Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

Verkeer:                                                                                                                                                                                        

- Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid, volgens de uitgangspunten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. 
- Het parkeren in de openbare ruimte blijft in onze gemeente gratis.
- Duidelijke parkeerroutering.

 • We houden wegen en paden maximaal open in het belang van optimale doorstroming. 
 • We zetten in op aanleg van een rotonde op de kruising bij Halfweg.
 • We werken aan het  Verkeersplan Vierhouten Fase 2 met daarin aanpak van de Gortelseweg.
 • We dringen bij Rijkswaterstaat aan op een oplossing via een ‘brilconstructie’ voor de gevaarlijke situatie bij de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28 (N795).
 • We geven extra aandacht aan de trottoirs in de kernen in combinatie met adequate bewegwijzering in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking.
 • We geven extra aandacht aan de lokale fietsagenda, zoals parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige fietszones en brede fietspaden.
 • We benutten kansen voor uitbreiding van parkeerplaatsen zodat ondernemen en wonen in het centrum van Nunspeet mogelijk blijft. 
 • Het beleids- en beheerplan wegen actualiseren we in 2022; daarbij beoordelen we of het nodig is om aan het onderhoudsbudget wegen vanaf 2023 (structureel) extra middelen toe te voegen.
 • We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de A28 ondersteunen."

Wat gaan wij doen?

Vervoer

Vervoer:                                                                                                                                                                              

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer.
- Duurzaam openbaar vervoer.

 • We blijven het belang van (duurzaam) openbaar vervoer onder de aandacht brengen bij de overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
 • Voor onze inwoners voor wie dat nodig is, blijven we gebruik maken van collectief vervoer.
 • We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer."

Wat gaan wij doen?