Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020--2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2019-2022
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
  • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Terug naar navigatie - De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Dit biedt een extra instrument naast de bestaande handhavingsinstrumenten om overlast en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Wat gaan wij doen?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Terug naar navigatie - Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te geven of een al verleende vergunning intrekken. Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen gaan inzetten.   

Wat gaan wij doen?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Terug naar navigatie - In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend. Wij geven uitvoering aan (projectmatige) activiteiten die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes en de Vitale Vakantieparken. Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Wat gaan wij doen?

Ondermijning wordt actief bestreden

Terug naar navigatie - Ondermijning wordt actief bestreden

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Wij gaan ondermijning actief bestrijden en stellen daarom allereerst beleid op om ondermijning tegen te gaan. Dit doen wij in nauwe afstemming met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en overige partners die over relevante informatie beschikken, zoals politie en belastingdienst. Vervolgens willen wij in de gemeentelijke organisatie een meldpunt instellen waar signalen van ondermijning gemeld kunnen worden. Vanuit dit meldpunt wordt het RIEC gevoed en dragen wij bij aan de landelijke aanpak tegen ondermijning.

Wat gaan wij doen?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Terug naar navigatie - Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

In de gemeente bestaat behoefte aan locaties voor het organiseren van kleine en grotere evenementen. Hier is niet altijd een geschikte locatie voor beschikbaar. Wij willen in overleg met diverse organisaties beleid ontwikkelen over evenementenlocaties. Zowel locaties die hiervoor planologisch worden aangewezen, als locaties die eenmalig worden ingezet. Daarbij hebben wij aandacht voor aspecten als geluid, veiligheid en impact op de omgeving. Door een aantal ernstige incidenten elders in het land is de regelgeving voor het organiseren van evenementen de laatste jaren drastisch aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning complex is geworden. Wij willen deze procedure zo mogelijk vereenvoudigen, zonder daarbij overigens de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

Wat gaan wij doen?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Terug naar navigatie - Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet. Wij willen, in samenspraak met de Veiligheidsregio, borgen dat wij een blijvend beroep kunnen doen op een enthousiast team van voldoende en adequaat toegeruste brandweervrijwilligers.

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Terug naar navigatie - Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden. Wij zijn hier blij mee en zullen initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze ondersteunen.

Wat gaan wij doen?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Terug naar navigatie - Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Dit doen wij door meer aandacht te hebben voor preventie aan de ene kant en handhaving aan de andere kant. Bijvoorbeeld in projecten en door het opstellen van beleidsregels voor woonoverlast. Project Alcohol is gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik en verslaving. Daarnaast richt dit project zich op versterken van de ketenregie zorg en veiligheid. Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren en optimaliseren de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Veiligheid
Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.  In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Boekwerk 2017 2018 2019 2021
4e kwartaalrapportage 7,5 (Waardering van 1 -10) 7,4 (Waardering van 1 -10) 7,6 (Waardering van 1 -10) 0 (Waardering van 1 -10)

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid
Overlast personen met verward gedrag

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 114 201 148 0

Jeugdoverlast

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 116 136 195 0

Misdaadcijfers

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 735 780 793 0

Drugsoverlast

cijfers 2021 volgens in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020
4e kwartaalrapportage 60 74 35

Aantal vernielingen

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 66 64 96 0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

cijfers volgen Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 735 780 793 0

Aantal vermogensmisdrijven

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 83 107 148 0

Aantal geweldsmisdrijven

De cijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 53 60 0