Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Terug naar navigatie - Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen! Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden  bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Terug naar navigatie - Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewustzijn van bestuur en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer  ‘smart’ maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken. De lastendruk voor de burger houden we laag. De OZB gaan we alleen verhogen voor inflatie en zo nodig voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting, De Wiltsangh - incl. zwembad en sporthal -, stationsomgeving en duurzaamheid. We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door afvalstoffen- en rioolheffingen.

Wat gaan wij doen?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een`veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1 thema centraal;  de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de  Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een  duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie is open,  toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en  klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de telefoon en online. 

Als gemeente zetten we in op goed werkgeverschap, met respect voor inzet en talent van medewerkers, waarbij we kansen bieden aan (jong) talent en verantwoordelijkheid nemen door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De externe inhuur gaan we beperken.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning
Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10.  De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2021
per ultimo 7 7

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor  de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 6,6

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning
Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 4 4 4 5 5

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon. 

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 61,9 % van totaal aanvragen

Budgetten programma 9

Terug naar navigatie - Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?