Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

R
Geld

Bij het onderdeel "Inburgering nieuwkomers" was de raming gebaseerd o.b.v. de hoge instroom in voorgaande jaren. Tot en met 2017 was  sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 zijn de baten voor instroming onderdeel van de uitkering Gemeentefonds. Als gevolg hiervan wordt een onderuitputting voorzien van € 95.950 ,-  Door de lagere instroom zullen de lasten worden lager uitvallen met een bedrag van € 30.950,-.

Bij het onderdeel Kansrijk wonen wordt voor 2018 een incidenteel voordeel van € 14.267,- verwacht.  Dit voordeel vloeit voort uit een terugvordering over 2017.

Het onderdeel maatschappelijke zorg leidt tot een incidenteel voordeel van € 24.096 in verband met een lagere bijdrage aan gemeente Harderwijk over 2018.

Het onderdeel Kwaliteitsmonitoring leidt toto een incidenteel voordeel van € 26.859,- doordat de kwaliteitsmedewerker die uit deze post betaald zou worden nog niet is aangenomen.

Voor het product Gem. aandeel MFA Veluvine (6580160) is sprake van een overschrijding van € 44.361,-- Door de stagnatie in verkoop van de vrijkomende locaties, blijft de investering in de Veluvine hoog en ontstaat een rentelast. Deze rentelast wordt ten laste van het product Multifunctionele accommodatie gebracht.

Vanuit het gebiedsfonds vitale kernen wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2019.