Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.2 Wijkteams

1.2 WijkteamsToelichting

R
Geld

Er is sprake van een onderbesteding van het budget op taakveld 1.2 Wijkteams.

Bij vaststellen begroting 2018 heeft het college besloten om de post Basisteam Wmo (6671050) op te heffen. Reden hiervoor is het niet benutten van deze post. De kosten zijn in 2018 meegenomen in het actieplan Wmo die door de gemeenteraad is vastgesteld als onderdeel van het Wmo-beleidsplan 2017-2020.

Voor cliëntondersteuning (6671060) is een hoger bedrag in de begroting opgenomen dat er aan subsidie aan MEE wordt verstrekt. Vanaf 2018 is de begroting daarom naar beneden bijgesteld.

De onderbesteding op de post Basisteam WMO (6999120) betreft salarissen en sociale lasten.

Voor het jongerenparticipatieproject en SMW Plus wordt voorgesteld om via de overhevelingen een bedrag  van € 15.000 door te schuiven naar 2019.