Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

Terug naar navigatie - Bestuursstijl en vernieuwing

Bestuursstijl en vernieuwing:                                                                                                                                                               

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.          

 • We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
 • We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.
 • Er wordt een raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Wat gaan wij doen?

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

Communicatie:                                                                                                                                                                            

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.

 • We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat gaan wij doen?

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Dienstverlening:                                                                                                                                                                              

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.  

 • De in te stellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. 
 • Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

Wat gaan wij doen?

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

Financiën:                                                                                                                                                                                  

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.

 • Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
 • We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
 • Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
 • Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.
 • Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
 • Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendekkendheid.
 • We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
 • We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
 • We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
 • We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
 • Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

Informatiebeleid

Terug naar navigatie - Informatiebeleid

Informatiebeleid:                                                                                                                                                                                                

- Toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening die aansluit op wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en op de (informatie)behoefte van inwoners en van de gemeentelijke organisatie.

 • De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.
 • We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.
 • We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen.
 • We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.
 • We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid.
 • We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

Wat gaan wij doen?

Projecten

Terug naar navigatie - Projecten

Projecten:                                                                                                                                                                           

- Afronding en kostenbeheersing van de opgestarte projecten: Sportpark de Wiltsang, Onderwijshuisvesting, Stationsomgeving en Duurzaamheid

 • We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
 • Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.
 • Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Samenwerking

Terug naar navigatie - Samenwerking

Samenwerking:                                                                                                                                                                            

- De gemeente  Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente. 
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.

 • Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen. 
 • We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?