Sitemap

Programmabegroting 2020-2023 Blz. 1
Programmabegroting 2020-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6
1.1 Basis Programmabegroting 2020-2023 Blz. 7
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2020-2023 Blz. 8
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 9
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 10
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 11
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 12
Inleiding Blz. 13
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 14
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 15
3.1 Financiële positie Blz. 16
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 17
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 18
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Bestuurlijke kaders Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 53
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 54
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 55
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 56
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 57
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 58
Wat mag het kosten? Blz. 59
Programma 2. Onderwijs Blz. 60
Inleiding Blz. 61
Bestuurlijke kaders Blz. 62
Wat willen wij bereiken? Blz. 63
Iedereen gaat naar school Blz. 64
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 67
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 68
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 69
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 70
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 71
Wat mag het kosten? Blz. 72
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Bestuurlijke kaders Blz. 75
Wat willen wij bereiken? Blz. 76
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79
Faciliteren CPO. Blz. 80
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84
Woningbouw op maat. Blz. 85
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 86
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 87
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 88
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Bestuurlijke kaders Blz. 93
Wat willen wij bereiken? Blz. 94
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 95
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 96
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 97
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 98
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 99
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 100
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 101
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 102
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 103
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 104
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 105
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 106
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 107
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 108
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 109
Besparen op verbruik van energie. Blz. 110
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 111
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 112
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 113
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 114
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 115
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 116
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 117
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 118
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 119
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 120
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 121
Lidmaatschap O-gen Blz. 122
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 123
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 124
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 125
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 126
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 127
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 128
Wat mag het kosten? Blz. 129
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Bestuurlijke kaders Blz. 132
Wat willen wij bereiken? Blz. 133
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 134
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 135
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 136
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 137
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 138
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 139
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 140
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 141
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 142
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 143
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 144
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 145
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 146
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 147
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 148
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 149
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 150
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 151
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 152
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 153
Vervangen lichtmasten Blz. 154
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 155
Vervanging heftruck Blz. 156
Wat mag het kosten? Blz. 157
Programma 6. Veiligheid Blz. 158
Inleiding Blz. 159
Bestuurlijke kaders Blz. 160
Wat willen wij bereiken? Blz. 161
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 162
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 163
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 164
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 165
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 166
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 167
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 168
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 169
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 170
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 171
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 172
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 173
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 174
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 175
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 176
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 177
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 178
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 179
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 180
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 181
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 182
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 183
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 184
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 185
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 186
Wat mag het kosten? Blz. 187
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Bestuurlijke kaders Blz. 190
Wat willen wij bereiken? Blz. 191
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 192
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 193
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 194
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 195
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 196
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 197
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 198
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 199
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 200
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 201
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 202
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 203
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 204
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 205
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 206
Wijkgerichtwerken Blz. 207
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 208
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 209
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 210
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 211
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 212
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 213
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 214
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 215
Wat mag het kosten? Blz. 216
Programma 8. Economische zaken Blz. 217
Inleiding Blz. 218
Bestuurlijke kaders Blz. 219
Wat willen wij bereiken? Blz. 220
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 221
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 222
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 223
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 224
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 225
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 226
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 227
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 228
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 229
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 230
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 231
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 232
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 233
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 234
Wat mag het kosten? Blz. 235
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 236
Inleiding Blz. 237
Bestuurlijke kaders Blz. 238
Wat willen wij bereiken? Blz. 239
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 240
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 241
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 242
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 243
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 244
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 245
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 246
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 247
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 248
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 249
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 250
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 251
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 252
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 253
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 254
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 255
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 256
Aanvragen e-herkenning Blz. 257
Archiveren personeelsdossiers Blz. 258
Formatie KCC/TIP Blz. 259
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 260
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 261
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 262
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 263
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 264
Incontrol statement Blz. 265
Inhuur data gedreven werken Blz. 266
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 267
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 268
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligeid Blz. 269
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 270
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 271
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat Blz. 272
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 273
Toekomstbestendige organisatie Blz. 274
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 275
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 276
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 277
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 278
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 279
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 280
Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020 Blz. 281
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 282
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 283
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 284
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 285
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 286
Wat mag het kosten? Blz. 287
Programmaplan Blz. 288
Totaal taakvelden Blz. 289
Paragrafen Blz. 290
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Weerstandscapaciteit Blz. 293
Weerstandscapaciteit 2020 Blz. 294
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 295
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 296
a. Juridische risico’s Blz. 297
b. Financiële risico’s Blz. 298
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 299
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 300
e. Milieurisico’s Blz. 301
f. Verbonden partijen Blz. 302
g. Risico’s sociaal domein Blz. 303
h. Reguliere risico’s Blz. 304
Beheersing van risico’s Blz. 305
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 306
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 307
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 308
Toelichting kengetallen Blz. 309
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 310
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 311
Waterbeheer Blz. 312
Wegenbeheer Blz. 313
Openbaar groen Blz. 314
Openbare verlichting Blz. 315
Bossen en natuurterreinen Blz. 316
Gebouwen Blz. 317
Paragraaf Financiering Blz. 318
Algemeen Blz. 319
Schatkistbankieren Blz. 320
Risicobeheer Blz. 321
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 322
Financieringspositie Blz. 323
Liquiditeitspositie Blz. 324
Leningenportefeuille Blz. 325
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 326
Omslagrente Blz. 327
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 328
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 329
Inleiding Blz. 330
Organisatieontwikkelingen Blz. 331
Kwaliteitszorg Blz. 332
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 333
Planning & control Blz. 334
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 335
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 336
Informatieveiligheid Blz. 337
Subsidies Blz. 338
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 339
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 340
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 341
NV Alliander Blz. 342
NV Vitens Blz. 343
NV Afvalsturing Friesland Blz. 344
NV Inclusief Groep Blz. 345
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 346
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 347
Leisurelands Blz. 348
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 349
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 350
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 351
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 352
Paragraaf Grondbeleid Blz. 353
Inleiding Blz. 354
Beleid in ontwikkeling Blz. 355
Bestaand beleid Blz. 356
Financieel kader Blz. 357
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 358
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 359
Algemeen Blz. 360
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 361
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 362
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 363
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 364
Ad 3. Precariobelasting Blz. 365
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 366
Ad 5 Rioolheffing Blz. 367
Ad 6 Rechten Blz. 368
Kwijtschelding Blz. 369
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 370
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap