Sitemap

 1. Blz. 1 Collegeprogramma 2022-2026
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Leeswijzer
    1. Blz. 6 Leeswijzer
   3. Blz. 7 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 8 Inleiding
    2. Blz. 9 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 10 Belemmeringen voor meedoen opheffen
      1. Blz. 11 De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.
      2. Blz. 12 De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting.
      3. Blz. 13 Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.
      4. Blz. 14 Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.
     2. Blz. 15 Inclusie
      1. Blz. 16 Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid.
      2. Blz. 17 Doorontwikkelen beschermd thuis.
      3. Blz. 18 Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.
      4. Blz. 19 Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen.
      5. Blz. 20 Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda.
      6. Blz. 21 Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis.
      7. Blz. 22 Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.
     3. Blz. 23 Jeugd
      1. Blz. 24 CJG werkt met verklarende analyse.
      2. Blz. 25 Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar.
      3. Blz. 26 Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding.
      4. Blz. 27 Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg.
      5. Blz. 28 We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.
     4. Blz. 29 Nunspeet heeft een stevige sociale basis
      1. Blz. 30 Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo).
      2. Blz. 31 Piramide in kaart brengen.
      3. Blz. 32 Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.
      4. Blz. 33 Project Sociale Basis.
     5. Blz. 34 Preventie
      1. Blz. 35 De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.
      2. Blz. 36 Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.
      3. Blz. 37 Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.
      4. Blz. 38 Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).
      5. Blz. 39 Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.
      6. Blz. 40 Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen.
      7. Blz. 41 Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet.
      8. Blz. 42 Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied.
      9. Blz. 43 Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.
     6. Blz. 44 Vroege interventies
      1. Blz. 45 Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers
      2. Blz. 46 Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners.
      3. Blz. 47 Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers.
     7. Blz. 48 Werk en inkomen
      1. Blz. 49 Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen.
      2. Blz. 50 Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.
      3. Blz. 51 Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep.
      4. Blz. 52 We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen.
   4. Blz. 53 Programma 2. Onderwijs
    1. Blz. 54 Inleiding
    2. Blz. 55 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 56 Onderwijs
      1. Blz. 57 Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen.
      2. Blz. 58 Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.
      3. Blz. 59 Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
      4. Blz. 60 Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.
   5. Blz. 61 Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)
    1. Blz. 62 Inleiding
    2. Blz. 63 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 64 Ruimtelijke ordening
      1. Blz. 65 Continueren ‘Woningbouw op Maat’.
      2. Blz. 66 Evalueren verplichte omgevingsdialoog.
      3. Blz. 67 Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.
      4. Blz. 68 Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.
      5. Blz. 69 Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet.
      6. Blz. 70 Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.
      7. Blz. 71 Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.
      8. Blz. 72 Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst
     2. Blz. 73 Wonen
      1. Blz. 74 Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders.
      2. Blz. 75 Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.
   6. Blz. 76 Programma 4. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 77 Inleiding
    2. Blz. 78 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 79 (positieve) Gezondheid
      1. Blz. 80 Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.
      2. Blz. 81 Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed.
      3. Blz. 82 Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet.
      4. Blz. 83 We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentel?ke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet.
     2. Blz. 84 Duurzaamheid
      1. Blz. 85 Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen.
     3. Blz. 86 Klimaatadaptatie
      1. Blz. 87 Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.
     4. Blz. 88 Milieu
      1. Blz. 89 Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.
      2. Blz. 90 Realiseren van een milieustraat.
      3. Blz. 91 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.
   7. Blz. 92 Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 93 Inleiding
    2. Blz. 94 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 95 Verkeer
      1. Blz. 96 Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.
      2. Blz. 97 Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbeperking in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan.
      3. Blz. 98 Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan.
      4. Blz. 99 Opstellen ‘laadvisie’ voor laadpalen.
      5. Blz. 100 Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.
      6. Blz. 101 Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.
      7. Blz. 102 Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website).
     2. Blz. 103 Vervoer
      1. Blz. 104 Behouden van een openbaar vervoer-systeem
   8. Blz. 105 Programma 6. Veiligheid
    1. Blz. 106 Inleiding
    2. Blz. 107 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 108 Aanrijtijden
      1. Blz. 109 Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen).
     2. Blz. 110 Boa's
      1. Blz. 111 Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA’s.
     3. Blz. 112 Brandweer
      1. Blz. 113 Actualiseren natuurbrandpreventieplan.
      2. Blz. 114 Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.
      3. Blz. 115 Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.
     4. Blz. 116 Buurtwacht/buurtpreventie
      1. Blz. 117 Facilitiar ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel.
     5. Blz. 118 Criminaliteit, overlast en ondermijning
      1. Blz. 119 Aanpak mensenhandel.
      2. Blz. 120 Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan.
      3. Blz. 121 Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.
      4. Blz. 122 Actualiseren van het Horecaconvenant.
      5. Blz. 123 BIBOB beleidsplan actualiseren.
      6. Blz. 124 Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.
      7. Blz. 125 Opstellen horecabeleidsplan.
      8. Blz. 126 Opstellen IVP 2024-2027.
      9. Blz. 127 Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH.
      10. Blz. 128 Opstellen terrassenbeleidsplan.
      11. Blz. 129 Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning
     6. Blz. 130 Huiselijk geweld
      1. Blz. 131 Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO).
      2. Blz. 132 Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg.
      3. Blz. 133 Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid.
      4. Blz. 134 Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid.
   9. Blz. 135 Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen
    1. Blz. 136 Inleiding
    2. Blz. 137 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 138 Accomodaties
      1. Blz. 139 Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst.
      2. Blz. 140 Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten.
      3. Blz. 141 Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeet.
      4. Blz. 142 Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.
     2. Blz. 143 Bewegen in de openbare ruimte
      1. Blz. 144 Nota speelruimtebeleid.
      2. Blz. 145 Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.
     3. Blz. 146 Erfgoed
      1. Blz. 147 Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed.
      2. Blz. 148 Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.
     4. Blz. 149 Kunst en cultuur
      1. Blz. 150 Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak
      2. Blz. 151 De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
      3. Blz. 152 Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak.
      4. Blz. 153 Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen.
      5. Blz. 154 Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur.
     5. Blz. 155 Openbaar groen en natuur
      1. Blz. 156 Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.
      2. Blz. 157 Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.
      3. Blz. 158 Herstelprogramma’s Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.
      4. Blz. 159 Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.
      5. Blz. 160 Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.
      6. Blz. 161 Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer).
      7. Blz. 162 Vaststellen lijst monumentale bomen.
     6. Blz. 163 Sport
      1. Blz. 164 Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten.
      2. Blz. 165 Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport.
     7. Blz. 166 Veluvine
      1. Blz. 167 We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.
   10. Blz. 168 Programma 8. Economische zaken
    1. Blz. 169 Inleiding
    2. Blz. 170 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 171 Agrarische sector
     2. Blz. 172 Ondernemers
      1. Blz. 173 Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.
      2. Blz. 174 Deelname aan de programma’s HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle.
      3. Blz. 175 Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid.
      4. Blz. 176 Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris.
      5. Blz. 177 Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking).
     3. Blz. 178 Recreatie en toerisme
      1. Blz. 179 Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”.
      2. Blz. 180 Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.
      3. Blz. 181 Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.
      4. Blz. 182 Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten.
      5. Blz. 183 Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein.
      6. Blz. 184 Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet.
      7. Blz. 185 Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal).
      8. Blz. 186 Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.
      9. Blz. 187 Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.
     4. Blz. 188 Werklocaties
      1. Blz. 189 Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.
      2. Blz. 190 Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen.
      3. Blz. 191 Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid.
      4. Blz. 192 Realiseren bedrijventerrein Elspeet.
   11. Blz. 193 Programma 9. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 194 Inleiding
    2. Blz. 195 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 196 Bestuursstijl en vernieuwing
      1. Blz. 197 Instellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening.
     2. Blz. 198 Communicatie
      1. Blz. 199 Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan ‘raadscommunicatie’.
     3. Blz. 200 Dienstverlening
      1. Blz. 201 Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie.
      2. Blz. 202 Herijken KPI’s voor servivelevels (iom raadswerkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4.
      3. Blz. 203 Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus.
      4. Blz. 204 Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.
      5. Blz. 205 Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid.
      6. Blz. 206 Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken.
     4. Blz. 207 Financiën
      1. Blz. 208 Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota’s (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen.
      2. Blz. 209 Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB.
      3. Blz. 210 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      4. Blz. 211 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      5. Blz. 212 Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.
      6. Blz. 213 Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.
      7. Blz. 214 Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C.
     5. Blz. 215 Informatiebeleid
      1. Blz. 216 Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026.
      2. Blz. 217 Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband.
     6. Blz. 218 Projecten
      1. Blz. 219 Periodieke doorrekening projectbegrotingen.
     7. Blz. 220 Samenwerking
      1. Blz. 221 Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie.
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap