Programmaplan

Totaal taakvelden

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.154 3.153 3.151 3.150
1.2 Wijkteams 517 517 517 517
1.3 Inkomensregelingen 5.729 5.729 5.729 5.729
1.5 Arbeidsparticipatie 4.195 3.989 3.878 3.806
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 236 236 236 236
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.677 2.774 2.793 2.810
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.695 2.695 2.695 2.695
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.496 7.679 7.232 7.275
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 64 64 64 64
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 135 135 135 135
2.1 Openbaar onderwijs 243 242 242 239
2.2 Onderwijshuisvesting 1.354 1.330 1.320 1.300
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.272 1.289 1.487 1.307
3.1 Ruimtelijke Ordening 535 509 509 509
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 271 246 246 246
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 126 125 122 122
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.183 1.082 1.054 1.054
4.1 Volksgezondheid 924 924 924 924
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.323 1.220 1.216 1.195
4.2.3 Riolering Infra 271 270 268 266
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 2.000 2.000 2.005 2.005
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 94 94 61 61
4.4.3 Milieubeheer VTH 761 761 761 760
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 352 349 349 348
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.325 2.308 2.290 2.253
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.311 1.274 1.268 1.267
5.2 Parkeren 13 13 13 13
5.4 Economische havens en waterwegen 155 150 150 150
5.5 Openbaar Vervoer 294 294 294 294
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.542 1.498 1.491 1.490
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 542 542 542 542
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 17 15 15 15
7.1 Sportbeleid en activering 64 64 64 64
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 354 348 342 336
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte 475 472 467 398
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 304 304 304 303
7.4 Musea 41 41 41 41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 63 61 61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 21 21 21 21
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 222 222 222 222
7.6 Media 682 682 682 682
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 20 20 20 20
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.480 2.412 2.379 2.356
8.1 Economische ontwikkeling 237 237 237 237
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 188 175 175 175
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 120 114 114 114
8.4.1 Economische promotie BeM 288 288 307 282
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
9.1 Bestuur 1.805 1.805 1.805 1.803
9.2 Burgerzaken 1.125 1.125 1.123 1.122
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 200 200 200 200
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 81 81 81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 722 707 701 689
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.809 1.680 1.507 1.465
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.223 5.222 5.219 5.219
9.5 Treasury -408 -490 -489 -442
9.61 OZB woningen 317 317 317 317
9.62 OZB niet-woningen 39 39 39 39
9.64 Belastingen Overig 75 75 75 75
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 149 129 129 129
9.8 Overige baten en lasten 3.588 3.476 3.866 4.226
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 64.197 63.440 63.170 63.119
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 -117 -117 -117
1.3 Inkomensregelingen -4.569 -4.569 -4.569 -4.569
2.1 Openbaar onderwijs -19 -19 -19 -19
2.2 Onderwijshuisvesting -20 -20 -20 -20
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -394 -350 -350 -350
3.1 Ruimtelijke Ordening -113 -113 -113 -113
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -606 -543 -543 -543
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -6 -6 -6 -6
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -826 -752 -752 -752
4.1 Volksgezondheid -13 -13 -13 -13
4.2.1 Riolering financiën -1.887 -1.782 -1.761 -1.719
4.2.2 Riolering OR -5 -5 -5 -5
4.3.1 Afval Financiën -2.011 -2.011 -2.010 -2.010
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -469 -469 -469 -469
4.4.3 Milieubeheer VTH -34 -34 -34 -34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -407 -407 -407 -407
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -39 -39 -39 -39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -65 -29 -29 -29
5.5 Openbaar Vervoer -79 -79 -79 -79
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -52 -52 -52 -52
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte -87 -87 -87 -87
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3 -3 -3 -3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 -17 -17 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 -1 -1 -1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -1 -1 -1 -1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -678 -678 -678 -678
8.1 Economische ontwikkeling -77 -77 -77 -77
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -177 -177 -177 -177
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.390 -1.390 -1.390 -1.390
9.1 Bestuur -235 -235 -235 -235
9.2 Burgerzaken -510 -510 -510 -510
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -331 -331 -331 -331
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 -21 -21 -21
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -36 -36 -36 -36
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -131 -131 -131 -131
9.5 Treasury -754 -645 -644 -644
9.61 OZB woningen -3.053 -3.116 -3.133 -3.150
9.62 OZB niet-woningen -1.507 -1.530 -1.530 -1.530
9.64 Belastingen Overig -1.500 -1.500 0 0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -40.260 -40.645 -40.282 -40.466
Totaal Baten -62.512 -62.550 -60.682 -60.840
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.685 890 2.489 2.279
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.574 1.663 1.300 1.300
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.227 1.946 366 370
Mutaties reserves -347 284 -933 -930