Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Planning
Startdatum: 30-06-2017Toelichting

R
Geld

Naar aanleiding van de effecten uit de septembercirculaire 2018 met een forse accres bijstelling en de ontwikkelingen in het BTW compensatiefonds (uitname uit het BCF) zou de geraamde Algeme uitkering voor 2018 worden verlaagd met € 510.483.- (2017 € 48.169,- en 2018 € 462.314,-).  De effecten van deze uitkomsten zijn verwerkt in de jaarrekening 2018. Bij de uitkomst van de  Decembercirculaire 2018 kan worden aangegeven dat de uitkeringen  over 2017 en 2018 worden verhoogd met € 32.300,- en € 36.800,-. Per saldo stijgen de verwachte inkomsten van de Algemene uitkering met € 69.100,--.

De uiteindelijke accresbijstelling 2018 zal volgens het ministerie van BZK nog een behoorlijke mutatie opleveren ten opzichte van de septembercirculaire. Het resultaat hiervan zal onderdeel zijn van de meicirculaire 2019. De negatieve gevolgen van deze lagere uitkering worden geschat op een totaal van €  125.000,- en zijn als nog te betalen in de jaarrekening 2018 opgenomen.

Na verwerking van deze onderdelen komen de inkomsten Algemene uitkering Gemeentefonds 2018 € 324.000,-- lager uit dan geraamd. Het resterende verschil  is het gevolg van de aanpassingen van de gehanteerde maatstaven door het ministerie van BZK bij de berekening van de definitieve uitkering.

Het onderdeel Sociaal domein geeft geen wijziging ten opzichte van de septembercirculaire.

Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2018 staat  geen bedrag meer  'geparkeerd'.