Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Terug naar navigatie - Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Middels een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na  besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de komende jaren het plan worden uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

Wat gaan wij doen?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet  naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en  éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen, al dan niet geïntegreerd in  het GVVP, met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen o.a. in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente
blijft gewoon gratis.

Wat gaan wij doen?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Terug naar navigatie - Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad. 

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

Middels vier andere indicatoren (kpi's)  worden  de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. 

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 233 225 237 199 183 181 140 84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
4e kwartaalrapportage 21 Aangebrachte voorzieningen

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat
Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2021
2e kwartaalrapportage 51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage 58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage 98 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het verleden maakten wij gebruik van de applicatie ViaStat, enkele modules van deze applicatie werden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Onder andere de module waarmee inzicht werd verkregen in de ongevallencijfers binnen de gemeente Nunspeet. De provincie Gelderland heeft per 1 januari deze functie stopgezet en is gestart met de uitrol van een eigen databank.

De nieuwe databank van de provincie is zeer beperkt ten opzichte van wat wij voorheen gebruikten. Om die reden zijn wij als gemeente en als regio nu in overleg met ViaStat voor het verlengen van het abonnement. Wanneer dit gereed is, worden de cijfers in de kwartaalrapportages aangevuld.

Boekwerk 2020 2017 2019 2018 2016
1e kwartaalrapportage 1 - - - -
2e kwartaalrapportage 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - - - 2 -
4e kwartaalrapportage 1 - - - 2

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 7 9 3 6 0 2 1 -
2e kwartaalrapportage 8 8 6 9 4 7 6 2
3e kwartaalrapportage 11 6 9 6 3 10 8 6
4e kwartaalrapportage 3 6 3 3 5 2 2 -

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieen gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval me t letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1e kwartaalrapportage 35 51 43 36 36 32 29 20
2e kwartaalrapportage 54 44 56 41 41 43 24 30
3e kwartaalrapportage 52 49 55 41 51 34 29 26
4e kwartaalrapportage 62 50 51 50 38 49 33 -

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2015 2016 2017 2021 2018 2020 2014 2019
1e kwartaalrapportage 2 5 1 1 - - - -
2e kwartaalrapportage - 1 1 1 1 1 - -
3e kwartaalrapportage - 2 - 1 - - 1 1
4e kwartaalrapportage - 1 4 - 2 4 - -

E-oplaadpunten auto’s

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 14 voorzieningen 14 voorzieningen 16 voorzieningen 18 voorzieningen 20 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2017 2018 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening 1 voorziening

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk 2019 2020 2021
4e kwartaalrapportage 24 % van het totale areaal 25 % van het totale areaal 28 % van het totale areaal

Budgetten programma 5

Terug naar navigatie - Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?