Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
  • Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Terug naar navigatie - Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wij gaan een visie op toerisme en recreatie opstellen. Hierbij wordt de relatie gelegd met kunst, cultuur, cultuurhistorisch erfgoed en landschap. De rol, inzet en betekenis van Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum en het Museum Elspeet wordt geëvalueerd en met deze partners worden (prestatie)afspraken gemaakt voor de toekomst. Ook is aandacht voor de positie en rol van het bezoekerscentrum bij het transferium. Aan de visie wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Wat gaan wij doen?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Terug naar navigatie - Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entree’s van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten, met  inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

Wat gaan wij doen?

Wijkgerichtwerken

Terug naar navigatie - Wijkgerichtwerken

Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak invulling geven aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie
Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
4e kwartaalrapportage 53 %

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2018 2020
ultimo 23,8 % 23 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek )

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2020
ultimo 49,8 % 49 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % -66 % -19 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn  in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%).  Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

 

 

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % -48,6 % 0 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de tweejaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019
4e kwartaalrapportage 8,2 %

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”.

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
3e kwartaalrapportage 0 % van de projecten
4e kwartaalrapportage 0 % van de projecten

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie
Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2020
4e kwartaalrapportage 53 %

Belangstelling Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een  gevolg van de coronapandemie.

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 33000 11234 9300

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018     214180    101,4%

2019     227607    107,7%

2020     226249    107,7%

 De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

 

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 100 % 101,4 % 107,7 % 107,7 % 0 %

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 13,66 %
2e kwartaalrapportage 29,23 %
3e kwartaalrapportage 23,11 %
4e kwartaalrapportage 54,36 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 0,9 %
2e kwartaalrapportage 35,41 %
3e kwartaalrapportage 59,37 %
4e kwartaalrapportage 70,69 %

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
1e kwartaalrapportage 8,15 %
2e kwartaalrapportage 40,46 %
3e kwartaalrapportage 49,47 %
4e kwartaalrapportage 90,05 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

 

Boekwerk 2016 2017 2018
ultimo 742500 792000 810300

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 2708 2699 2694 2729 2795 0

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%,  2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 8,9 % van de totale werkgelegenheid 8,7 % van de totale werkgelegenheid 8,8 % van de totale werkgelegenheid 7,9 % van de totale werkgelegenheid 0 % van de totale werkgelegenheid

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
3e kwartaalrapportage 0 % van totale budget
4e kwartaalrapportage 100 % van totale budget

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.

Boekwerk 2022
4e kwartaalrapportage 0 Aantallen

Budgetten programma 7

Terug naar navigatie - Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?