Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen ‘betaald parkeren’. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

G

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Het realiseren van extra laadpunten voor elektrische auto's, fietsen en scootmobielen loopt volgens plan. Op de openbare parkeerplaatsen rond het centrum wordt bekeken waar en hoeveel behoefte er is aan openbare laadpunten. Op de parkeerplaats Whemeterrein worden twee parkeerplaatsen met één oplaadpunt gerealiseerd en dit is ook gepland voor de parkeerplaats Kerkendriest.

G

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

G

De uitvoering van het paardenknooppuntennetwerk  voor de Noord Veluwe is gepland in de eerste helft van 2019.  Waarmee het paardenknooppuntennet in de gemeentelijke natuurterreinen zal worden gerealiseerd.   

Op dit moment zijn de natuurterrein beherende organisaties op de NW-Veluwe in opdracht van de provincie Gelderland bezig met de uitwerking van een recreatiezoneringskaart. Leidraad daarbij is Natura 2000, het bestaande gebruik en een zoneringsopzetmodel. Het IVN heeft opdracht van de provincie gekregen de conceptkaart voor te leggen aan gebruikersgroepen en gemeentebesturen Noord Veluwe. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt tot een recreatiezoneringsplan met een juridische status, vastgesteld door de provincie Gelderland. Verwachting van de vaststelling is medio 2019. Daarmee wordt ook duidelijk hoe de recreatiezonering van de natuurgebieden in de gemeente Nunspeet definitief eruit komt te zien. Om toch de voortvarendheid te betrachten is het bureau Track en Trails, opdrachtnemer,  gevraagd een 1e ontwerp ATB-route aan ons voor leggen. We zijn in afwachting van dit ontwerp. Het ontwerp zal besproken worden met de overige terrein beherende instantie in onze gemeente. Realisatie van een ATB-route sluit aan op bij de gemeentelijke ambitie om verschillende routenetwerken te ontwikkelen. Het past bij de doelstelling mensen te laten sporten en bewegen. Een vaste route biedt meer waarden voor toeristen en recreanten die onze regio en onze gemeente bezoeken. Voor met name de eigen inwoners willen wij de mogelijkheid open houden dat er ook op andere paden dan de vaste route met de ATB gefietst kan worden.  

De uitvoering van het paarden knoppuntensysteem voor de Noord Veluwe is gepland in de 1e helft van 2019. Waarmee het paardenknooppuntennetwerk in de gemeentelijke natuurterreinen van de gemeente Nunspeet zal worden gerealiseerd. Aangezien het om bestaand gebruik van een paardenroutenetwerk gaat met een upgrade van het markeringssysteem, hoeft er geen toetsing plaats te vinden in kader van de naar verwachting eind 2019 vastgestelde recreatiezonering. 

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

G

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet

G

Herinrichting van de Brink is in de afrondingsfase.

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

G

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

G

Verkeersonderzoeken verlopen volgens projectplanning Stationsomgeving

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

G

Geen betaald parkeren

G

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

G

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

G

Er zijn geen initiatieven geweest voor een evenemententerrein om te faciliteren

Budgetten programma 5

Taakvelden

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 1e hoofdlijnen-rapportage 2018 2e hoofdlijnen-rapportage 2018 3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 11% * * * *
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 16% * * * *
Gemeentelijke indicatoren
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt CROW-Norm * 5.8 5.8 5.8 5.8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen CROW-Norm * 7.5 7.5 7.5 7.5
Fietspaden beton Kilometer * 62.8 63.5 62.5 62.5
Fietspaden overig Kilometer * 140.2 141 140.2 140.2
Lantaarns Aantal * 4,535 4,600 4530 4530
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting * Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan Volgens beheerplan
LED verlichting % * 22.50% 25.00% 23.10% 23.10%
* Informatie indicator niet bekend.