Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen & Gebeurtenissen na balansdatum

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Financieel pakket
Met de leverancier (Centric) van het financiële pakket (Key2Finance) is overeenkomst aangegaan voor de levering en het onderhouden van de software voor het voeren van de financiële administratie. De overeenkomst eindigt op 31-12-2027. De overeenkomst mag maximaal 4 x met 1 jaar worden verlengd.

Leerroute Wet Inburgering B1 route
Er is in ISNV verband (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe) een overeenkomst aangegaan met TopTaal NT2 experts BV in het kader van de wet inburgering, voor het verzorgen van de Taal B1 route. De overeenkomst gaat m.i.v. 28-02-2022 en loopt door tot 27-02-2024, met de mogelijkheid deze eenmalig met 2 jaar te verlengen.

Leerroute Wet Inburgering Z-route
Er is in ISNV verband (Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe) een overeenkomst aangegaan met NL Training BV in het kader van de Wet Inburgering, voor het leveren van dienstverlening voor het uitvoeren op het gebied van leerruimte Wet Inburgering. De overeenkomst gaat m.i.v. 28-02-2022 en loopt door tot 27-02-2024, met de mogelijk deze eenmalig met 2 jaar te verlengen.

Software sociaal domein
In 2022 heeft de aanbesteding van het softwarepakket waar het sociaal domein gebruik van maakt, plaatsgevonden. De opdracht is gegund aan BlinQt, met het programma X-Works. De looptijd van de overeenkomst is 6 jaar met viermaal één jaar optie tot verlenging.

Datadistributiesysteem
Met PinkRocade is een overeenkomst op 23-12-2022 afgesloten voor Datadistributiesysteem ‘iConnect & Makelaarsuite in PPC’ met een looptijd van 5 jaar.

BAG-, Kadaster- en Belastingpakket
Met PinkRocade is een overeenkomst op 15-12-2022 afgesloten BAG-, Kadaster- en Belastingpakket ‘CiVision Belastingen & iObjecten met een looptijd van 5 jaar plus vijfmaal één jaar optie tot verlenging.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.