Meer
Publicatiedatum: 30-01-2019

Inhoud

Terug

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet

Voor de scholen Da Costa school en de Boaz-Jachin wordt nu binnen de kaders van het SHP gekeken naar een passende oplossing. Voor de Da Costa komt dit neer op nieuwbouw en voor de Boaz-Jachin op technische en functionele aanpassingen binnen het huidige gebouw inclusief rendabele duurzaamheidsmaatregelen.Toelichting

G
Kwaliteit

Een poging om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) binnen de kern Elspeet heeft niet het gewenste doel bereikt. Bij deze ontwikkeling waren een tweetal scholen betrokken: Da Costa school en de Boaz-Jachin. Voor beide scholen wordt nu binnen de kaders van het SHP gekeken naar een passende oplossing. Voor de Da Costa komt dit neer op nieuwbouw en voor de Boaz-Jachin op technische en functionele aanpassingen binnen het huidige gebouw inclusief rendabele duurzaamheidsmaatregelen. Met beide scholen wordt een apart traject gevolgd omdat beide oplossingen verschillend zijn. Het college heeft besloten de nieuwbouw voor de Da Costa op de huidige locatie te laten plaatsvinden. Hierbij zal ook onderzoek naar de mogelijkheden voor de huidige gymzaal op diezelfde plek worden gedaan. De gemeente heeft het projectplan vastgesteld waarin o.a. is vastgelegd dat de gemeente de bouwheer wordt voor de school en de gymzaal. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld en er is gestart met de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het ingang zetten van een bestemmingsplanwijziging. De school heeft het onderwijskundige concept vastgesteld. Aan de hand van beide uitgangspunten is de procedure voor de architectenselectie in gang gezet.

G
Tijd

De aanpassingen van onderwijshuisvesting Elspeet staan gepland in fase 1 van het SHP. Fase 1 staat gepland voor 2017-2020. Op dit moment zijn gesprekken en onderzoeken gaande voor de betrokken scholen Boaz-Jachin en Da Costa. Voor beide projecten zijn projectplannen in ontwikkeling waarin de taakverdeling tussen gemeente en scholen en de overige uitgangspunten worden vastgelegd.

--
Geld