Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

Onderwijs:                                                                                                                                                                        

- Dezelfde kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien en te ontwikkelen.
- Waarborging van de facilitering van het openbaar onderwijs in de gemeente. 
- Speciaal (voortgezet) onderwijs blijft in Nunspeet vertegenwoordigd.

  • We herijken het SHP waarin ook de vraag meegenomen wordt hoe de huidige verordening aansluit bij de noodzakelijke ruimtes voor passend onderwijs.
  • We zetten in op een stevige en duurzame samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen) en beschrijven daarin de diverse rollen.  
  • We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
  • We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Wat gaan wij doen?