Uitgaven

4,35%
€ 2.710
x € 1.000
4,35% Complete

Inkomsten

0,59%
€ -364
x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

258,78%
€ -2.346
x € 1.000

Programma 2. Onderwijs

Uitgaven

4,35%
€ 2.710
x € 1.000
4,35% Complete

Inkomsten

0,59%
€ -364
x € 1.000
0,59% Complete

Saldo

258,78%
€ -2.346
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Terug naar navigatie - Iedereen gaat naar school

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen, ongeacht hun beperking of achtergrond, kunnen naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet naar school gaan of jeugdigen die de school zonder startkwalificatie verlaten, om een goede stap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met het onderwijs en andere partners zijn er dus nog stappen te zetten voordat alle kinderen naar school gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast leven we in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en waarin je als mens en organisatie van waarde wilt zijn. Daarom stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop staat, om samen duurzaam verder te komen. Het is belangrijk om een wisseling in loopbaan te kunnen maken als je op latere leeftijd andere talenten ontdekt, of als de arbeidsmarkt daarom vraagt. Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 128 128 128
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,25% 1,25% 1,25%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
2.1 Openbaar onderwijs 244 242 241 241
2.2 Onderwijshuisvesting 1.437 1.412 1.388 1.379
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.029 864 864 864
Totaal Lasten 2.710 2.519 2.493 2.484
Baten
2.1 Openbaar onderwijs -9 -9 -9 -9
2.2 Onderwijshuisvesting -259 -19 -19 -19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -96 -65 -96 -96
Totaal Baten -364 -92 -124 -124