Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

Terug naar navigatie - (positieve) Gezondheid

(Positieve) gezondheid:

- Aandacht voor achterliggende problematiek bik gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc. 
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving z?n soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl 
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies.

 • We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
 • We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
 • We stimuleren gezond opgroeien.
 • We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Duurzaamheid:                                                                                                                                                                  

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming. 
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.

 • We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen. 
 • We handhaven de duurzaamheidslening.
 • We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
 • We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid. 
 • We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
 • Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
 • We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

Klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie:                                                                                                                                                                  

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als uitgangspunt “haalbaar en betaalbaar voor inwoners”.

 • We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer groen en waterberging. 
 • We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen. 
 • We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Milieu

Terug naar navigatie - Milieu

Milieu:                                                                                                                                                                                    

- Vermindering van restafval van de huishoudens.
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort.

 • We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
 • Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.
 • Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?