Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

Aanrijtijden:                                                                                                                                                                            

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.     

 • We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke aanrijtijden.
 • We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur voor een definitieve oplossing.
 • We handhaven de First Responder in Elspeet."

Wat gaan wij doen?

Boa's

BOA’s:                                                                                                                                                                                

- Een BOA - capaciteit op het gebied van veiligheid die in overeenstemming is met de taken van de gemeente en de ambities die we op dit vlak hebben.

 • We intensiveren de handhaving op de hondenpoepoverlast. 
 • Indien er door het Ministerie van Veiligheid en Justitie sprake is van uitbreiding van bevoegdheden van BOA’s, bijvoorbeeld optreden tegen (lichte) verkeersovertredingen, dan maken we daar gebruik van. "

Wat gaan wij doen?

Brandweer

Brandweer:                                                                                                                                                                        

- De huidige brandweercapaciteit en de -kazernes in onze gemeente moeten behouden blijven.                                                 
-  Zoveel als mogelijk voorkomen dat onverhoopte natuurbranden op het grondgebied van de gemeente Nunspeet onbeheersbaar worden.

 • We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers. 
 • We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding.

Wat gaan wij doen?

Buurtwacht/buurtpreventie

Buurtwacht/Buurtpreventie:                                                                                                                                         

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

 • We waarderen en ondersteunen de inzet van buurtwacht en buurtpreventie om zich verder te professionaliseren.
     

Wat gaan wij doen?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

Criminaliteit, overlast en ondermijning:                                                                                                                                                            

-  Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

 • We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.                                 
 • We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid.
 • We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan van het gebruik van drugs. 
 • Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025. 
 • We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en handhaving als sluitstuk.
 • Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en criminaliteit.                                                                                                        
 • We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld:
- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

 • Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.
 • We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?