Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college

Realisatie van het zgn. Juniorcollege. Dit is een samenwerking tussen het Nuborgh College en de Verschoorschool en hierin wordt vanuit de visie op Passend Onderwijs er naar gestreefd leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag binnen het reguliere onderwijs een plek te geven.Toelichting

G
Kwaliteit

De ontwikkeling van het Junior College staat gepland binnen fase 1 2017-2022. Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbouwing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit onderwerp. Daarnaast zal de nieuwbouw plaatsvinden op de huidige locatie van het Nuborgh College. Dit betekent vooralsnog een ontwikkeling binnen de huidige kaders van het bestemmingsplan van Veluvine. Voor vaststelling of dit mogelijk is, hebben de participanten allereerst een massastudie laten uitvoeren. Nu zijn de participanten bezig met de definitieve architectenselectie. Ten aanzien van het bestemmingsplan zal het ontwerp en de functionaliteit van het gebouw leidend zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het huidige bestemmingsplan niet als randvoorwaarde maar als startpunt voor de nieuwbouw zal worden gehanteerd.  In overleg tussen de participanten van het Junior College en de gemeente zullen op korte termijn de (stedenbouwkundige) kaders voor de verdere ontwikkeling van het Junior College worden opgesteld.

G
Tijd

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de Verschoorschool en het Nuborghcollege over de realisatie van het Juniorcollege. Beide scholen hebben onlangs een massastudie laten uitvoeren om vast te stellen of de benodigde omvang van het gebouw past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat blijkt het geval te zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan waarin de verschillende verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de scholen en de overige uitgangspunten worden geformuleerd.

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering lijkt op dit moment gezien de huidige stand van zaken niet haalbaar.

--
Geld