Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Terug naar navigatie - Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun  leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig  maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Terug naar navigatie - Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk  door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc. 
De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's:

 • Inwoners zijn financieel zelfredzaam.
 • Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
 • Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie.

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd.

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 5 6 7 13 -
2e hoofdlijnenrapportage 14 7 18 14 -
3e hoofdlijnenrapportage 17 27 28 28 -
1e kwartaalrapportage - - - - 13
2e kwartaalrapportage - - - - 18
3e kwartaalrapportage - - - - 22
4e kwartaalrapportage - - - - 25

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 7 16 26 36 -
2e hoofdlijnenrapportage 12 20 32 43 -
3e hoofdlijnenrapportage 15 23 35 42 -
1e kwartaalrapportage - - - - 46
2e kwartaalrapportage - - - - 52
3e kwartaalrapportage - - - - 48
4e kwartaalrapportage - - - - 49

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 567 621 608 582 -
2e hoofdlijnenrapportage 609 659 666 569 -
3e hoofdlijnenrapportage 657 705 696 598 -
1e kwartaalrapportage - - - - 529
2e kwartaalrapportage - - - - 569
3e kwartaalrapportage - - - - 616
4e kwartaalrapportage - - - - 590

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 140 128 133 137 -
2e hoofdlijnenrapportage 139 121 135 151 -
3e hoofdlijnenrapportage 141 127 143 144 -
1e kwartaalrapportage - - - - 163
2e kwartaalrapportage - - - - 178
3e kwartaalrapportage - - - - 178
4e kwartaalrapportage - - - - 195

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien jaar-op-jaar een toename van het aantal WMO meldingen. Dit is een landelijke trend en komt met name door invoering van het abonnementstarief. Een lagere eigen bijdrage leidt tot meer aanvragen.

Ten op zichte van 2020 zien we daarnaast dat er door corona een inhaalslag is gemaakt in 2021. Tijdens de eerste golf in 2020 werden er minder aanvragen ingediend.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 305 278 350 293 -
2e hoofdlijnenrapportage 550 573 681 488 -
3e hoofdlijnenrapportage 748 873 1000 808 -
1e kwartaalrapportage - - - - 242
2e kwartaalrapportage - - - - 510
3e kwartaalrapportage - - - - 718
4e kwartaalrapportage - - - - 973

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 393 354 352 391 -
2e hoofdlijnenrapportage 347 347 358 409 -
3e hoofdlijnenrapportage 343 349 371 421 -
1e kwartaalrapportage - - - - 227
2e kwartaalrapportage - - - - 231
3e kwartaalrapportage - - - - 239
4e kwartaalrapportage - - - - 244

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien een afname van het aantal personen dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering. Dit heeft voor het grootste gedeelte te maken met de hoogconjunctuur, de krappe arbeidsmarkt en de versoepelde coronamaatregelen in het 3e kwartaal van 2021.

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 381 343 327 340 -
2e hoofdlijnenrapportage 372 321 311 423 -
3e hoofdlijnenrapportage 360 320 321 427 -
1e kwartaalrapportage - - - - 331
2e kwartaalrapportage - - - - 351
3e kwartaalrapportage - - - - 380
4e kwartaalrapportage - - - - 362

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

Van een drietal drietal vormen van hulpverlening in de jeugdzorg wordt de omzet in  indicatoren gevolgd.

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis
Totaal omzet Pleegzorg.
Totaal omzet Ambulante hulp

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd welke het verloop in aantal en de ontwikkeling van de gemiddelde behandelprijs laten zien.

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 1061589
2e kwartaalrapportage 332159
3e kwartaalrapportage 828005
4e kwartaalrapportage 1225000

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 585848
2e kwartaalrapportage 135259
3e kwartaalrapportage 284658
4e kwartaalrapportage 428000

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 3589000
2e kwartaalrapportage 1025442
3e kwartaalrapportage 2097000
4e kwartaalrapportage 3045000

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 28
2e kwartaalrapportage 19
3e kwartaalrapportage 21
4e kwartaalrapportage 22

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 38453
2e kwartaalrapportage 17482
3e kwartaalrapportage 39428
4e kwartaalrapportage 55691

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 48
2e kwartaalrapportage 37
3e kwartaalrapportage 39
4e kwartaalrapportage 41

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs  3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 12205
2e kwartaalrapportage 3665
3e kwartaalrapportage 7299
4e kwartaalrapportage 10441

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 648
2e kwartaalrapportage 431
3e kwartaalrapportage 547
4e kwartaalrapportage 613

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën.  Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt,  hebben we ingezet op in een keer goed. 

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 5539
2e kwartaalrapportage 2379
3e kwartaalrapportage 3956
4e kwartaalrapportage 4968

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 112 %
2e kwartaalrapportage 100 %
3e kwartaalrapportage 106 %
4e kwartaalrapportage 106 %

Budgetten programma 1

Terug naar navigatie - Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?