Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.62 OZB niet-woningen

9.62 OZB niet-woningen

Planning
Startdatum: 01-06-2017Toelichting

R
Geld

Er zijn diverse aannames gedaan bij de berekening van de ozb tarieven. De opbrengsten van de ozb niet-woningen zijn lager dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat de marktontwikkeling tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 lager is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast heeft een inhaalslag op actualisatie van objectkenmerken niet-woningen een negatief effect op de opbrengst. Rekening houdend met een nog te ontvangen bedrag van € 80.000, is de werkelijke opbrengst (woningen en niet-woningen) € 56.000 lager dan de raming.

Voor de nieuwe waarderingsmethodiek WOZ wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000 als budget over te hevelen naar 2019.