Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen.  Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Terug naar navigatie - Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.
G

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet.
Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro * * 253 253 253
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen * * 12.72 3.78 3.78
Demografische druk % 80.6% 81% 81.5% 81.20%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro * 519 534 534 534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro * 566 570 570 570
Gemeentelijke indicatoren
Gemeentelijke monumenten Aantal * 118 118 118 118
Overige monumenten Aantal * 42 42 42 42
Benutting van het monumentenbudget % * 100% 100% 20% 40%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen Dagen * 40 40 48 48
Geweigerde vergunningen Aantal * 7 7 6 6
Verstrekte vergunningen met vrijstelling Aantal * 120 120 45 45
* Informatie indicator niet bekend.