Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Accomodaties

Terug naar navigatie - Accomodaties

Accommodaties:
- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.

 • Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.  
 • We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

Bewegen in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Bewegen in de openbare ruimte

Bewegen in de openbare ruimte:
- Naast de reguliere sportaccommodaties en sportverenigingen is er ook voldoende ruimte om in niet-georganiseerd verband sportief bezig te zijn.

 • We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.
 • Op De Wiltsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Erfgoed

Terug naar navigatie - Erfgoed

Erfgoed: 
- Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de identiteit van de kernen door ons culturele erfgoed in ere te houden.

 • Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de kernen.
 • We stimuleren de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

Wat gaan wij doen?

Kunst en cultuur

Terug naar navigatie - Kunst en cultuur

Kunst en cultuur:
- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken.

 • Waar blijven maken dat cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
 • We starten in 2022 met het realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor in 2023 de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op duurzame instandhouding van de lokale culturele sector. 
 • We stellen een nieuwe kunst- en cultuuraanpak op via een participatietraject met onze culturele partners inclusief zangkoren en muziekverenigingen. Daarbij hoort ook het jaarlijks, in overleg met Stichting Nunspeet uit de Kunst, opstellen van een activiteitenplanning.
 • Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

Openbaar groen en natuur

Terug naar navigatie - Openbaar groen en natuur

Openbaar groen en natuur:                                                                                                                                                                                

- Nunspeet is ook in de toekomst een groene gemeente; als basisregel geldt dat openbaar groen behouden blijft.

 • We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.
 • Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.
 • Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?

Sport

Terug naar navigatie - Sport

Sport: 

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportmogelijkheden dat we in onze gemeente hebben.

 • We blijven investeren in sport en bewegen.  
 • We maken en houden sporten (fysiek en financieel) toegankelijk voor alle inwoners (ouderen, jeugd, kinderen), ook de kwetsbaren in de samenleving.
 • We stimuleren de relatie tussen sport en bewegen en het sociaal domein.
 • Via Nunspeet Beweegt stimuleren we inwoners, waaronder statushouders, arbeidsmigranten, maar ook kwetsbare mensen met mentale problematiek, om deel te nemen aan sportactiviteiten.
 • Vanuit de actiepunten van de inclusie agenda werken we de komende jaren aan diverse onderdelen met betrekking tot inclusief sporten in de gemeente; we gaan onder andere na of deze periode extra ondersteuning voor G-sport geboden kan worden.
 • We zetten in op een sterke verbinding tussen sport en bewegen en het thema Positieve Gezondheid; het reeds vastgestelde beleid continueren we.
 • In samenwerking met relevante partijen, organisaties en andere beleidsvelden stellen we een nieuwe nota sport en bewegen op; binnen deze nota wordt ook de link gemaakt naar het beleidsplan sociaal domein.
 • Door middel van een kaderstellende startnotitie aan de raad en een participatie traject in diverse wijken en buurten stellen we de nieuwe nota speelruimte beleid op.
 • We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningenactie worden hierbij betrokken.
 • Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

Veluvine

Terug naar navigatie - Veluvine

Veluvine: 

- Duurzame instandhouding van Veluvine stimuleren door in nauwe afstemming te blijven met Veluvine bij het realiseren door Veluvine van de visie.

 • We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.

Wat gaan wij doen?