Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

Planning
Startdatum: 28-02-2017Toelichting

R
Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld  ook verhoogd.

In de kwartaalrapportage Q2-2018 staat voor de gemeente Nunspeet een prognose van een tekort op het regionale budget Jeugdhulp van ruim 1,4 miljoen.  De te verwachten 'regionale' uitgaven bedragen € 5.697.000,- in plaats van € 4.285.000,-. De overschrijding wordt veroorzaakt door met name de kostenpost residentiële opvang en GGZ hulp. Ook de kosten voor ambulante hulpverlening lijken hoger uit te pakken.  De uitkomst van de verdiepende analyse (interventieopdracht) is bekend. De voorgestelde beheermaatregelen worden de komende periode (lange termijn) opgepakt en uitgevoerd: via monitoring  zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden.  Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Gezien de onzekerheid van het verwachte tekort wordt voorgesteld het geprognotiseerde tekort voor € 700.000 te verwerken. Door de incidentele onderschrijdingen binnen de overige onderdelen van het Sociaal domein (met  een totaalbedrag van € 415.000,-) wordt voorgesteld het resterende tekort van € 285.000,- te onttrekken aan de reserve Sociaal domein

17-12-2018: in de derde kwartaalrapportage is in alle Noord Veluwse gemeenten (met uitzondering van Ermelo) een stijging te zien van de kosten t.o.v. de primitieve begroting, omdat het aantal cliënten opnieuw is gestegen. De instroom is groter dan de uitstroom. Er is een verschuiving in de kosten zichtbaar van residentieel naar ambulante hulp en een toename van kosten voor GGZ en pleegzorg. Het geprognosticeerde tekort in de Q3-rapportage bedraagt hetzelfde  als in de Q2-rapportage, namelijk een tekort van € 4.286.000 voor alle gemeenten samen. In de 3e kwartaalrapportage worden de cijfers op twee manieren gepresenteerd. 1. Berekeningswijze gebaseerd op gegevens jaarrekening RNV 2017 plus indexatie volumegroei. Nunspeet komt daarmee uit op € 5.697.000,= aan geprognosticeerde kosten. Berekeningswijze gebaseerd op realisatiegegevens t/m Q3-2018 en indicatiegegevens 2018: Nunspeet komt daarmee uit op geprognosticeerde kosten van € 6.300.000,=. Pas bij de definitieve jaarcijfers kan met zekerheid hierover iets gezegd worden.