Meer
Publicatiedatum: 21-10-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020-2023 Blz. 1  
Programmabegroting 2020-2023 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Raadsvoorstel Blz. 5  
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6  
1.1 Basis Programmabegroting 2020-2023 Blz. 7  
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2020-2023 Blz. 8  
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 9  
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 10  
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 11  
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 14  
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 15  
3.1 Financiële positie Blz. 16  
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 17  
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 18  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Bestuurlijke kaders Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52  
Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten. Blz. 53  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1 Blz. 54  
Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur Blz. 55  
Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC Blz. 56  
Subsidie Stichting Welzijn Blz. 57  
Wettelijke indicatoren programma 1 Blz. 58  
Wat mag het kosten? Blz. 59  
Programma 2. Onderwijs Blz. 60  
Inleiding Blz. 61  
Bestuurlijke kaders Blz. 62  
Wat willen wij bereiken? Blz. 63  
Iedereen gaat naar school Blz. 64  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 65  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 66  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 67  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 68  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2 Blz. 69  
Aanvullend krediet gymzaal Elspeet Blz. 70  
Wettelijke indicatoren programma 2 Blz. 71  
Wat mag het kosten? Blz. 72  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 73  
Inleiding Blz. 74  
Bestuurlijke kaders Blz. 75  
Wat willen wij bereiken? Blz. 76  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 77  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 78  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 79  
Faciliteren CPO. Blz. 80  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 81  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 82  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 83  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 84  
Woningbouw op maat. Blz. 85  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3 Blz. 86  
Formatie ruimtelijke ordening Blz. 87  
Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover Blz. 88  
Wettelijke indicatoren programma 3 Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 91  
Inleiding Blz. 92  
Bestuurlijke kaders Blz. 93  
Wat willen wij bereiken? Blz. 94  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 95  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 96  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 97  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 98  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 99  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 100  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 101  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 102  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 103  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 104  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 105  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 106  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 107  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 108  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 109  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 110  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 111  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 112  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 113  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 114  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 115  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 116  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 117  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 118  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 119  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 120  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4 Blz. 121  
Lidmaatschap O-gen Blz. 122  
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) Blz. 123  
Uitbreiding begraafplaats Elspeet Blz. 124  
Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) Blz. 125  
Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet Blz. 126  
Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen Blz. 127  
Wettelijke indicatoren programma 4 Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Bestuurlijke kaders Blz. 132  
Wat willen wij bereiken? Blz. 133  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 134  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 135  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 136  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 137  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 138  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 139  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan. Blz. 140  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 141  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 142  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 143  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 144  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 145  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 146  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 147  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 148  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 149  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5 Blz. 150  
Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein Blz. 151  
Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko Blz. 152  
Herinrichting Stationsomgeving Blz. 153  
Vervangen lichtmasten Blz. 154  
Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen Blz. 155  
Vervanging heftruck Blz. 156  
Wat mag het kosten? Blz. 157  
Programma 6. Veiligheid Blz. 158  
Inleiding Blz. 159  
Bestuurlijke kaders Blz. 160  
Wat willen wij bereiken? Blz. 161  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 162  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 163  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 164  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 165  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 166  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 167  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 168  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 169  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 170  
Meldpunt ondermijning instellen. Blz. 171  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 172  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 173  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 174  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 175  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 176  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 177  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 178  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 179  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 180  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 181  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 182  
Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's). Blz. 183  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6 Blz. 184  
Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline Blz. 185  
Wettelijke indicatoren programma 6 Blz. 186  
Wat mag het kosten? Blz. 187  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Bestuurlijke kaders Blz. 190  
Wat willen wij bereiken? Blz. 191  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 192  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel). Blz. 193  
Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi. Blz. 194  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 195  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 196  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 197  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 198  
Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 199  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 200  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren. Blz. 201  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 202  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 203  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 204  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 205  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 206  
Wijkgerichtwerken Blz. 207  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 208  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7 Blz. 209  
Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot Blz. 210  
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark Blz. 211  
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg Blz. 212  
Subsidie Nunspeet uit de kunst Blz. 213  
Vervangen 3 kunstgrasvelden Blz. 214  
Wettelijke indicatoren programma 7 Blz. 215  
Wat mag het kosten? Blz. 216  
Programma 8. Economische zaken Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
Bestuurlijke kaders Blz. 219  
Wat willen wij bereiken? Blz. 220  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 221  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 222  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 223  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 224  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 225  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 226  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 227  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 228  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 229  
Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 230  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8 Blz. 231  
Aansluiting regio Zwolle (EZ) Blz. 232  
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 233  
Wettelijke indicatoren programma 8 Blz. 234  
Wat mag het kosten? Blz. 235  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Bestuurlijke kaders Blz. 238  
Wat willen wij bereiken? Blz. 239  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 240  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 241  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 242  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 243  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 244  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 245  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 246  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 247  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 248  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 249  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 250  
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9 Blz. 251  
Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen Blz. 252  
Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel Blz. 253  
Aanschaf modules makelaar suite Blz. 254  
Aanschaf nieuwe modules Belastingen Blz. 255  
Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021 Blz. 256  
Aanvragen e-herkenning Blz. 257  
Archiveren personeelsdossiers Blz. 258  
Formatie KCC/TIP Blz. 259  
Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet Blz. 260  
Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen Blz. 261  
Implementatie motion salarisadministratie Blz. 262  
Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR Blz. 263  
Implementatie VTH systeem en koppelingen Blz. 264  
Incontrol statement Blz. 265  
Inhuur data gedreven werken Blz. 266  
Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto Blz. 267  
Onderhoud iVerkiezingen Blz. 268  
Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligeid Blz. 269  
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 Blz. 270  
Oribi koppeling met iBurgerzaken Blz. 271  
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat Blz. 272  
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering Blz. 273  
Toekomstbestendige organisatie Blz. 274  
Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow Blz. 275  
Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving Blz. 276  
Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte Blz. 277  
Verbouwen en herinrichten boven hal Blz. 278  
Verbouwen en herinrichten raadszaal Blz. 279  
Vergunningverlening evenementen APV Blz. 280  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020 Blz. 281  
Vervangen personenlift gemeentehuis Blz. 282  
Vervanging financieel en belastingpakket Blz. 283  
Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving Blz. 284  
Vervanging scherminformatie klantgeleidingssysteem Blz. 285  
Wettelijke indicatoren programma 9 Blz. 286  
Wat mag het kosten? Blz. 287  
Programmaplan Blz. 288  
Totaal taakvelden Blz. 289  
Paragrafen Blz. 290  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 291  
Inleiding Blz. 292  
Weerstandscapaciteit Blz. 293  
Weerstandscapaciteit 2020 Blz. 294  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 295  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 296  
a. Juridische risico’s Blz. 297  
b. Financiële risico’s Blz. 298  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 299  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 300  
e. Milieurisico’s Blz. 301  
f. Verbonden partijen Blz. 302  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 303  
h. Reguliere risico’s Blz. 304  
Beheersing van risico’s Blz. 305  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 306  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 307  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 308  
Toelichting kengetallen Blz. 309  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 310  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 311  
Waterbeheer Blz. 312  
Wegenbeheer Blz. 313  
Openbaar groen Blz. 314  
Openbare verlichting Blz. 315  
Bossen en natuurterreinen Blz. 316  
Gebouwen Blz. 317  
Paragraaf Financiering Blz. 318  
Algemeen Blz. 319  
Schatkistbankieren Blz. 320  
Risicobeheer Blz. 321  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 322  
Financieringspositie Blz. 323  
Liquiditeitspositie Blz. 324  
Leningenportefeuille Blz. 325  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 326  
Omslagrente Blz. 327  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 328  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 329  
Inleiding Blz. 330  
Organisatieontwikkelingen Blz. 331  
Kwaliteitszorg Blz. 332  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 333  
Planning & control Blz. 334  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 335  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 336  
Informatieveiligheid Blz. 337  
Subsidies Blz. 338  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 339  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 340  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 341  
NV Alliander Blz. 342  
NV Vitens Blz. 343  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 344  
NV Inclusief Groep Blz. 345  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 346  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 347  
Leisurelands Blz. 348  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 349  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 350  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 351  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 352  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 353  
Inleiding Blz. 354  
Beleid in ontwikkeling Blz. 355  
Bestaand beleid Blz. 356  
Financieel kader Blz. 357  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 358  
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 359  
Algemeen Blz. 360  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 361  
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 362  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 363  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 364  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 365  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 366  
Ad 5 Rioolheffing Blz. 367  
Ad 6 Rechten Blz. 368  
Kwijtschelding Blz. 369  
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 370