Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning  WMO gemeente Nunspeet 2018;
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018;
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 1

Banen 3

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 780 banen per 1.000 inwoners 832 banen per 1.000 inwoners
2019 0 banen per 1.000 inwoners -
2020 832 banen per 1.000 inwoners -

Jongeren met een delict voor de rechter

12 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 15 Jongeren met een delict voor de rechter -
2019 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter
2020 - 15 Jongeren met een delict voor de rechter

Netto Participatiegraad 2

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode Begroting Jaarrekening
2018 67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan 67,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019 68,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -
2020 69,7 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan -

Werkloze jongeren

% 16 t/m 21 jarigen

Periode Jaarrekening Begroting
2018 1,22 Werkloze jongeren -
2019 - 1,22 Werkloze jongeren
2020 - 1,2 Werkloze jongeren

Personen met een bijstandsuitkering 2

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 176 Personen met een bijstandsuitkering -
2019 - 101 Personen met een bijstandsuitkering
2020 - 175 Personen met een bijstandsuitkering

Personen met een lopend re-intergratietraject

Aantal per 10.000 inwoners

Periode Jaarrekening Begroting
2018 162 Personen met een lopend re-intergratietraject -
2019 - 145 Personen met een lopend re-intergratietraject
2020 - 170 Personen met een lopend re-intergratietraject

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 2

% van populatie <= 18 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp 10,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp -
2020 10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp -

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering 2

%

Periode Begroting
2018 6 Jongeren met jeugdreclassering
2019 6 Jongeren met jeugdreclassering
2020 6 Jongeren met jeugdreclassering

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering 2

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 10 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering 59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering -
2020 50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering -

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO 2

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 57

Periode Jaarrekening Begroting
2018 54 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO -
2019 - 56 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2020 - 57 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Kinderen in uitkeringsgezinnen 2

%

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -
2020 2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.154 3.153 3.151 3.150
1.2 Wijkteams 517 517 517 517
1.3 Inkomensregelingen 5.729 5.729 5.729 5.729
1.5 Arbeidsparticipatie 4.195 3.989 3.878 3.806
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 236 236 236 236
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.677 2.774 2.793 2.810
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.695 2.695 2.695 2.695
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 7.496 7.679 7.232 7.275
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 64 64 64 64
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 135 135 135 135
Totaal Lasten 26.897 26.970 26.429 26.415
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 -117 -117 -117
1.3 Inkomensregelingen -4.569 -4.569 -4.569 -4.569
Totaal Baten -4.686 -4.686 -4.686 -4.686
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.211 22.284 21.743 21.729