Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening:                                                                                                                                                      

- In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen. 
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van ‘ja, mits’ (in plaats van ‘nee, tenzij’).
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.

  • We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
  • Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
  • Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wonen

Terug naar navigatie - Wonen

Wonen:                                                                                                                                                                                            

- Een woonbeleid met als uitgangspunten ‘passend wonen voor passende prijzen’ en ‘bouwen naar behoefte’ en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.

  • Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
  • De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
  • We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren. 
  • We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
  • Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij daarvoor doen?