Uitgaven

7,43%

€ 4.627

x € 1.000
7,43% Complete

Inkomsten

1,35%

€ -829

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

419,01%

€ -3.799

x € 1.000

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Uitgaven

7,43%

€ 4.627

x € 1.000
7,43% Complete

Inkomsten

1,35%

€ -829

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

419,01%

€ -3.799

x € 1.000

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen  we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn  uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota  Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020,  Samen Verder.
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wij gaan een visie op toerisme en recreatie opstellen. Hierbij wordt de relatie gelegd met kunst, cultuur, cultuurhistorisch erfgoed en landschap. De rol, inzet en betekenis van Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum en het Museum Elspeet wordt geëvalueerd en met deze partners worden (prestatie)afspraken gemaakt voor de toekomst. Ook is aandacht voor de positie en rol van het bezoekerscentrum bij het transferium. Aan de visie wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Wat gaan wij doen?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entree’s van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.
In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten, met  inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

Wat gaan wij doen?

Wijkgerichtwerken

Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak invulling geven aan ‘gebiedsgericht werken’. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Niet sporters % Kind (inactief) 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) 12% 12% 7%
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
7.1 Sportbeleid en activering 61 61 61 61
7.2.1 Sportaccommodaties BeM 318 312 307 301
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte 501 468 465 461
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 292 292 292 292
7.4 Musea 41 41 41 41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 63 63 63 61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 22 22 21 21
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 227 227 227 227
7.6 Media 688 682 682 682
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 11 10 8 8
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.405 2.391 2.326 2.293
Totaal Lasten 4.627 4.570 4.493 4.448
Baten
7.2.1 Sportaccommodaties BeM -54 -54 -54 -54
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte -83 -83 -83 -83
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3 -3 -3 -3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17 -17 -17 -17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -1 -1 -1 -1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -2 -2 -2 -2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -670 -670 -670 -670
Totaal Baten -829 -829 -829 -829