Leeswijzer

Leeswijzer

Het collegeprogramma 2022-2026 is gebaseerd op het afgesloten raadsakkoord.

Voor de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaren is aansluiting gezocht bij de negen programma's uit de programmabegroting:

  1. Sociaal Domein
  2. Onderwijs
  3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
  4. Volksgezondheid en milieu
  5. Verkeer, vervoer en waterstaat
  6. Veiligheid
  7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
  8. Economische zaken
  9. Bestuur en ondersteuning

In dit document wordt elk programma verder toegelicht, waarbij de inhoud overeenkomt met het raadsakkoord en de opdeling in doelstellingen per programma is beschreven. Na de beschrijving van de negen programma's vindt u een schematisch overzicht per programma van de inspanningen per doelstelling (Wat willen we bereiken?). Deze doelstellingen zijn nader uitgewerkt in concrete maatregelen (Wat gaan wij doen?).