Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Om het restafval bij huishoudens te verminderen maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

Wat gaan wij doen?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld, en de straatverlichting gaan we   vervangen door ledverlichting, indien dat financieel of duurzaam rendabel is.

Wat gaan wij doen?

Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven.

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd. Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van energie ondersteunen. De duurzaamheidslening blijft bestaan.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Beschrijving:

 

Toelichting:

 

BI's:

 • inwoners ervaren goede gezondheid
 • inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners  een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

 

Gerelateerde KPI's:

 • Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 92 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Met dit percentage wordt weer gegeven hoeveel procent van de zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig is gevaccineerd.

 

Gerelateerde KPI:

 • Vaccinatiegraad  - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

periode ultimo 2017 ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021
Volledige vaccinatie zuigelingen 74,8 % 73,8 % 73,7 % 72 % 76,1 %

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage 2021 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021
Kompas Volksgezondheid NOG 90 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder - -
Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) - 88 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder -
2e kwartaalrapportage - - 92 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%: 

 

boekwerk 2020-jeugd 2016 2020 2021
E-movo 2019 18 - - -
Kompas Volksgezondheid NOG - 57 57 -
1e kwartaalrapportage - - - 0
2e kwartaalrapportage - - - 57
3e kwartaalrapportage - - - 0
4e kwartaalrapportage - - - 0

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021
Kompas Volksgezondheid NOG 48 48 -
1e kwartaalrapportage - - 0
2e kwartaalrapportage - - 51
3e kwartaalrapportage - - 0
4e kwartaalrapportage - - 0

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021
Kompas Volksgezondheid NOG 20 20 -
1e kwartaalrapportage - - 0
2e kwartaalrapportage - - 20
3e kwartaalrapportage - - 0
4e kwartaalrapportage - - 0

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Voldoen aan de norm voor alcoholgebruik betekent maximaal 7 glazen per week voor mannen en vrouwen.
 
2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)
 
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020 2021
Kompas Volksgezondheid NOG 78 78 -
1e kwartaalrapportage - - 0
2e kwartaalrapportage - - 78
3e kwartaalrapportage - - 0
4e kwartaalrapportage - - 0

Luchtkwaliteit

Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter (µg/m3)

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

4-2020: 0 = <10 = geen/gering

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 4-2020 7-2020 2021
1e hoofdlijnenrapportage 0 Fijnstof - (µg/m3) - -
3e hoofdlijnenrapportage - 0 Fijnstof - (µg/m3) -
1e kwartaalrapportage - - 0 Fijnstof - (µg/m3)
2e kwartaalrapportage - - 0 Fijnstof - (µg/m3)
3e kwartaalrapportage - - 0 Fijnstof - (µg/m3)
4e kwartaalrapportage - - 0 Fijnstof - (µg/m3)

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft  weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk Geen vaccinatie zuigelingen
ultimo 2017 18,9 %
ultimo 2018 17,9 %
ultimo 2019 20,9 %
ultimo 2020 20,6 %
ultimo 2021 17 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 73,6 %
2e kwartaalrapportage 75,83 %
3e kwartaalrapportage 96,67 %
4e kwartaalrapportage 96,72 %

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?