Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel ‘Resultaat Programmabegroting 2020-2023’ het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma’s. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2020-2023) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2020 tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2020-2023.

Financiële verkenning begroting 2020-2023         
         
( -/- = positief saldo)        
Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Bestaand beleid 885 817 966 744
Nieuw beleid  453 356 590 605
Totaal financiële effecten begroting 2020-2023 1.338 1.173 1.556 1.349
         
Dekkingsvoorstellen        
Onderuitputting exploitatie (1) -385 -385 -385 -385
Dekking incidenteel bestaand beleid; Algemene reserve (2) -25 -25 -25 0
Geen effect prijsontwikkeling (2%); lasten (3) -622 -639 -645 -645
Dekking incidenteel nieuw beleid; Algemene reserve (4) -210 -27 0 0
Project De Wiltsangh zwembad/sporthal (5) 0 0 -195 -195
OZB opbrengst stijging 3% t.b.v. nieuw beleid (6) -131 -131 -131 -131
Verevening via Algemene reserve (7) 35 34 -175 7
Totaal dekkingsmogelijkheden -1.337 -1.172 -1.555 -1.348
         
Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2020-2023 0 0 0 0
         

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

  • Voor de structurele lasten van de 1e hoofdlijnenrapportage, vergoeding raadsleden, VNOG en de SNV Sociaal Economische Ontwikkeling wordt voorgesteld het totale bedrag van € 384.700,-- te dekken door onderuitputting van de exploitatie. Hiervoor zijn enkele denkrichtingen welke intern nog afgestemd dienen te worden met de budgethouders.
  • Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele bestaand beleid inzake Vitale vakantieparken (zie punt 8) te dekken uit de Algemene reserve.
  • Voorgesteld wordt om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren. De prijscompensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
  • Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve.
  • In de raadsvergadering van 27 juni jl. heeft de raad ingestemd met het aangepaste project De Wiltsangh. De meerkosten van deze aanpassing worden gedekt uit de kapitaallasten De Brake en de onttrekking aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve nieuwbouw Wiltsangh.
  • Ten aanzien van nieuw beleid wordt een OZB verhoging van 3% voorgesteld.
  • Met bovengenoemde dekkingsvoorstellen zijn het 1e 2e en het 4e begrotingsjaar sluitend. Voor het jaar 2022 is er nog incidenteel tekort. Voorgesteld wordt om deze te verevenen via de Algemene Reserve.