Uitgaven

40,12%
€ 34.321.477
40,12% Complete

Inkomsten

12,77%
€ -12.647.292
12,77% Complete

Saldo

160,58%
€ 21.674.185

Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Uitgaven

40,12%
€ 34.321.477
40,12% Complete

Inkomsten

12,77%
€ -12.647.292
12,77% Complete

Saldo

160,58%
€ 21.674.185
-12.647.292 Inkomsten
34.321.477 Uitgaven
21.674.185 Saldo
  • Jaarverslag - Beleid Programma 1

Jaarverslag - Beleid Programma 1

Inleiding Programma 1

Terug naar navigatie - Inleiding Programma 1

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders

•    Nota armoedebeleid 2017-2018
•    Verordening bijdrageregeling minima 2020
•    Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
•    Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
•    Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
•    Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
•    Re-integratieverordening Participatiewet 2018
•    Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
•    Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
•    Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
•    Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022
•    Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
•    Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
•    Visie sociaal domein gemeente Nunspeet April 2021
•    Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2021
•    Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2022

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen

Terug naar navigatie - Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen

Omschrijving (toelichting)

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun  leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Omschrijving (toelichting)

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Kwaliteit

G

Kwaliteit (toelichting)

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Omschrijving (toelichting)

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig  maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Terug naar navigatie - Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Omschrijving (toelichting)

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk  door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1

Wat hebben wij gedaan in 2022?

Wettelijke indicatoren programma 1

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 1
Banen.

Omschrijving (toelichting)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 832 844
2021 800 847
2022 715 0
2023 800 0
2024 0 0

Jongeren met een delict voor de rechter.

Omschrijving (toelichting)

12 t/m 21 jarigen

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 15 0
2021 15 11
2022 15 1
2023 10 0
2024 0 0

Netto Participatiegraad.

Omschrijving (toelichting)

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 70 % 72 %
2021 67 % 71 %
2022 71 % 0 %
2023 70 % 0 %
2024 0 % 0 %

Werkloze jongeren.

Omschrijving (toelichting)

% 16 t/m 21 jarigen

Cijfers van Verwey Jonker Instituut worden niet meer geüpdatet. Gegevens 2021 en 2022 dus onbekend. Wordt ook niet meer geleverd.

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 1 % 1 %
2021 1 % 0 %
2022 1 % 0 %
2023 1 % 0 %
2024 0 % 0 %

Personen met een bijstandsuitkering.

Omschrijving (toelichting)

Aantal per 10.000 inwoners

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 175 190
2021 180 175
2022 175 0
2023 180 0
2024 0 0

Personen met een lopend re-intergratietraject.

Omschrijving (toelichting)

Aantal per 10.000 inwoners

 

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 170 154
2021 170 147
2022 154 0
2023 145 0
2024 0 0

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp.

Omschrijving (toelichting)

% van populatie <= 18 jaar

Bron: waarstaatjegemeente.nl / Aspectu (bijzonder onderzoek 2022)
Periode Begroting Jaarrekening
2020 10 % 7 %
2021 10 % 8 %
2022 9 % 12 %
2023 9 % 0 %
2024 0 % 0 %

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering.

Omschrijving (toelichting)

%

Nunspeet verantwoord het werkelijk aantal.

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 6 2
2021 6 11
2022 3 1
2023 6 0
2024 0 0

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Omschrijving (toelichting)

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 50 65
2021 0 73
2022 50 57
2023 50 0
2024 0 0

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO.

Omschrijving (toelichting)

Definitie: aantal per 10.000 inwoners. Alle cliënten die in het kalenderjaar een Wmo voorzieningen hebben gehad. Een cliënt met meerdere voorzieningen wordt 1 x geteld. Bron inwoneraantal: Kerncijferkaart gemeente Nunspeet

In 2022 vanaf 2018 een geringe aanpassing toegepast ivm een verfijning van de definitie.

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 500 590
2021 575 587
2022 600 603
2023 600 0
2024 0 0

Kinderen in uitkeringsgezinnen.

Omschrijving (toelichting)

Kinderen in bijstandsgezinnen wordt niet meer bijgehouden door Verwey Jonker Instituut. Gegevens 2021 en 2022 dus onbekend.

Bron:
Periode Begroting Jaarrekening
2020 3 % 2 %
2021 3 % 0 %
2022 3 % 0 %
2023 3 % 0 %
2024 0 % 0 %

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijz. Werkelijk 2022 Saldo 2022
Lasten
1 Sociaal Domein 27.889.446 8.273.867 36.163.313 34.321.477 1.841.836
Baten
1 Sociaal Domein -4.944.477 -3.946.959 -8.891.436 -12.647.292 3.755.856
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.944.969 4.326.908 27.271.877 21.674.185 5.597.692

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden Programma 1

Terug naar navigatie - Taakvelden Programma 1

De financiële analyse bevat verklaringen van over- en onderschrijdingen groter dan € 25.000,- op de taakvelden.

Wat hebben wij gedaan in 2022?