Uitgaven

40,09%
€ 24.963
x € 1.000
40,09% Complete

Inkomsten

7,77%
€ -4.771
x € 1.000
7,77% Complete

Saldo

2227,34%
€ -20.192
x € 1.000

Programma 1. Sociaal Domein

Uitgaven

40,09%
€ 24.963
x € 1.000
40,09% Complete

Inkomsten

7,77%
€ -4.771
x € 1.000
7,77% Complete

Saldo

2227,34%
€ -20.192
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien
hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal
 • Beleidsplan Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie
 • Re-integratieverordening Participatiewet 2018
 • Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
 • Beleidsplan Wmo 2017-2020
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
 • Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
 • Nota armoedebeleid 2017-2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Terug naar navigatie - Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

Wat gaan wij doen?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Terug naar navigatie - Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun  leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Terug naar navigatie - Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat  mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij  zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We  staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energieker. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Wat gaan wij doen?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Terug naar navigatie - Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig  maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

Wat gaan wij doen?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Terug naar navigatie - Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Wat gaan wij doen?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Terug naar navigatie - Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk  door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 790 780 795
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen * 0,83% 0,55%
Kinderen in uitkeringsgezinnen % 2,58% 2,50% 2,50%
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft 68,30% * 88,21%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen 1,22% * 1,22%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 66 * 101
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners 71 * 53
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 18=""> 8,4 8% 10%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming % van populatie < 12 - 23 jaar met jeugdhulp 12="" -="" 23="" jaar="" met=""> 0,43% 10% 0,38%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % 0,13% 0,09% 0,13%
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 187 124 184
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.040 3.036 3.035 3.033
1.2 Wijkteams 478 478 478 478
1.3 Inkomensregelingen 5.690 5.662 5.662 5.662
1.5 Arbeidsparticipatie 4.061 3.845 3.746 3.691
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 763 763 763 763
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 1.996 1.996 1.996 1.996
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.683 2.683 2.683 2.683
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 6.155 6.231 6.290 6.317
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 60 60 60 60
1.82 Geëscaleerde zorg 18- 37 37 37 37
Totaal Lasten 24.963 24.792 24.750 24.720
Baten
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -117 -117 -117 -117
1.3 Inkomensregelingen -4.504 -4.504 -4.504 -4.504
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ -150 -150 -150 -150
Totaal Baten -4.771 -4.771 -4.771 -4.771