Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Wettelijke indicatoren programma 2

Absoluut verzuim 2

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 0 Verzuim per 1000 leerlingen 0 Verzuim per 1000 leerlingen
2019 0 Verzuim per 1000 leerlingen -
2020 0 Verzuim per 1000 leerlingen -

Relatief verzuim 2

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode Begroting Jaarrekening
2018 29 Relatief verzuim per 1000 leerlingen 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019 23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -
2020 22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 2

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode Begroting Jaarrekening
2018 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters 1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019 1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters -
2020 1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters -

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
2.1 Openbaar onderwijs 243 242 242 239
2.2 Onderwijshuisvesting 1.354 1.330 1.320 1.300
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.272 1.289 1.487 1.307
Totaal Lasten 2.869 2.861 3.049 2.846
Baten
2.1 Openbaar onderwijs -19 -19 -19 -19
2.2 Onderwijshuisvesting -20 -20 -20 -20
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -394 -350 -350 -350
Totaal Baten -433 -389 -389 -389
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.436 2.472 2.660 2.457