Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde 2

Duizend euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 253 Gemiddelde WOZ waarde 283 Gemiddelde WOZ waarde
2019 274 Gemiddelde WOZ waarde -
2020 299 Gemiddelde WOZ waarde -

Nieuw gebouwde woningen 2

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Huidig aantal woningen (+/- 12.000)

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -
2020 16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen -

Demografische druk 2

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55 % 54,92 %
2019 59,6 % -
2020 59,6 % -

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 534 Euro 553 Euro
2019 544 Euro -
2020 550 Euro -

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2

Euro

Periode Begroting Jaarrekening
2018 570 Woonlasten meerpersoonshuishouden 578 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019 590 Woonlasten meerpersoonshuishouden -
2020 610 Woonlasten meerpersoonshuishouden -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 535 509 509 509
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 271 246 246 246
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 126 125 122 122
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.183 1.082 1.054 1.054
Totaal Lasten 2.114 1.963 1.932 1.931
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -113 -113 -113 -113
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -606 -543 -543 -543
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -6 -6 -6 -6
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -826 -752 -752 -752
Totaal Baten -1.552 -1.414 -1.414 -1.414
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 563 548 517 517