Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Hoewel het product Maatwerkdienstverlening 18+ een zeer geringe overschrijding laat zien van ongeveer een half procent (€ 18.000)  laten de onderliggende cijfers een ontwikkeling zien die een toelichting behoeven.

De onderschrijding  op het onderdeel hulp bij het huishouden (ZIN en PGB)  wordt in de loop van de jaren steeds kleiner. De onderschrijding in 2018 is naar verwachting nog ongeveer € 93.000,--. Omdat de tariefstelling in 2019 hoger wordt, zal het college daar in de hoofdlijnrapportages van 2019 nader over rapporteren.

Als gevolg van een nieuwe raamovereenkomst voor hulpmiddelen met hogere tarieven laten de producten Vervoersvoorzieningen en rolstoelen een stijging zien (ongeveer € 32.000,--)

In 2018 zijn een aantal dure woningaanpassingen toegekend waardoor op dit onderdeel een overschrijding van € 113.000 wordt verwacht. Het onderdeel woningaanpassingen is vooraf lastig exact te begroten omdat het aantal dure woningaanpassingen jaarlijks kan verschillen en daardoor kan zorgen voor grote verschillen.

De inkomsten uit eigen bijdragen zijn € 53.000,-- lager dan verwacht.

De onderdelen maatwerkvoorziening chronisch zieken en schuldhulpverlening laten een onderschrijding zien van  €  77.000,--. In verband met een nog te betalen bedrag (verplichting 2018)  wordt voor de overhevelingen van budgetten 2018, via de daarvoor geldende procedure, voorgesteld om een bedrag van € 30.000,-- over te hevelen naar 2019.