Sitemap

Collegeprogramma 2022-2026 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Wat willen we bereiken? Blz. 9
Belemmeringen voor meedoen opheffen Blz. 10
De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen. Blz. 11
De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting. Blz. 12
Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022. Blz. 13
Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid. Blz. 14
Inclusie Blz. 15
Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid. Blz. 16
Doorontwikkelen beschermd thuis. Blz. 17
Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda. Blz. 18
Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen. Blz. 19
Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda. Blz. 20
Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis. Blz. 21
Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente. Blz. 22
Jeugd Blz. 23
CJG werkt met verklarende analyse. Blz. 24
Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar. Blz. 25
Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding. Blz. 26
Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg. Blz. 27
We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd. Blz. 28
Nunspeet heeft een stevige sociale basis Blz. 29
Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo). Blz. 30
Piramide in kaart brengen. Blz. 31
Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein. Blz. 32
Project Sociale Basis. Blz. 33
Preventie Blz. 34
De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten. Blz. 35
Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners. Blz. 36
Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede. Blz. 37
Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Blz. 38
Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld. Blz. 39
Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen. Blz. 40
Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet. Blz. 41
Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied. Blz. 42
Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen. Blz. 43
Vroege interventies Blz. 44
Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers Blz. 45
Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners. Blz. 46
Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers. Blz. 47
Werk en inkomen Blz. 48
Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen. Blz. 49
Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie. Blz. 50
Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep. Blz. 51
We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen. Blz. 52
Programma 2. Onderwijs Blz. 53
Inleiding Blz. 54
Wat willen wij bereiken? Blz. 55
Onderwijs Blz. 56
Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen. Blz. 57
Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie. Blz. 58
Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden. Blz. 59
Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie. Blz. 60
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Wat willen wij bereiken? Blz. 63
Ruimtelijke ordening Blz. 64
Continueren ‘Woningbouw op Maat’. Blz. 65
Evalueren verplichte omgevingsdialoog. Blz. 66
Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. Blz. 67
Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw. Blz. 68
Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet. Blz. 69
Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten. Blz. 70
Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie. Blz. 71
Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, ’t Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst Blz. 72
Wonen Blz. 73
Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders. Blz. 74
Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten. Blz. 75
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Wat willen wij bereiken? Blz. 78
(positieve) Gezondheid Blz. 79
Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid. Blz. 80
Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed. Blz. 81
Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet. Blz. 82
We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentel?ke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet. Blz. 83
Duurzaamheid Blz. 84
Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen. Blz. 85
Klimaatadaptatie Blz. 86
Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie. Blz. 87
Milieu Blz. 88
Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg. Blz. 89
Realiseren van een milieustraat. Blz. 90
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept. Blz. 91
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Wat willen wij bereiken? Blz. 94
Verkeer Blz. 95
Actualiseren beleids- en beheerplan wegen. Blz. 96
Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbeperking in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan. Blz. 97
Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan. Blz. 98
Opstellen ‘laadvisie’ voor laadpalen. Blz. 99
Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP. Blz. 100
Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2. Blz. 101
Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website). Blz. 102
Vervoer Blz. 103
Behouden van een openbaar vervoer-systeem Blz. 104
Programma 6. Veiligheid Blz. 105
Inleiding Blz. 106
Wat willen wij bereiken? Blz. 107
Aanrijtijden Blz. 108
Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen). Blz. 109
Boa's Blz. 110
Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA’s. Blz. 111
Brandweer Blz. 112
Actualiseren natuurbrandpreventieplan. Blz. 113
Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan. Blz. 114
Renoveren brandweerkazerne Nunspeet. Blz. 115
Buurtwacht/buurtpreventie Blz. 116
Facilitiar ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel. Blz. 117
Criminaliteit, overlast en ondermijning Blz. 118
Aanpak mensenhandel. Blz. 119
Actualiseren Ondermijningsbeleidsplan. Blz. 120
Actualiseren standplaatsenbeleidsplan. Blz. 121
Actualiseren van het Horecaconvenant. Blz. 122
BIBOB beleidsplan actualiseren. Blz. 123
Evenementenbeleid evalueren en bijstellen. Blz. 124
Opstellen horecabeleidsplan. Blz. 125
Opstellen IVP 2024-2027. Blz. 126
Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH. Blz. 127
Opstellen terrassenbeleidsplan. Blz. 128
Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning Blz. 129
Huiselijk geweld Blz. 130
Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO). Blz. 131
Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg. Blz. 132
Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid. Blz. 133
Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid. Blz. 134
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 135
Inleiding Blz. 136
Wat willen wij bereiken? Blz. 137
Accomodaties Blz. 138
Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst. Blz. 139
Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleeftuin in Vierhouten. Blz. 140
Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeet. Blz. 141
Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf. Blz. 142
Bewegen in de openbare ruimte Blz. 143
Nota speelruimtebeleid. Blz. 144
Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan. Blz. 145
Erfgoed Blz. 146
Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed. Blz. 147
Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan. Blz. 148
Kunst en cultuur Blz. 149
Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak Blz. 150
De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen. Blz. 151
Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak. Blz. 152
Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen. Blz. 153
Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur. Blz. 154
Openbaar groen en natuur Blz. 155
Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032. Blz. 156
Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032. Blz. 157
Herstelprogramma’s Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken. Blz. 158
Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan. Blz. 159
Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen. Blz. 160
Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer). Blz. 161
Vaststellen lijst monumentale bomen. Blz. 162
Sport Blz. 163
Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten. Blz. 164
Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport. Blz. 165
Veluvine Blz. 166
We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren. Blz. 167
Programma 8. Economische zaken Blz. 168
Inleiding Blz. 169
Wat willen wij bereiken? Blz. 170
Agrarische sector Blz. 171
Ondernemers Blz. 172
Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden. Blz. 173
Deelname aan de programma’s HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle. Blz. 174
Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid. Blz. 175
Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris. Blz. 176
Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking). Blz. 177
Recreatie en toerisme Blz. 178
Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”. Blz. 179
Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust. Blz. 180
Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28. Blz. 181
Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten. Blz. 182
Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein. Blz. 183
Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet. Blz. 184
Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal). Blz. 185
Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk. Blz. 186
Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken. Blz. 187
Werklocaties Blz. 188
Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe. Blz. 189
Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen. Blz. 190
Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid. Blz. 191
Realiseren bedrijventerrein Elspeet. Blz. 192
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 193
Inleiding Blz. 194
Wat willen wij bereiken? Blz. 195
Bestuursstijl en vernieuwing Blz. 196
Instellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening. Blz. 197
Communicatie Blz. 198
Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan ‘raadscommunicatie’. Blz. 199
Dienstverlening Blz. 200
Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie. Blz. 201
Herijken KPI’s voor servivelevels (iom raadswerkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4. Blz. 202
Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus. Blz. 203
Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels. Blz. 204
Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid. Blz. 205
Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken. Blz. 206
Financiën Blz. 207
Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota’s (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen. Blz. 208
Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB. Blz. 209
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 210
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 211
Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges. Blz. 212
Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen. Blz. 213
Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C. Blz. 214
Informatiebeleid Blz. 215
Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026. Blz. 216
Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband. Blz. 217
Projecten Blz. 218
Periodieke doorrekening projectbegrotingen. Blz. 219
Samenwerking Blz. 220
Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie. Blz. 221
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap