Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de  persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken  adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 9

Terug naar navigatie - Wettelijke indicatoren programma 9
Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Formatie fte 6,89 Formatie fte
2019 6,88 Formatie fte -
2020 7,18 Formatie fte -

Bezetting 2

Fte per 1.000 inwoners

Periode Begroting Jaarrekening
2018 6,58 Bezetting fte 6,5 Bezetting fte
2019 6,88 Bezetting fte -
2020 7,18 Bezetting fte -

Apparaatskosten 2

Kosten per inwoner

Periode Begroting Jaarrekening
2018 295 Euro 281,51 Euro
2019 267,06 Euro -
2020 260,04 Euro -

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0,63 % 4 %
2019 0,58 % -
2020 0,57 % -

Overhead 2

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode Begroting Jaarrekening
2018 12,44 % 12,6 %
2019 11,61 % -
2020 12,39 % -

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
9.1 Bestuur 1.805 1.805 1.805 1.803
9.2 Burgerzaken 1.125 1.125 1.123 1.122
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 200 200 200 200
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 81 81 81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 43 43 43 43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 722 707 701 689
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.809 1.680 1.507 1.465
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 5.223 5.222 5.219 5.219
9.5 Treasury -408 -490 -489 -442
9.61 OZB woningen 317 317 317 317
9.62 OZB niet-woningen 39 39 39 39
9.64 Belastingen Overig 75 75 75 75
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 149 129 129 129
9.8 Overige baten en lasten 3.588 3.476 3.866 4.226
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 15 15 15
Totaal Lasten 14.784 14.425 14.630 14.981
Baten
9.1 Bestuur -235 -235 -235 -235
9.2 Burgerzaken -510 -510 -510 -510
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -331 -331 -331 -331
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 -21 -21 -21
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -13 -13 -13 -13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -36 -36 -36 -36
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -131 -131 -131 -131
9.5 Treasury -754 -645 -644 -644
9.61 OZB woningen -3.053 -3.116 -3.133 -3.150
9.62 OZB niet-woningen -1.507 -1.530 -1.530 -1.530
9.64 Belastingen Overig -1.500 -1.500 0 0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -40.260 -40.645 -40.282 -40.466
Totaal Baten -48.351 -48.712 -46.864 -47.065
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -33.566 -34.287 -32.234 -32.085
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.574 1.663 1.300 1.300
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.227 1.946 366 370
Mutaties reserves -347 284 -933 -930