Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

Terug naar navigatie - Programmaverantwoording
De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 13.497.661
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 88.765.268
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -78.172.508
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 10.592.760
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -4.079.393
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 6.573.412
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 13.086.779
Minder aan dotaties -3.303.002
Meer aan onttrekkingen 3.713.882
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 13.497.661
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2022 0 V
Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2022 -236.810 Nadeel
Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2022 1.386.183 Voordeel
Uitkomst 3e kwartaalrapportage 2022 914.500 Voordeel
Toevoeging aan Algemene Reserve 2.063.873 Voordeel

Specificatie programmaverantwoording

Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2022 Rekening 2022 Saldo 2022
Lasten
1. Sociaal domein 27.889.446 36.163.313 34.321.477 1.841.836
2. Onderwijs 2.887.418 3.272.576 3.020.306 252.270
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.669.236 2.654.186 4.454.853 1.800.667-
4. Volksgezondheid en milieu 6.640.497 8.267.435 7.044.511 1.222.924
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.472.534 4.938.689 4.024.889 913.800
6. Veiligheid 2.321.118 2.576.044 2.403.369 172.675
7. Sport, cultuur en recreatie 5.902.761 7.164.451 6.717.117 447.334
8. Economische zaken 1.049.585 1.185.148 2.433.445 1.248.297-
9. Bestuur en ondersteuning 14.760.270 4.556.099 4.135.672 420.427
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) 811.217 143.697 667.520
Overhead (TV9.4) 9.317.494 9.187.827 129.667
Heffing VPB (TV9.9) 15.000 285.345 270.345-
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal lasten 67.592.865 80.921.652 78.172.508 2.749.144
Programma Primitieve begroting Begroot 2022 Rekening 2022 Saldo 2022
Baten
1. Sociaal domein 4.944.477- 8.891.436- 12.647.292- 3.755.856
2. Onderwijs 374.569- 703.364- 669.635- 33.729-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.016.958- 1.034.708- 3.021.242- 1.986.534
4. Volksgezondheid en milieu 5.006.471- 5.659.862- 5.265.535- 394.327-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 174.365- 174.365- 173.576- 789-
6. Veiligheid 107.072- 115.477- 8.405
7. Sport, cultuur en recreatie 907.234- 2.011.500- 2.370.161- 358.661
8. Economische zaken 1.792.970- 257.895- 1.541.848- 1.283.953
9. Bestuur en ondersteuning 52.270.755- 905.355- 1.041.663- 136.308
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) -58.405.885 -61.459.536 3.053.651
Overhead (TV9.4) -276.191 -459.302 183.111
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten 66.487.799- 78.427.633- 88.765.268- 10.337.635
Saldo van baten en lasten 1.105.066 2.494.019 10.592.760- 13.086.779
Toevoeging aan reserves 124.364 4.079.393 7.382.395 3.303.002-
Onttrekking aan reserves 1.229.430- 6.573.412- 10.287.294- 3.713.882
Totaalresultaat na bestemming 13.497.661- 13.497.661