Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
  • Samenwerking Veluwe op 1
  • Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
  • Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Terug naar navigatie - Wij zetten in op een sterkere locale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Dat gaan we stimuleren, faciliteren en ver-sterken, waarbij we ons vooral  richten op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw. Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren zal De Kolk verder worden ontwikkeld. Parkmanagement is een  belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar Parkmanagement. Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze  bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk  centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Terug naar navigatie - Gemeentelijke indicatoren programma 8
Aantal evenementen

Toelichting:

Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Vanwege de coronapandemie zijn er het 1e halfjaar 2021 geen evenementen geweest.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 0 0 1 -
2e hoofdlijnenrapportage 18 18 1 -
3e hoofdlijnenrapportage 19 23 1 -
1e kwartaalrapportage - - - 0
2e kwartaalrapportage - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - 4

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 0 % 0 % - -
2e hoofdlijnenrapportage 0 % 9 % 8 % -
3e hoofdlijnenrapportage 8 % 11,4 % 9 % -
1e kwartaalrapportage - - - 0 %
2e kwartaalrapportage - - - 9 %
3e kwartaalrapportage - - - 0 %

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:
Aantal ondernemingen zegt wat over de economische kracht en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
per 30 juni 984 1023 1005 918
per 31 december 980 976 1005 938

Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:
De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum. Weergegeven in aantallen  per soort van onderneming.

Toelichting:
Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:

categorie per 30 juni 2020 per 31 december 2020 per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening 883 881 788
Detailhandel 87 90 97
Horeca 34 34 33

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:
Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:
Onderscheid inwoners en bezoekers uit regio of verder uit Nederland (toeristen).
Betrouwbaarheid erg afhankelijk van wijze van uitvoering door winkeliers (welke winkel, periode, aantallen).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De indicator herkomst bezoekers wordt vanaf begin niet gemonitord omdat er geen gegevens over verkregen kunnen worden. Destijds was de verwachting dat deze info zou komen vanuit pin-gegevens (via de ondernemers) maar deze data geven de banken niet (meer ) prijs. 

 


Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:
Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

Toelichting:
Aanname dat verandering in werkgelegenheid betekent dat de sector economisch anders presteert.
Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend voorjaar bekend van het jaar ervoor.

Boekwerk 2020 2018 2019 2021
1e hoofdlijnenrapportage 2640 - - -
2e hoofdlijnenrapportage 2640 - - -
3e hoofdlijnenrapportage 2640 3610 3820 -
1e kwartaalrapportage - - - 0
2e kwartaalrapportage - - - 0
3e kwartaalrapportage - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - 0

Kritische Prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren
Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021 2020
per 30 juni 33 -
per 31 december 70 50

Aantal ZZP’ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
per 30 juni 1271 1340 1948
per 31 december - - 2021

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 13260 13970 14300 14410 0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.  De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 20 10 10 10 1

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal  kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 10 10 10 10 8

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van  2021 zijn nog niet beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
per 31 december 20 20 10 10 18

Budgetten programma 8

Terug naar navigatie - Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?