Sitemap

3e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 1
3e Hoofdlijnenrapportage 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 10
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 11
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 12
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 13
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 14
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 15
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 16
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 17
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 18
Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 19
Actief burgerschap Blz. 20
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 21
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 22
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 23
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 24
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 25
Keuzevrijheid Blz. 26
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 27
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 28
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 29
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 30
Bieden van beschermd wonen Blz. 31
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 32
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 33
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 34
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 35
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 36
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 37
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 38
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 39
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 40
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 41
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 42
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 43
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 44
Budgetten programma 1 Blz. 45
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 46
1.2 Wijkteams Blz. 47
1.3 Inkomensregelingen Blz. 48
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 49
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 50
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 51
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 52
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 53
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 54
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 55
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 56
Programma 2. Onderwijs Blz. 57
Inleiding Blz. 58
Bestuurlijke kaders Blz. 59
Wat willen wij bereiken? Blz. 60
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2 Blz. 61
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 62
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 63
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 64
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 65
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 66
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 67
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 68
Budgetten programma 2 Blz. 69
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 70
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 71
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 72
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 73
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74
Inleiding Blz. 75
Bestuurlijke kaders Blz. 76
Wat willen wij bereiken? Blz. 77
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3 Blz. 78
Leefbare gemeente Blz. 79
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 80
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 81
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 82
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 83
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 84
Budgetten programma 3 Blz. 85
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 86
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 87
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 88
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 89
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 90
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat willen wij bereiken? Blz. 94
Budgetten programma 4 Blz. 95
4.1 Volksgezondheid Blz. 96
4.2.1 Riolering financiën Blz. 97
4.2.2 Riolering OR Blz. 98
4.2.3 Riolering Infra Blz. 99
4.3.1 Afval Financiën Blz. 100
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 101
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 102
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 103
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 104
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 105
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4 Blz. 106
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 107
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 108
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 109
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 110
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 111
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 112
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 113
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 114
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 115
Inleiding Blz. 116
Bestuurlijke kaders Blz. 117
Wat willen wij bereiken? Blz. 118
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5 Blz. 119
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 120
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 121
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 122
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 123
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 124
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 125
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 126
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 127
Geen betaald parkeren Blz. 128
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 129
Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Blz. 130
Budgetten programma 5 Blz. 131
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 132
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 133
5.2 Parkeren Blz. 134
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 135
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 136
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 137
Programma 6. Veiligheid Blz. 138
Inleiding Blz. 139
Bestuurlijke kaders Blz. 140
Wat willen wij bereiken? Blz. 141
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6 Blz. 142
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 143
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 144
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 145
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 146
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 147
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 148
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 149
Budgetten programma 6 Blz. 150
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 151
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 152
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 153
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 154
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie Blz. 155
Inleiding Blz. 156
Bestuurlijke kaders Blz. 157
Wat willen wij bereiken? Blz. 158
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7 Blz. 159
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 160
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 161
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 162
Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh Blz. 163
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 164
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 165
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 166
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 167
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 168
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 169
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 170
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 171
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 172
Budgetten programma 7 Blz. 173
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 174
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 175
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 176
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 177
7.4 Musea Blz. 178
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 179
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 180
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 181
7.6 Media Blz. 182
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 183
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 184
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 185
Programma 8. Economische zaken Blz. 186
Inleiding Blz. 187
Bestuurlijke kaders Blz. 188
Wat willen wij bereiken? Blz. 189
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8 Blz. 190
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 191
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 192
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 193
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 194
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 195
Breedband in het buitengebied Blz. 196
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 197
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 198
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 199
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 200
Budgetten programma 8 Blz. 201
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 202
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 203
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 204
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 205
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 206
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 207
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Bestuurlijke kaders Blz. 210
Wat willen wij bereiken? Blz. 211
Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9 Blz. 212
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 213
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 214
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 215
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 216
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 217
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 218
Budgetten programma 9 Blz. 219
9.1 Bestuur Blz. 220
9.10 Mutaties reserves Blz. 221
9.2 Burgerzaken Blz. 222
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 223
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 224
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 225
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 226
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 227
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 228
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 229
9.5 Treasury Blz. 230
9.61 OZB woningen Blz. 231
9.62 OZB niet-woningen Blz. 232
9.64 Belastingen Overig Blz. 233
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 234
9.8 Overige baten en lasten Blz. 235
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 236
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 237
(investerings-) Kredieten Blz. 238
Doelstellingen Blz. 239
Investerings (kredieten) Blz. 240
Aanhangwagen voor dranghekken (7015412) Blz. 241
Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132) Blz. 242
Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500) Blz. 243
Aankoop Laan 80 (7838218) Blz. 244
Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212) Blz. 245
Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010) Blz. 246
Aankoop Weideweg 27 (7835012) Blz. 247
Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494) Blz. 248
Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026) Blz. 249
Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028) Blz. 250
Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024) Blz. 251
Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936) Blz. 252
Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920) Blz. 253
Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921) Blz. 254
Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496) Blz. 255
Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346) Blz. 256
Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934) Blz. 257
Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092) Blz. 258
Afwikkeling De Marsse (7837760) Blz. 259
Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424) Blz. 260
Auto meetploeg (7015404) Blz. 261
B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824) Blz. 262
BAG 2.0 10218 (7002446) Blz. 263
Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982) Blz. 264
Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066) Blz. 265
Bewegwijzering (7211316) Blz. 266
Bovenweg 87-93 (7839011) Blz. 267
Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 ) Blz. 268
Buurtverkeersplan 2012 (7211956) Blz. 269
Controle apparatuur identificatie (7003002) Blz. 270
Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514) Blz. 271
Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420) Blz. 272
Digikoppeling 136/13 (7002368) Blz. 273
Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502) Blz. 274
Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512) Blz. 275
Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146) Blz. 276
Duurzaamheidslening 128/14 (7723106) Blz. 277
E-facturering 10218 (7002506) Blz. 278
Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566) Blz. 279
Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544) Blz. 280
Elspeterbosweg 9 (7835020) Blz. 281
Energiebesp.gemeentewerf (7015420 ) Blz. 282
Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080) Blz. 283
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144) Blz. 284
Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274) Blz. 285
Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358) Blz. 286
Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660) Blz. 287
Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534) Blz. 288
Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440) Blz. 289
Gedenkkunstw. begrpl. NspWElsp. 10218 (7724148) Blz. 290
Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530) Blz. 291
Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108) Blz. 292
Geluidsscherm spoorweg (7210005) Blz. 293
Gespreksopname KCC 10218 (7002542) Blz. 294
Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520) Blz. 295
Glasvezelverbinding 10218 (7002526) Blz. 296
GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398) Blz. 297
Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482) Blz. 298
Grond revitalisering Wiltsangh (7530560) Blz. 299
Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022) Blz. 300
Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552) Blz. 301
Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280) Blz. 302
Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428) Blz. 303
Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418) Blz. 304
Grote zoutstrooier 108/16 (7015370) Blz. 305
Hardware back-up voorz. 10218 (7002518) Blz. 306
Haverweg 18 172/2011 (7630684) Blz. 307
Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918) Blz. 308
Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938) Blz. 309
Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258) Blz. 310
Herinr. best.vleugel (bouwk) 10218 (7000372) Blz. 311
Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374) Blz. 312
Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490) Blz. 313
Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376) Blz. 314
Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488) Blz. 315
Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546) Blz. 316
Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246) Blz. 317
Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254) Blz. 318
Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270) Blz. 319
Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250) Blz. 320
Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544) Blz. 321
ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522) Blz. 322
Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348) Blz. 323
Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146) Blz. 324
Infopanelen recratieve voorz. 111/2015 (7580296) Blz. 325
Informatieveiligheid (7002438) Blz. 326
Inrichting Schaarweide (7550012) Blz. 327
Ipads 111/2015 (7002398) Blz. 328
Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516) Blz. 329
Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542) Blz. 330
Koelunits gemeentehuis (7000368) Blz. 331
Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916) Blz. 332
Koppeling Civision Waarderen 4WOZ 10218 (7002442) Blz. 333
LED armaturen (7211314) Blz. 334
Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912) Blz. 335
Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914) Blz. 336
Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922) Blz. 337
Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924) Blz. 338
Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150) Blz. 339
Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268) Blz. 340
Lichtmasten 10218 (7210936) Blz. 341
Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422) Blz. 342
Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078) Blz. 343
Mitsubishi Fuso (7015414) Blz. 344
Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524) Blz. 345
Mobiele devices 108/16 (7002424) Blz. 346
MTB route Nunspeet 1072018 (7580328) Blz. 347
Noodstroomagregaat 10218 (7000270) Blz. 348
Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540) Blz. 349
Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544) Blz. 350
Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002) Blz. 351
Ondergrondse containers 101/11 (7721000) Blz. 352
Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110) Blz. 353
Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448) Blz. 354
Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422) Blz. 355
Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536) Blz. 356
Optionele modules iBurgerzaken (7002432) Blz. 357
Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370) Blz. 358
Oracle cluster (7002436) Blz. 359
Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332 ) Blz. 360
Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102) Blz. 361
Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486) Blz. 362
Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510) Blz. 363
Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508) Blz. 364
Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288) Blz. 365
Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278) Blz. 366
Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928) Blz. 367
Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286) Blz. 368
Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926) Blz. 369
Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362) Blz. 370
Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538) Blz. 371
Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086) Blz. 372
Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284) Blz. 373
Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068) Blz. 374
Registratie niet-authentieke gegevens (7002430) Blz. 375
Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492) Blz. 376
Renovatie fietspad Pasopweg (7210484) Blz. 377
Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000) Blz. 378
Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100) Blz. 379
Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562) Blz. 380
Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 ) Blz. 381
Rolbezem (7015410) Blz. 382
Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104) Blz. 383
Schilderwerk molen De Maagd (7540082) Blz. 384
Smartboard 136/2011 (7000604) Blz. 385
Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504) Blz. 386
Sofw. kopp. land.voorz WOZ 10218 (7002444) Blz. 387
Startersleningen SVN 07/b79 (7822120) Blz. 388
Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930) Blz. 389
Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374) Blz. 390
Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412) Blz. 391
Tokens 111/2015 (7002400) Blz. 392
Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372) Blz. 393
Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126) Blz. 394
Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142) Blz. 395
Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077) Blz. 396
Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940) Blz. 397
Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428) Blz. 398
Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076) Blz. 399
Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030) Blz. 400
Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276) Blz. 401
Uitwijk ICT 10218 (7002528) Blz. 402
Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426) Blz. 403
Veegmachine (7015408) Blz. 404
Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938) Blz. 405
Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396) Blz. 406
Vrachtwagen (7015406) Blz. 407
Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880) Blz. 408
Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184) Blz. 409
Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908) Blz. 410
Whemeterrein 10/2016 (7838216) Blz. 411
Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532) Blz. 412
Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110) Blz. 413
Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876) Blz. 414
Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878) Blz. 415
Zoutstrooier 111/2015 (7015394 ) Blz. 416
Programmma's en Projecten Blz. 417
Project informatie Blz. 418
Voortgang projecten Blz. 419
Programma Centrum (hoofdproject) Blz. 420
Programma Centrum: Project koppen Dorpsstraat Blz. 421
Programma Centrum: Project marktplein Blz. 422
Programma Centrum: Project planvorming Blz. 423
Programma Centrum: Project Van de Mijll Dekkerhof Blz. 424
Programma Centrum: Project Whemeterrein Blz. 425
Programma dienstverlening Blz. 426
Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening Blz. 427
Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte Blz. 428
Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid Blz. 429
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject) Blz. 430
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014 Blz. 431
Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018 Blz. 432
Project Bedrijvenstrip (hoofdproject) Blz. 433
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat grondverwerving Blz. 434
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan en eventueel beeldkwaliteitplan Blz. 435
Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat uitvoering Blz. 436
Project De Brink (hoofdproject) Blz. 437
Project De Brink: Uitvoering Blz. 438
Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan Blz. 439
Project De Kolk (hoofdproject) Blz. 440
Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken Blz. 441
Project De Kolk: Planvorming Blz. 442
Project De Kolk: Uitgifte Blz. 443
Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures Blz. 444
Project De Kolk: Verwerving Blz. 445
Project Duurzaamheid (hoofdproject) Blz. 446
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaam Sporten Blz. 447
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie Blz. 448
Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie Blz. 449
Project Duurzaamheid: Deelresultaat electrische deelauto Blz. 450
Project Duurzaamheid: Deelresultaat energiecoöperatie Blz. 451
Project Duurzaamheid: Deelresultaat gemeentelijk energieteam Blz. 452
Project Duurzaamheid: Deelresultaat grootschalige energieproductie Blz. 453
Project Duurzaamheid: Deelresultaat pro-actieve bouwplantoets Blz. 454
Project Duurzaamheid: Deelresultaat stimuleren bestaande woningen energieneutraal Blz. 455
Project Molenbeek Oost (hoofdproject) Blz. 456
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat benodigde vergunningen en procedures Blz. 457
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat bouw- en woonrijp maken Blz. 458
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat opstellen contracten Blz. 459
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat stedenbouwkundige uitgangspunten Blz. 460
Project Molenbeek Oost: Deelresultaat uitgifte Blz. 461
Project onderwijshuisvesting Blz. 462
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat duurzaamheidsmaatregelen Blz. 463
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college Blz. 464
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet Blz. 465
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Centrum Blz. 466
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost Blz. 467
Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet West Blz. 468
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject) Blz. 469
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie) Blz. 470
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures Blz. 471
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek Blz. 472
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie Blz. 473
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering Blz. 474
Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan Blz. 475
Project Stationsomgeving (hoofdproject) Blz. 476
Project Stationsomgeving: Deelresultaat haalbaarheidsonderzoek Blz. 477
Budget informatie projecten Blz. 478
Budget Bedrijvenstrip Elspeet Blz. 479
Budget Bedrijventerrein De Kolk Blz. 480
Budget Centrum Blz. 481
Budget De Brink Elspeet Blz. 482
Budget Duurzaamheid Blz. 483
Budget Elspeet Noordwest Blz. 484
Budget Integrale bezuinigingstaakstelling Blz. 485
Budget Molenbeek totaal Blz. 486
Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland Blz. 487
Budget Rondweg-oost Blz. 488
Budget Stationsomgeving Blz. 489
Budget Vluchtelingen Blz. 490
Budget Weversweg Hulshorst Blz. 491
Budget Wiltsangh Blz. 492
Complex Elspeet-Noord West (7833002) Blz. 493
ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000) Blz. 494
De Brink Elspeet 10/2015 (7210366) Blz. 495
Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440) Blz. 496
Industrieterrein De Kolk (7838500) Blz. 497
Molenbeek fase 2 (7839005) Blz. 498
Molenbeek West Blz. 499
Programma dienstverlening Blz. 500
Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening Blz. 501
Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte Blz. 502
Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid Blz. 503
Rondweg Oost 08/08 (7210362) Blz. 504
Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370) Blz. 505
Zwembad Wezenland 1072017 (7530030) Blz. 506
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap