Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Terug naar navigatie - Iedereen gaat naar school

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen, ongeacht hun beperking of achtergrond, kunnen naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet naar school gaan of jeugdigen die de school zonder startkwalificatie verlaten, om een goede stap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met het onderwijs en andere partners zijn er dus nog stappen te zetten voordat alle kinderen naar school gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast leven we in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en waarin je als mens en organisatie van waarde wilt zijn. Daarom stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop staat, om samen duurzaam verder te komen. Het is belangrijk om een wisseling in loopbaan te kunnen maken als je op latere leeftijd andere talenten ontdekt, of als de arbeidsmarkt daarom vraagt. Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

Wat gaan wij doen?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Terug naar navigatie - Gemeentelijke indicatoren programma 2
Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in 2022 de definitieve cijfers over 2021 bekend.

Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

 • Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
 • Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
3e hoofdlijnenrapportage 40 34 33 0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 18,28 %
2e kwartaalrapportage 15,14 %
3e kwartaalrapportage 29,14 %
4e kwartaalrapportage 47,22 %