Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet

 

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere locale economie

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 8

Functiemenging 2

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode Begroting Jaarrekening
2018 55,4 % 56,6 %
2019 56,2 % -
2020 56 % -

Vestigingen van bedrijven 2

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Periode Begroting Jaarrekening
2018 2340 Aantal 2460 Aantal
2019 2475 Aantal -
2020 2500 Aantal -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
8.1 Economische ontwikkeling 237 237 237 237
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 188 175 175 175
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 120 114 114 114
8.4.1 Economische promotie BeM 288 288 307 282
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 15 15 15
Totaal Lasten 849 829 849 823
Baten
8.1 Economische ontwikkeling -77 -77 -77 -77
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -177 -177 -177 -177
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.390 -1.390 -1.390 -1.390
Totaal Baten -1.644 -1.644 -1.644 -1.644
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -795 -815 -795 -821