Programma 8. Economische zaken

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

Terug naar navigatie - Agrarische sector

Agrarische sector:                                                                                                                                                                              

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.

 • We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit. 
 • Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Ondernemers

Terug naar navigatie - Ondernemers

Ondernemers:

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt

 • We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
 • We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.
 • We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.
 • We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
 • We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
 • In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
 • Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
 • We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
 • We ondersteunen de Inclusief Groep  en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme:

- ‘‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”  (koersnotitie vastgesteld in 2020) 
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling
- Spreiding en begeleiding van bezoekers. 

 • We geven uitvoering aan de koersnotitie ‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst’ met de daarin genoemde opgaven: 
   1. Toegangspoort Noord Veluwe 
    - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond “Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie Transferium” geven we concreet gestalte.
    - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal.
   2. Unieke robuuste Natuurbeleving 
    - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk.
    - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en ruiterroutes, de toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide. 
    - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet met ruimte voor uitbreiding. 
   3. Water als unieke kans 
    - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.).
    - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust.
   4. Diversiteit in verblijf 
    - Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen.
   5. Breed kunstzinnig palet
    - Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van Nunspeet.
    - Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting. 
   6. Samen (als dorpen) sterker 
    - We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die hieruit voort komen. 
   7.Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden
    - De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder de paraplu van  Nunspeet uit de Kunst.
   8. Gezellig en Gastvrij
 • We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van onze lokale ondernemers.
 • Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten"

Wat gaan wij doen?

Werklocaties

Terug naar navigatie - Werklocaties

Werklocaties: 

- We zetten in op het behoud van kwalitatief voldoende bedrijventerreinen en werklocaties voor met name met lokale bedrijven met lokale werkgelegenheid.

 • We geven meer ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst in de zones die daarvoor in het verleden (2017) zijn aangewezen. 

Wat gaan wij doen?