Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

030239490

 

Agendapunt

     .

Nr.

     .

Datum college

25 september 2018.

Raadsvergadering

1 november 2018.

Datum commissie

11 oktober 2018

Commissie

Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder

L. van der Maas.

Onderwerp

Vaststelling Programmabegroting 2019-2022.

 

Voorstel

De Programmabegroting 2019-2022 vaststellen.

Geachte raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de programmabegroting 2019-2022 aan. In dit voorstel lichten wij toe hoe de begroting met een meerjarig sluitend perspectief tot stand is gekomen.

De grondslagen

De samenstelling van de begroting is gebaseerd op een aantal besluiten en afspraken uit het recente verleden. De basis voor deze Programmabegroting wordt gevormd door het collegeprogramma 2018-2022. Enerzijds is het een document waarin nieuwe wensen en ontwikkelingen voor een bestuursperiode zijn opgenomen. Het collegeprogramma 2018-2022 waarborgt anderzijds de continuïteit in de uitvoering van beleid door de jaren heen.

Het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het coalitieakkoord waar uw raad in meerderheid mee akkoord is gegaan. Op grond daarvan geeft u de kaders van de beleidsontwikkeling aan, stelt u de budgetten vast en controleert u de uitvoering. De programmabegroting met de gestelde kaders en budgetten vormt hierbij het begin van het planning- en controlproces. De tussentijdse rapportages en de jaarrekening vormen de overige schakels in dit proces.

De vastgestelde uitgangspunten vormen de volgende grondslag voor de Programmabegroting 2019-2022. Op 26 april 2018 heeft u de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Hierin hebt u richtlijnen gegeven voor de te hanteren percentages voor prijs- en looncompensaties en rente.

Een andere basis voor de begroting wordt gevormd door nieuw beleid. In het collegeprogramma 2018-2022 is een aantal prioriteiten voor nieuw beleid opgenomen. Bij het opstellen van het coalitieakkoord is de raad gevraagd aan te geven welke onderwerpen belangrijk zijn voor Nunspeet. Hieruit zijn 4 belangrijke onderwerpen benoemd:

 • Duurzaamheid
 • Sportpark de Wiltsangh
 • Stationsomgeving
 • Onderwijshuisvesting

Soms wordt nieuw beleid ingegeven door ontwikkelingen van buitenaf. Wijzigingen in wet- en regelgeving dwingen gemeenten te anticiperen op wijzigingen door vorming en invoering van nieuw beleid.

Tevens is de raad doormiddel van een bijstellingsbrief geïnformeerd over de effectem vanuit de septembercirculaire, collegebesluit, hoofdlijnenrapportages en overige effecten.

Begrotingsperspectief 2019-2022

Ons uitgangspunt is een structureel financieel gezonde gemeente Nunspeet, waarbij het beleid is gericht op een sluitende meerjarenbegroting. Dat uitgangspunt wordt ook wettelijk voorgeschreven en gecontroleerd door de provincie. Wanneer de begroting structureel meerjarig sluitend is (dat wil zeggen: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten) volgt repressief toezicht. Repressief toezicht houdt in dat de gemeente op afstand door de provincie wordt gevolgd.

Voor 2019-2022 is sprake van het volgende meerjarenperspectief:

(Bedragen in tabel x 1.000)

Uit bovenstaande meerjarenperspectief blijkt dat er in de eerste drie jaarschijven een onttrekking dient plaats te vinden via de algemene reserve.

Om te komen tot een solide begroting met sluitende jaarschijven is een dekkingsplan opgesteld. In dit plan is onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten.

Naar aanleiding van de mei en september circulaire is gebleken dat de Algemene Uitkering aanzienlijk lager uitvalt ten opzichte van de circulaire in maart. Het College heeft gemeend de ambitie van het coalitieakkoord daarvoor bij te stellen. De aanpassing heeft betrekking op de verwachte aanzuigende werking van de WMO (€100.000) en uitbreiding van het aantal Fte’s (€155.000) binnen de gemeente Nunspeet.

De afzonderlijke dekkingsvoorstellen worden hieronder verder toegelicht:

 1. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve.
 2. Bij het verwerken van de Maart- en Meicirculaire is rekening gehouden met het meest negatieve scenario inzake het BTW compensatiefonds. Verschillende partijen zijn met het ministerie in overleg over de hoogte van dit bedrag. Voorgesteld wordt dit risico voor 60% te nemen en de opbrengst van de algemene uitkering gemeentefonds te verhogen.
 3. In het coalitieakkoord is aangegeven dat, er voor grote projecten, de OZB verhoogd kan worden. In de begroting en het coalitieakkoord is voor het project stationsomgeving al rekening gehouden met de dekking van de afschrijvingslast, het investeringsbedrag van 10 miljoen wordt gedekt uit de reserve Nuongelden. Aanvullend hierop wordt voorgesteld de resterende kapitaalslasten (rente) te dekken met een OZB opbrengststijging. Voorgesteld wordt de OZB opbrengst in 2020 met 1,75% en in 2021 met 1,5% te laten stijgen.
 4. Om een sluitende begroting te kunnen presenteren is c.a. €140.000 nodig om vanaf jaarschijf 2021 structureel sluitend te zijn. Jaarschijf 2019-2021 laten nog wel een incidenteel tekort zien. Gekozen kan worden voor een verhoging van de baten (belastingen) of verlaging van de lasten. Voorgesteld wordt dit tekort in te boeken als een nog nader uit te werken taakstelling binnen de totale programmabegroting. Afhankelijk van de septembercirculaire wordt de uiteindelijke hoogte van de taakstelling bepaald.
 5. Naar aanleiding van de bijstellingsbrief is gebleken dat er naast de eerder opgenomen taakstelling een aanvullende taakstelling van €130.000 nodig is om een sluitende begroting te kunnen presenteren. In december zal de raad een voorstel gepresenteerd worden hoe de beide taakstellingen ingevuld kunnen worden.
 6. Alle investeringen zijn beoordeeld. Zowel van oud als nieuw beleid. Gebleken is dat er geschoven kon worden in tijd (jaar van investeren). Zo hebben bijvoorbeeld tractiemiddelen een economische en een technische levensduur die van elkaar kunnen verschillen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een jaarlijks lagere kapitaalslast.
 7. Naar aanleiding van de bijstellingsbrief is gebleken dat er structureel een lagere Algemene Uitkering zal worden ontvangen daarnaast zijn er effecten naar aanleiding van een collegebesluit, de hoofdlijnenrapportages en overige effecten. De bedragen zijn in dit dekkingsvoorstel verwerkt.
 8. De jaarschijf 2022 is na verwerking van de bovenstaande dekkingsvoorstellen structureel sluitend. Voorgesteld wordt de incidentele tekorten van de jaren 2019 - 2021 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. Per saldo is dit over alle jaren een onttrekking van €475.000 aan de Algemene reserve.

Opmerkingen Provincie

Naar aanleiding van de Programmabegroting 2018-2021 heeft de Provincie geoordeeld dat Nunspeet voor het jaar 2018 in aanmerking komt voor repressief toezicht. De Provincie oordeelde dat de begroting 2018  structureel en reëel in evenwicht was. In de nu voorliggende Programmabegroting 2019-2022 zijn de jaarschijven 2019 tot en met 2022 structureel en reëel in evenwicht. De tekorten in de jaren 2019, 2020 en 2021 worden verevend via de algemene reserve.

Net als de vorige jaren zijn de kerngetallen vermeld die de Provincie hanteert voor de beoordeling van de gemeenten. Op nagenoeg alle kerngetallen scoort Nunspeet het maximale oordeel, namelijk voldoende (minst risicovol). Het gaat hierbij om de ‘solvabiliteit’, ‘structurele exploitatieruimte begroting en meerjarig’, ‘belastingcapaciteit’ en ‘weerstandsvermogen’. Op het kerngetal ‘grondexploitatie’ scoort Nunspeet matig.

Ontwikkelingen Programmabegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt er gewerkt met Pepperflow. Het doel hiervan was een digitaliseringsslag te maken t.b.v. de planning & control documenten en deze ook toegankelijk te maken voor de inwoner. In de achterliggende periode zijn alle planning & control documenten opgesteld in Pepperflow. Dit zijn de programmabegroting, de hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening. Voor de behandeling en vaststelling van deze documenten zijn deze gepubliceerd in de begrotingsapp. Deze is vanaf elke device te benaderen via nunspeet.begrotingonline.nl.

Voor het publiceren van de Programmabegroting 2019-2022 is de gemeente Nunspeet over gegaan op een nieuwe en uitgebreidere versie van de begrotingsapp. Hierdoor is de toegankelijkheid en de rubricering van de diverse planning & control documenten sterk verbeterd.

Beleidsindicatoren

In de Programmabegroting 2019-2022 zijn alleen de wettelijke beleidsindicatoren per programma opgenomen. In het najaar 2018 hoopt er een werkgroep, bestaande uit raadsleden, griffie, ambtenaren en vertegenwoordiging vanuit het college, samen te komen om te komen tot gemeentelijke beleids- / prestatie-indicatoren welke zullen worden opgenomen in de Planning & Control documenten. Het streven is om de huidige opgenomen beleidsindicatoren bij de 1e hoofdlijnenrapportage 2019 uit te breiden met de gemeentelijke beleids- / prestatie-indicatoren.

Gemeentelijke belastingen en lastendruk 2019

Over de invulling en de berekening van de tarieven 2019 wordt u, zoals gebruikelijk, een afzonderlijk voorstel (Belastingverordeningen 2019) voorgelegd in december 2018.

Onroerendezaakbelastingen

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2019-2022 mag de OZB jaarlijks worden verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2019 is dit vastgesteld op 1,5%. In het coalitieakkoord is aangegeven dat, er voor grote projecten, de OZB verhoogd kan worden. In de begroting en het coalitieakkoord is voor het project stationsomgeving al rekening gehouden met de dekking van de afschrijvingslast van het investeringsbedrag van 10 miljoen wordt gedekt uit de reserve Nuongelden. Aanvullend hierop wordt voorgesteld de resterende kapitaalslasten (rente) te dekken met een OZB opbrengststijging. De OZB opbrengststijging is in 2020 met 1,75% en in 2021 met 1,5% in de begroting verwerkt.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de programmabegroting. Om verwarring te voorkomen wordt benadrukt dat in deze fase het OZB-tarief nog niet aan de orde is. Nu gaat het uitsluitend over de (procentuele stijging van de) raming van de totale opbrengst uit OZB. Wat het uiteindelijke OZB-tarief moet worden, gelet op de benodigde opbrengst, wordt mede bepaald door een inschatting van het volume waarover kan worden geheven (de WOZ-waarde binnen de gemeente) en komt bij de vaststelling van de tarieven aan de orde.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffen- en rioolheffing zijn beiden in de Programmabegroting 2019-2022 verwerkt met het uitgangspunt dat de reëel geraamde lasten voor afvalinzameling/-verwerking en riolering voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit afvalstoffen- en rioolheffing.

Toeristen- en forensenbelasting

Bij vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 is voor dekking van het nieuwe zwembad/revitalisering sportpark de Wiltsangh een verhoging van de toeristen- en forensen-belasting vastgesteld.

Technische vragen

Voor technische vragen over deze begroting is voor raads- en commissieleden van 22 september tot en met 24 oktober 2018 het e-mailadres begrotingsvragen@nunspeet.nl geopend. Vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk beantwoord, met een kopie van het antwoord aan u allen. Vragen die zich bij nader inzien niet lenen voor ambtelijke beantwoording, worden doorgeleid naar het college en door ons beantwoord. Op basis van de programmabegroting stellen wij ter uitvoering de productbegroting samen. De vastgestelde programmabegroting dient als vertrekpunt.

Tot slot wensen wij dat ook in het komende begrotingsjaar ons werk zal worden bekroond met Gods onmisbare zegen.

Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 11 oktober 2018 aan de orde geweest.

In deze vergadering is ook de bijstellingsbrief aan de orde geweest, waarbij de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot bijstelling van de programmabegroting 2019-2022 op basis van het aangepaste dekkingsvoorstel.

Stukken (digitaal)ter inzage

Programmanbegroting 2019-2022 (via nunspeet.begrotingonline.nl) (link staat in Notubox)

Boekwerk bijlagen begroting 2019 (via nunspeet.begrotingonline.nl)

Bijstellingsbrief Programmabegroting 2019-2022

 

PSMI

 

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

mr. A. Heijkamp                   B. van de Weerd