. Blz. 211 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 212 Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9
     2. Blz. 213 Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente
     3. Blz. 214 Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering
     4. Blz. 215 Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)
     5. Blz. 216 Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht
     6. Blz. 217 Start maken met SMARTI meerjarenbegroting
     7. Blz. 218 Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid
     8. Blz. 219 Budgetten programma 9
      1. Blz. 220 9.1 Bestuur
      2. Blz. 221 9.10 Mutaties reserves
      3. Blz. 222 9.2 Burgerzaken
      4. Blz. 223 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden
      5. Blz. 224 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM
      6. Blz. 225 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën
      7. Blz. 226 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte
      8. Blz. 227 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie
      9. Blz. 228 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra
      10. Blz. 229 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO
      11. Blz. 230 9.5 Treasury
      12. Blz. 231 9.61 OZB woningen
      13. Blz. 232 9.62 OZB niet-woningen
      14. Blz. 233 9.64 Belastingen Overig
      15. Blz. 234 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
      16. Blz. 235 9.8 Overige baten en lasten
      17. Blz. 236 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
    4. Blz. 237 Beleids- en prestatie indicatoren
   11. Blz. 238 (investerings-) Kredieten
    1. Blz. 239 Doelstellingen
     1. Blz. 240 Investerings (kredieten)
      1. Blz. 241 Aanhangwagen voor dranghekken (7015412)
      2. Blz. 242 Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132)
      3. Blz. 243 Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)
      4. Blz. 244 Aankoop Laan 80 (7838218)
      5. Blz. 245 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)
      6. Blz. 246 Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)
      7. Blz. 247 Aankoop Weideweg 27 (7835012)
      8. Blz. 248 Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)
      9. Blz. 249 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026)
      10. Blz. 250 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)
      11. Blz. 251 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)
      12. Blz. 252 Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936)
      13. Blz. 253 Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920)
      14. Blz. 254 Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)
      15. Blz. 255 Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)
      16. Blz. 256 Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)
      17. Blz. 257 Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)
      18. Blz. 258 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092)
      19. Blz. 259 Afwikkeling De Marsse (7837760)
      20. Blz. 260 Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424)
      21. Blz. 261 Auto meetploeg (7015404)
      22. Blz. 262 B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)
      23. Blz. 263 BAG 2.0 10218 (7002446)
      24. Blz. 264 Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)
      25. Blz. 265 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)
      26. Blz. 266 Bewegwijzering (7211316)
      27. Blz. 267 Bovenweg 87-93 (7839011)
      28. Blz. 268 Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 )
      29. Blz. 269 Buurtverkeersplan 2012 (7211956)
      30. Blz. 270 Controle apparatuur identificatie (7003002)
      31. Blz. 271 Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)
      32. Blz. 272 Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420)
      33. Blz. 273 Digikoppeling 136/13 (7002368)
      34. Blz. 274 Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)
      35. Blz. 275 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)
      36. Blz. 276 Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146)
      37. Blz. 277 Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)
      38. Blz. 278 E-facturering 10218 (7002506)
      39. Blz. 279 Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)
      40. Blz. 280 Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)
      41. Blz. 281 Elspeterbosweg 9 (7835020)
      42. Blz. 282 Energiebesp.gemeentewerf (7015420 )
      43. Blz. 283 Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080)
      44. Blz. 284 Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)
      45. Blz. 285 Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)
      46. Blz. 286 Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)
      47. Blz. 287 Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660)
      48. Blz. 288 Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)
      49. Blz. 289 Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)
      50. Blz. 290 Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148)
      51. Blz. 291 Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530)
      52. Blz. 292 Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108)
      53. Blz. 293 Geluidsscherm spoorweg (7210005)
      54. Blz. 294 Gespreksopname KCC 10218 (7002542)
      55. Blz. 295 Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520)
      56. Blz. 296 Glasvezelverbinding 10218 (7002526)
      57. Blz. 297 GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)
      58. Blz. 298 Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482)
      59. Blz. 299 Grond revitalisering Wiltsangh (7530560)
      60. Blz. 300 Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)
      61. Blz. 301 Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)
      62. Blz. 302 Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280)
      63. Blz. 303 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)
      64. Blz. 304 Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418)
      65. Blz. 305 Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)
      66. Blz. 306 Hardware back-up voorz. 10218 (7002518)
      67. Blz. 307 Haverweg 18 172/2011 (7630684)
      68. Blz. 308 Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)
      69. Blz. 309 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938)
      70. Blz. 310 Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258)
      71. Blz. 311 Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372)
      72. Blz. 312 Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)
      73. Blz. 313 Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)
      74. Blz. 314 Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)
      75. Blz. 315 Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488)
      76. Blz. 316 Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546)
      77. Blz. 317 Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246)
      78. Blz. 318 Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254)
      79. Blz. 319 Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)
      80. Blz. 320 Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250)
      81. Blz. 321 Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)
      82. Blz. 322 ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522)
      83. Blz. 323 Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348)
      84. Blz. 324 Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)
      85. Blz. 325 Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296)
      86. Blz. 326 Informatieveiligheid (7002438)
      87. Blz. 327 Inrichting Schaarweide (7550012)
      88. Blz. 328 Ipads 111/2015 (7002398)
      89. Blz. 329 Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516)
      90. Blz. 330 Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)
      91. Blz. 331 Koelunits gemeentehuis (7000368)
      92. Blz. 332 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916)
      93. Blz. 333 Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442)
      94. Blz. 334 LED armaturen (7211314)
      95. Blz. 335 Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912)
      96. Blz. 336 Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)
      97. Blz. 337 Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)
      98. Blz. 338 Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)
      99. Blz. 339 Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)
      100. Blz. 340 Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268)
      101. Blz. 341 Lichtmasten 10218 (7210936)
      102. Blz. 342 Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)
      103. Blz. 343 Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078)
      104. Blz. 344 Mitsubishi Fuso (7015414)
      105. Blz. 345 Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524)
      106. Blz. 346 Mobiele devices 108/16 (7002424)
      107. Blz. 347 MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)
      108. Blz. 348 Noodstroomagregaat 10218 (7000270)
      109. Blz. 349 Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540)
      110. Blz. 350 Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544)
      111. Blz. 351 Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)
      112. Blz. 352 Ondergrondse containers 101/11 (7721000)
      113. Blz. 353 Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110)
      114. Blz. 354 Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448)
      115. Blz. 355 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)
      116. Blz. 356 Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)
      117. Blz. 357 Optionele modules iBurgerzaken (7002432)
      118. Blz. 358 Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370)
      119. Blz. 359 Oracle cluster (7002436)
      120. Blz. 360 Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 )
      121. Blz. 361 Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)
      122. Blz. 362 Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)
      123. Blz. 363 Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)
      124. Blz. 364 Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)
      125. Blz. 365 Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288)
      126. Blz. 366 Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)
      127. Blz. 367 Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)
      128. Blz. 368 Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)
      129. Blz. 369 Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)
      130. Blz. 370 Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362)
      131. Blz. 371 Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)
      132. Blz. 372 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)
      133. Blz. 373 Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)
      134. Blz. 374 Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)
      135. Blz. 375 Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)
      136. Blz. 376 Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492)
      137. Blz. 377 Renovatie fietspad Pasopweg (7210484)
      138. Blz. 378 Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)
      139. Blz. 379 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100)
      140. Blz. 380 Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562)
      141. Blz. 381 Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 )
      142. Blz. 382 Rolbezem (7015410)
      143. Blz. 383 Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)
      144. Blz. 384 Schilderwerk molen De Maagd (7540082)
      145. Blz. 385 Smartboard 136/2011 (7000604)
      146. Blz. 386 Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)
      147. Blz. 387 Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444)
      148. Blz. 388 Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)
      149. Blz. 389 Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930)
      150. Blz. 390 Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374)
      151. Blz. 391 Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412)
      152. Blz. 392 Tokens 111/2015 (7002400)
      153. Blz. 393 Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372)
      154. Blz. 394 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126)
      155. Blz. 395 Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)
      156. Blz. 396 Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077)
      157. Blz. 397 Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940)
      158. Blz. 398 Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)
      159. Blz. 399 Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076)
      160. Blz. 400 Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)
      161. Blz. 401 Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)
      162. Blz. 402 Uitwijk ICT 10218 (7002528)
      163. Blz. 403 Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426)
      164. Blz. 404 Veegmachine (7015408)
      165. Blz. 405 Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)
      166. Blz. 406 Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396)
      167. Blz. 407 Vrachtwagen (7015406)
      168. Blz. 408 Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)
      169. Blz. 409 Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)
      170. Blz. 410 Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908)
      171. Blz. 411 Whemeterrein 10/2016 (7838216)
      172. Blz. 412 Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532)
      173. Blz. 413 Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)
      174. Blz. 414 Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)
      175. Blz. 415 Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878)
      176. Blz. 416 Zoutstrooier 111/2015 (7015394 )
   12. Blz. 417 Programmma's en Projecten
    1. Blz. 418 Project informatie
     1. Blz. 419 Voortgang projecten
      1. Blz. 420 Programma Centrum (hoofdproject)
      2. Blz. 421 Programma Centrum: Project koppen Dorpsstraat
      3. Blz. 422 Programma Centrum: Project marktplein
      4. Blz. 423 Programma Centrum: Project planvorming
      5. Blz. 424 Programma Centrum: Project Van de Mijll Dekkerhof
      6. Blz. 425 Programma Centrum: Project Whemeterrein
      7. Blz. 426 Programma dienstverlening
      8. Blz. 427 Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening
      9. Blz. 428 Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte
      10. Blz. 429 Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid
      11. Blz. 430 Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject)
      12. Blz. 431 Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014
      13. Blz. 432 Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018
      14. Blz. 433 Project Bedrijvenstrip (hoofdproject)
      15. Blz. 434 Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat grondverwerving
      16. Blz. 435 Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan en eventueel beeldkwaliteitplan
      17. Blz. 436 Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat uitvoering
      18. Blz. 437 Project De Brink (hoofdproject)
      19. Blz. 438 Project De Brink: Uitvoering
      20. Blz. 439 Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan
      21. Blz. 440 Project De Kolk (hoofdproject)
      22. Blz. 441 Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken
      23. Blz. 442 Project De Kolk: Planvorming
      24. Blz. 443 Project De Kolk: Uitgifte
      25. Blz. 444 Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures
      26. Blz. 445 Project De Kolk: Verwerving
      27. Blz. 446 Project Duurzaamheid (hoofdproject)
      28. Blz. 447 Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaam Sporten
      29. Blz. 448 Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie
      30. Blz. 449 Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie
      31. Blz. 450 Project Duurzaamheid: Deelresultaat electrische deelauto
      32. Blz. 451 Project Duurzaamheid: Deelresultaat energiecoöperatie
      33. Blz. 452 Project Duurzaamheid: Deelresultaat gemeentelijk energieteam
      34. Blz. 453 Project Duurzaamheid: Deelresultaat grootschalige energieproductie
      35. Blz. 454 Project Duurzaamheid: Deelresultaat pro-actieve bouwplantoets
      36. Blz. 455 Project Duurzaamheid: Deelresultaat stimuleren bestaande woningen energieneutraal
      37. Blz. 456 Project Molenbeek Oost (hoofdproject)
      38. Blz. 457 Project Molenbeek Oost: Deelresultaat benodigde vergunningen en procedures
      39. Blz. 458 Project Molenbeek Oost: Deelresultaat bouw- en woonrijp maken
      40. Blz. 459 Project Molenbeek Oost: Deelresultaat opstellen contracten
      41. Blz. 460 Project Molenbeek Oost: Deelresultaat stedenbouwkundige uitgangspunten
      42. Blz. 461 Project Molenbeek Oost: Deelresultaat uitgifte
      43. Blz. 462 Project onderwijshuisvesting
      44. Blz. 463 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat duurzaamheidsmaatregelen
      45. Blz. 464 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college
      46. Blz. 465 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet
      47. Blz. 466 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Centrum
      48. Blz. 467 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost
      49. Blz. 468 Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet West
      50. Blz. 469 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject)
      51. Blz. 470 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie)
      52. Blz. 471 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures
      53. Blz. 472 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek
      54. Blz. 473 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie
      55. Blz. 474 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering
      56. Blz. 475 Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan
      57. Blz. 476 Project Stationsomgeving (hoofdproject)
      58. Blz. 477 Project Stationsomgeving: Deelresultaat haalbaarheidsonderzoek
     2. Blz. 478 Budget informatie projecten
      1. Blz. 479 Budget Bedrijvenstrip Elspeet
      2. Blz. 480 Budget Bedrijventerrein De Kolk
      3. Blz. 481 Budget Centrum
      4. Blz. 482 Budget De Brink Elspeet
      5. Blz. 483 Budget Duurzaamheid
      6. Blz. 484 Budget Elspeet Noordwest
      7. Blz. 485 Budget Integrale bezuinigingstaakstelling
      8. Blz. 486 Budget Molenbeek totaal
      9. Blz. 487 Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland
      10. Blz. 488 Budget Rondweg-oost
      11. Blz. 489 Budget Stationsomgeving
      12. Blz. 490 Budget Vluchtelingen
      13. Blz. 491 Budget Weversweg Hulshorst
      14. Blz. 492 Budget Wiltsangh
      15. Blz. 493 Complex Elspeet-Noord West (7833002)
      16. Blz. 494 ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)
      17. Blz. 495 De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)
      18. Blz. 496 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)
      19. Blz. 497 Industrieterrein De Kolk (7838500)
      20. Blz. 498 Molenbeek fase 2 (7839005)
      21. Blz. 499 Molenbeek West
      22. Blz. 500 Programma dienstverlening
      23. Blz. 501 Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening
      24. Blz. 502 Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte
      25. Blz. 503 Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid
      26. Blz. 504 Rondweg Oost 08/08 (7210362)
      27. Blz. 505 Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)
      28. Blz. 506 Zwembad Wezenland 1072017 (7530030)
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap