Sitemap

4e Kwartaalrapportage 2021 Blz. 1
4e Kwartaalrapportage 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Bestuurlijke kaders Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 10
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 11
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 12
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 13
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 14
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 15
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 16
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 17
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 18
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 19
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 20
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 21
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 22
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 23
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 24
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 25
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 26
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 27
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 28
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 29
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 30
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 31
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 32
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 33
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 34
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 35
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 36
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 37
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 38
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 39
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 40
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1 Blz. 41
Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening Blz. 42
Stijging kosten Jeugdzorg Blz. 43
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Blz. 44
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein Blz. 45
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd Blz. 46
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd Blz. 47
Budgetten programma 1 Blz. 48
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 49
1.2 Wijkteams Blz. 50
1.3 Inkomensregelingen Blz. 51
1.4 Begeleide participatie Blz. 52
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 53
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 54
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 55
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 56
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 57
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 58
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 59
Programma 2. Onderwijs Blz. 60
Inleiding Blz. 61
Bestuurlijke kaders Blz. 62
Wat willen wij bereiken? Blz. 63
Iedereen gaat naar school Blz. 64
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 67
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2 Blz. 68
Aanvullend krediet Juniorcollege Blz. 69
Stijging bouwkosten onderwijzhuisvesting Blz. 70
Gemeentelijke indicatoren programma 2 Blz. 71
Budgetten programma 2 Blz. 72
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 73
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 74
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 75
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Bestuurlijke kaders Blz. 78
Wat willen wij bereiken? Blz. 79
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 80
Actualisatie Woonvisie. Blz. 81
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 82
Faciliteren CPO. Blz. 83
Implementeren Omgevingswet. Blz. 84
Invoeren flitsvergunning. Blz. 85
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 86
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 87
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3 Blz. 88
Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte Blz. 89
Lagere leges na invoering omgevingswet Blz. 90
Vergunningverlener Wabo Blz. 91
Beleidsindicatoren Volkshuisvesting Blz. 92
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting Blz. 93
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 94
Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening Blz. 95
Budgetten programma 3 Blz. 96
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 97
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 98
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 99
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 100
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Bestuurlijke kaders Blz. 103
Wat willen wij bereiken? Blz. 104
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 105
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 106
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 107
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 108
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 109
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 110
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 111
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 112
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 113
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 114
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 115
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 116
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 117
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 118
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 119
Besparen op verbruik van energie. Blz. 120
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 121
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 122
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 123
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 124
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 125
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 126
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 127
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 128
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 129
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 130
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4 Blz. 131
Aanleg IT riool Hulstweg Blz. 132
Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost Blz. 133
Uitbreiding begraafplaatsarealen Blz. 134
Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen Blz. 135
Beleidsindicatoren Gezondheid Blz. 136
Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid Blz. 137
Budgetten programma 4 Blz. 138
4.1 Volksgezondheid Blz. 139
4.2.1 Riolering financiën Blz. 140
4.2.2 Riolering OR Blz. 141
4.2.3 Riolering Infra Blz. 142
4.3.1 Afval Financiën Blz. 143
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 144
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 145
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 146
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 147
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 148
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 149
Inleiding Blz. 150
Bestuurlijke kaders Blz. 151
Wat willen wij bereiken? Blz. 152
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 153
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 154
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 155
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 156
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 157
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 158
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 159
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 160
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 161
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 162
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 163
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 164
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 165
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 166
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 167
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5 Blz. 168
Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet Blz. 169
Bijdrage mobiliteitsfonds Blz. 170
Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle Blz. 171
Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom Blz. 172
Renovatie fiedspad Gortelseweg Blz. 173
Renovatie fietspad Turfbergweg Blz. 174
Stationsomgeving Blz. 175
Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen Blz. 176
Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer Blz. 177
Verhogen onderhoudsbudget marktplein Blz. 178
Vervangen asfaltzaag Blz. 179
Vervangen houten brug Beethovenlaan Blz. 180
Vervangen lichtmasten Blz. 181
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 182
Gemeentelijke indicatoren programma 5 Blz. 183
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 184
Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 185
Budgetten programma 5 Blz. 186
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 187
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 188
5.2 Parkeren Blz. 189
5.4 Economische Havens Blz. 190
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 191
Programma 6. Veiligheid Blz. 192
Inleiding Blz. 193
Bestuurlijke kaders Blz. 194
Wat willen wij bereiken? Blz. 195
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 196
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 197
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 198
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 199
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 200
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 201
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 202
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 203
Ondermijning wordt actief bestreden Blz. 204
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 205
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 206
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 207
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 208
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 209
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 210
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 211
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 212
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 213
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 214
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 215
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 216
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 217
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6 Blz. 218
Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week) Blz. 219
Hogere bijdrage VNOG Blz. 220
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 221
Gemeentelijke indicatoren programma 6 Blz. 222
Beleidsindicatoren Veiligheid Blz. 223
Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid Blz. 224
Budgetten programma 6 Blz. 225
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 226
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 227
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 228
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 229
Inleiding Blz. 230
Bestuurlijke kaders Blz. 231
Wat willen wij bereiken? Blz. 232
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 233
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 234
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 235
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 236
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 237
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 238
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 239
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 240
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 241
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 242
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 243
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 244
Wijkgerichtwerken Blz. 245
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 246
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7 Blz. 247
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 248
Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden Blz. 249
Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust Blz. 250
Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031 Blz. 251
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 252
Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof Blz. 253
Susidie Nunspeet uit de kunst Blz. 254
Uitbreiding groenareaal openbaar groen Blz. 255
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 256
Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' Blz. 257
Vervangen 1 sportveld Blz. 258
Vervangen 1 sportveld Blz. 259
Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw) Blz. 260
Gemeentelijke indicatoren programma 7 Blz. 261
Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 262
Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie Blz. 263
Budgetten programma 7 Blz. 264
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 265
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 266
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 267
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 268
7.4 Musea Blz. 269
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 270
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 271
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 272
7.6 Media Blz. 273
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 274
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 275
Programma 8. Economische zaken Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Bestuurlijke kaders Blz. 278
Wat willen wij bereiken? Blz. 279
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 280
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 281
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 282
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 283
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 284
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 285
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 286
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 287
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8 Blz. 288
Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe Blz. 289
Regiodag Blz. 290
Gemeentelijke indicatoren programma 8 Blz. 291
Kritische Prestatie indicatoren Blz. 292
Budgetten programma 8 Blz. 293
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 294
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 295
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 296
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 297
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 298
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 299
Inleiding Blz. 300
Bestuurlijke kaders Blz. 301
Wat willen wij bereiken? Blz. 302
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 303
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 304
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 305
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 306
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 307
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 308
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 309
Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9 Blz. 310
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 311
Audits Blz. 312
Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy Blz. 313
Bijstelling uitgaven verkiezingen Blz. 314
Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 315
Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (Tip) Blz. 316
Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur Blz. 317
ICT infrastructuur streekarchivaat Blz. 318
Integrale aanmeldzuil Blz. 319
Licenties Scienta Blz. 320
Ondersteuning Privacy Blz. 321
Opstellen protocollen Blz. 322
Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak Blz. 323
Taxatie gemeentelijke gebouwen Blz. 324
Verhogen onderhoud CiVision middelen Blz. 325
Vervangen 2 toga's Blz. 326
Vervangen CV Harderwijkerweg 370 Blz. 327
Vervangen CV Kroonlaan 13 Blz. 328
Vervangen DigiEplan Blz. 329
Vervangen financieel systeem Blz. 330
Vervangen systeem burgerzaken Blz. 331
Vervangen systeem sociaal domein Blz. 332
Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding Blz. 333
WOZ validatie en correctie Blz. 334
Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 335
Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning Blz. 336
Budgetten programma 9 Blz. 337
9.1 Bestuur Blz. 338
9.10 Mutaties reserves Blz. 339
9.2 Burgerzaken Blz. 340
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 341
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 342
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 343
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 344
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 345
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 346
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 347
9.5 Treasury Blz. 348
9.61 OZB Woningen Blz. 349
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 350
9.64 Belastingen Overig Blz. 351
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 352
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 353
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 354
(investerings-)Kredieten Blz. 355
Doelstellingen Blz. 356
(investerings-)Kredieten Blz. 357
7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19 Blz. 358
7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 Blz. 359
7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 Blz. 360
7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 Blz. 361
7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20 Blz. 362
7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20 Blz. 363
7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20 Blz. 364
7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 Blz. 365
7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17 Blz. 366
7000384 Herinrichting raadszaal 162/20 Blz. 367
7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19 Blz. 368
7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 Blz. 369
7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 Blz. 370
7001354 Servers 113/19 Blz. 371
7001356 Mobiele devices 113/19 Blz. 372
7001362 Smartphones 153/19 Blz. 373
7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20 Blz. 374
7001366 Modules belastingen 104/20 Blz. 375
7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 Blz. 376
7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 Blz. 377
7001372 Nedcore 104/20 Blz. 378
7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20 Blz. 379
7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20 Blz. 380
7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20 Blz. 381
7001386 Motion salarisadministratie 104/20 Blz. 382
7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 Blz. 383
7001390 Financieel pakket 125/20 Blz. 384
7001392 Zaaksysteem 126/20 Blz. 385
7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17 Blz. 386
7002400 Tokens 111/2015 Blz. 387
7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16 Blz. 388
7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016 Blz. 389
7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17 Blz. 390
7002436 Oracle cluster 104/17 Blz. 391
7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18 Blz. 392
7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18 Blz. 393
7002506 E-facturering 102/18 Blz. 394
7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18 Blz. 395
7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18 Blz. 396
7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18 Blz. 397
7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18 Blz. 398
7002526 Glasvezelverbinding 102/18 Blz. 399
7002528 Uitwijk ICT 102/18 Blz. 400
7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18 Blz. 401
7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18 Blz. 402
7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18 Blz. 403
7002542 Gespreksopname KCC 102/18 Blz. 404
7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 Blz. 405
7015370 Grote zoutstrooier 108/16 Blz. 406
7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015 Blz. 407
7015410 Rolbezem 104/17 Blz. 408
7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 Blz. 409
7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20 Blz. 410
7019132 Skoda Yeti 104/20 Blz. 411
7019134 Vrachtauto MAN 104/20 Blz. 412
7019136 Mobiele watertank 104/20 Blz. 413
7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 414
7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20 Blz. 415
7019144 Zoutstrooiers 104/20 Blz. 416
7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20 Blz. 417
7019148 Zaagmachine afval 104/20 Blz. 418
7019150 Actiebordenwagen 104/20 Blz. 419
7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 Blz. 420
7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 Blz. 421
7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18 Blz. 422
7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18 Blz. 423
7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 Blz. 424
7206003 Herinrichting Marktplein 119/18 Blz. 425
7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 Blz. 426
7210362 Rondweg Oost 08/08 Blz. 427
7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16 Blz. 428
7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 Blz. 429
7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20 Blz. 430
7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 Blz. 431
7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18 Blz. 432
7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18 Blz. 433
7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 Blz. 434
7210940 Lichtmasten 104/20 Blz. 435
7210942 LED-armaturen 104/20 Blz. 436
7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg. Blz. 437
7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv Blz. 438
7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall. Blz. 439
7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht. Blz. 440
7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19 Blz. 441
7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19 Blz. 442
7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20 Blz. 443
7423624 Da Costa 133/2018 Blz. 444
7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20 Blz. 445
7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 Blz. 446
7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019 Blz. 447
7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 Blz. 448
7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19 Blz. 449
7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19 Blz. 450
7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19 Blz. 451
7530422 LED verlichting Feithenhof ../20 Blz. 452
7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017 Blz. 453
7530562 Rev. Sportpark (voetb kunstgr 2018 topl) Blz. 454
7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19 Blz. 455
7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19 Blz. 456
7530568 Nieuwbouw sportcomplex (Installaties) Blz. 457
7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18 Blz. 458
7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18 Blz. 459
7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18 Blz. 460
7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20 Blz. 461
7531122 Nieuwbouw sportcomplex (bouwkundig) Blz. 462
7531123 Nieuwb sportc. Vaessen en afronding Blz. 463
7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 Blz. 464
7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 Blz. 465
7531164 Rev. Sportpark (voetb nat.gra 2018 topl) Blz. 466
7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20 Blz. 467
7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 Blz. 468
7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20 Blz. 469
7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 Blz. 470
7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 471
7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 Blz. 472
7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015 Blz. 473
7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19 Blz. 474
7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 Blz. 475
7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18 Blz. 476
7580328 MTB route Nunspeet 107/2018 Blz. 477
7630684 Haverweg 18 172/2011 Blz. 478
7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17 Blz. 479
7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/ Blz. 480
7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17 Blz. 481
7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17 Blz. 482
7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17 Blz. 483
7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018 Blz. 484
7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18 Blz. 485
7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18 Blz. 486
7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18 Blz. 487
7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18 Blz. 488
7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18 Blz. 489
7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 Blz. 490
7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19 Blz. 491
7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 Blz. 492
7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 Blz. 493
7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 Blz. 494
7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 Blz. 495
7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20 Blz. 496
7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20 Blz. 497
7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20 Blz. 498
7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 Blz. 499
7723106 Duurzaamheidslening 128/14 Blz. 500
7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2 Blz. 501
7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 Blz. 502
7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 Blz. 503
7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20 Blz. 504
7810106 Elspeterweg 38 08/19 Blz. 505
7822120 Startersleningen SVN 07/b79 Blz. 506
7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof Blz. 507
7833002 Complex Elspeet-Noord West Blz. 508
7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 Blz. 509
7835020 Elspeterbosweg 9 Blz. 510
7837760 Afwikkeling De Marsse Blz. 511
7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16 Blz. 512
7838216 Whemeterrein 10/2016 Blz. 513
7838218 Aankoop Laan 60 06/2018 Blz. 514
7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19 Blz. 515
7838500 Industrieterrein De Kolk Blz. 516
7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19 Blz. 517
7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14 Blz. 518
7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 Blz. 519
7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018 Blz. 520
7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 Blz. 521
7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020 Blz. 522
7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV Blz. 523
7839005 Molenbeek fase 2 Blz. 524
7911000 Renteloze lening CPO 118/2016 Blz. 525
7000088 Audiovisuele appartuur Raadzaal Blz. 526
7000090 Meubilair trouwzaal Blz. 527
7000092 Inbraakinstall en airco's trouwzaal Blz. 528
7000094 Vloerbedekking centrale hal en KCC Blz. 529
7000098 CV ketel gemeentehuis Blz. 530
7000209 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewer Blz. 531
7000212 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis Blz. 532
7001402 Aanschaf modules Makelaar suite Blz. 533
7001404 Vervanginge belastingpakket Blz. 534
7001406 Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 535
7001408 Uitbreiding redundantie wijkomgeving Blz. 536
7001410 Verv. upgrade G-Bos door JCC klantgel Blz. 537
7001412 WOZ validatie en correctie Blz. 538
7001414 Vervangen DigiEplan Blz. 539
7001416 Vervangen systeem Burgerzaken Blz. 540
7001418 Vervangen systeem sociaal domein Blz. 541
7001420 Serverruimte Blz. 542
7001422 Ipads Blz. 543
7001424 Laptops Blz. 544
7001426 Smartphones Blz. 545
7001428 VDH host Blz. 546
7001480 Aanlegkst term/printer raadsleden 03/46 Blz. 547
7003004 2 Toga's Blz. 548
7015212 Dakbedd. sanit. werksch. Oordstr.7742324 Blz. 549
7019162 Kipper begraafplaats Blz. 550
7019164 Tractor John Deere Blz. 551
7019166 Tractor Shibaura ST333 Blz. 552
7120410 Brandputten Somoza,Mennorode,Schapendrif Blz. 553
7140002 2 Mobiele camara's Blz. 554
7208192 Verkeersmaatregelen Vierhouten Blz. 555
7210452 Uitv. detailhandels en centrumvisie Blz. 556
7330060 Obligatielening Alliander Blz. 557
7330600 Zonnepanelen Manege Hulshorst Blz. 558
7530192 Sportz. Uddelerw. Dakbedekk/vloerb Blz. 559
7530252 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet Blz. 560
7530378 Ballenvanger Hulshorst Blz. 561
7530424 Verv. cementvl en dakbedek. Feithenhof Blz. 562
7531125 Nieuwbouw sportcomplex (directielevering Blz. 563
7531127 Sportpark Wiltsangh (onderz en adv va 20 Blz. 564
7531128 Revitalis. Sportp MHC Nsp dugout Blz. 565
7531129 Rev. Sportpark (voetb kunst 2018 onderb) Blz. 566
7531130 Rev. Sportpark (korfb kunst 2018 topll) Blz. 567
7531131 Rev.Sportpark (korfb kunst 2018 onderb) Blz. 568
7531132 Sportpark Wiltsangh (onderz en adv va 21 Blz. 569
7531133 Rev.Sportpark (voetb natgr 2018 onderb) Blz. 570
7531134 Rev.Sportpark (VV Nunspeet accomm) Blz. 571
7531136 Rev.Sportpark (NTC Wiltsangh accomm) Blz. 572
7531137 Rev.Sportpark (inrichting sportp) Blz. 573
7531138 Rev.Sportpark (inr. sportp en riolering) Blz. 574
7531139 Rev.Sportpark (sloop accommodaties) Blz. 575
7531141 Nieuwbouw sportcomplex (energieambities) Blz. 576
7531142 Nieuwbouw sportcomplex (advieskosten) Blz. 577
7531143 Nieuwbouw sportcompl (interac zwemmen) Blz. 578
7531144 Rev. Sportpark (voetb kunst 2018 sportl) Blz. 579
7531145 Rev.Sportpark (korfb kunst 2018 sportl) Blz. 580
7531146 Revitalis. Sportp Fietscrossbaan Blz. 581
7531168 Toplaag ren. kunstgras VV Nunspeet (11) Blz. 582
7531170 Ondelaag ren. kunstgras VV Nunspeet (20) Blz. 583
7560070 Infrastructuur Edzard Koningpark Blz. 584
7560072 Openbare verlichting Edzard Koningpark Blz. 585
7560074 Straatmeubilair Edzard Koningpark Blz. 586
7580294 Welkomsborden Blz. 587
7722964 Uitv.proj. hemelwatervisie Elspeet Blz. 588
7722968 Drukriolering Rhijnvis Hulshorst Blz. 589
7722970 Verleggen persleiding Kijktuinen Blz. 590
7723112 Stimuleringsreg. duurz.bedr. Gem Nsp Blz. 591
7742322 Hoofdas begraafplaats West klinkers verv Blz. 592
7742324 Dakbedekk./sanitair werksch. V. Oordtstr Blz. 593
7822118 Toekomst bestendig wonen SVN Blz. 594
7838198 Aankoop stikstofrechten GPS 05/21 Blz. 595
7838222 Aankoop Laan 52/54 Blz. 596
7838400 Chaletpark Hulshorst 24/2020 Blz. 597
7838508 Industrieterrein De Kolk Blz. 598
7838512 Grondexploitatie De Kolk/GPS Blz. 599
7838538 Zonnepanelen De Kijktuinen Blz. 600
7839008 Molenbeek fase 3 Blz. 601
7911002 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspe Blz. 602
Overzicht taakvelden Blz. 603
Doelstellingen Blz. 604
Taakvelden Blz. 605
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 606
1.2 Wijkteams Blz. 607
1.3 Inkomensregelingen Blz. 608
1.4 Begeleide participatie Blz. 609
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 610
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 611
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 612
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 613
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 614
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 615
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 616
2.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 617
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 618
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 619
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 620
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Blz. 621
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 622
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 623
4.1 Volksgezondheid Blz. 624
4.2.1 Riolering financiën Blz. 625
4.2.2 Riolering OR Blz. 626
4.2.3 Riolering Infra Blz. 627
4.3.1 Afval Financiën Blz. 628
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 629
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 630
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 631
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 632
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 633
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 634
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 635
5.2 Parkeren Blz. 636
5.4 Economische Havens Blz. 637
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 638
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 639
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 640
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 641
7.1 Sportbeleid en Activering Blz. 642
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 643
7.2.2 Sportaccommodaties VTH Blz. 644
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa Blz. 645
7.4 Musea Blz. 646
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 647
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 648
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 649
7.6 Media Blz. 650
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 651
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 652
8.1 Economische Ontwikkeling Blz. 653
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 654
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 655
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 656
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 657
9.1 Bestuur Blz. 658
9.10 Mutaties reserves Blz. 659
9.2 Burgerzaken Blz. 660
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Blz. 661
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 662
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 663
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 664
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 665
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 666
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 667
9.5 Treasury Blz. 668
9.61 OZB Woningen Blz. 669
9.62 OZB NIET Woningen Blz. 670
9.64 Belastingen Overig Blz. 671
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds Blz. 672
9.8 Overige Baten en Lasten Blz. 673
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 674
Overzicht indicatoren Blz. 675
Doelstellingen Blz. 676
Indicatoren team Infrastructuur Blz. 677
Indicatoren team Openbare Ruimte Blz. 678
Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie Blz. 679
Indicatoren team Publiek Blz. 680
Indicatoren team ROV Blz. 681
Indicatoren team Samenleving Blz. 682
Indicatoren team Sociaal Blz. 683
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap