Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019-2022 Blz. 1  
Programmabegroting 2019-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Raadsvoorstel Blz. 5  
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6  
1.1 Basis Programmabegroting 2019-2022 Blz. 7  
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2019-2022 Blz. 8  
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 9  
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 10  
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 11  
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 14  
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 15  
3.1 Financiële positie Blz. 16  
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 17  
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 18  
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Bestuurlijke kaders Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23  
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24  
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25  
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26  
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27  
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28  
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29  
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30  
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31  
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32  
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33  
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34  
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35  
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36  
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37  
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38  
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39  
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40  
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41  
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42  
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43  
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44  
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46  
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47  
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48  
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49  
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50  
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51  
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52  
Ondersteunen inwoners met beperkte afstand tot de arbeidsmarkt met kort intensief programma. Blz. 53  
Onderzoeken mogelijkheid van alternatieve (re)integratietrajecten. Blz. 54  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 55  
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 56  
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 57  
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 58  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Programma 2. Onderwijs Blz. 61  
Inleiding Blz. 62  
Bestuurlijke kaders Blz. 63  
Wat willen wij bereiken? Blz. 64  
Iedereen gaat naar school Blz. 65  
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 66  
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 67  
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 68  
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 69  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 70  
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 71  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 72  
Wat mag het kosten? Blz. 73  
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Bestuurlijke kaders Blz. 76  
Wat willen wij bereiken? Blz. 77  
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 78  
Actualisatie Woonvisie. Blz. 79  
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 80  
Faciliteren CPO. Blz. 81  
Implementeren Omgevingswet. Blz. 82  
Invoeren flitsvergunning. Blz. 83  
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 84  
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 85  
Woningbouw op maat. Blz. 86  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 87  
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 88  
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 89  
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 90  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 91  
Wat mag het kosten? Blz. 92  
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
Bestuurlijke kaders Blz. 95  
Wat willen wij bereiken? Blz. 96  
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 97  
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 98  
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 99  
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 100  
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 101  
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 102  
Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool. Blz. 103  
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 104  
Onderzoek naar de capaciteit van het riool. Blz. 105  
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 106  
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 107  
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 108  
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 109  
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 110  
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 111  
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 112  
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 113  
Besparen op verbruik van energie. Blz. 114  
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 115  
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 116  
Het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 117  
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118  
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119  
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 120  
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 121  
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 122  
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 123  
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 124  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 125  
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 126  
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 127  
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 128  
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 129  
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 130  
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 131  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 132  
Wat mag het kosten? Blz. 133  
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 134  
Inleiding Blz. 135  
Bestuurlijke kaders Blz. 136  
Wat willen wij bereiken? Blz. 137  
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 138  
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 139  
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 140  
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 141  
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 142  
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 143  
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martinueslaan. Blz. 144  
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 145  
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 146  
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 147  
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 148  
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 149  
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 150  
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 151  
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 152  
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 153  
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 154  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 155  
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 156  
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 157  
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 158  
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 159  
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 160  
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 161  
Werkvoorbereider Infra Blz. 162  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 163  
Wat mag het kosten? Blz. 164  
Programma 6. Veiligheid Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Bestuurlijke kaders Blz. 167  
Wat willen wij bereiken? Blz. 168  
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 169  
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 170  
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 171  
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 172  
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 173  
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 174  
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 175  
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 176  
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 177  
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 178  
Gemeentelijk meldpunt instellen. Blz. 179  
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 180  
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 181  
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 182  
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 183  
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 184  
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 185  
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 186  
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 187  
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 188  
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 189  
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 190  
Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren. Blz. 191  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 192  
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 193  
Portofoon's Boa's Blz. 194  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 195  
Wat mag het kosten? Blz. 196  
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 197  
Inleiding Blz. 198  
Bestuurlijke kaders Blz. 199  
Wat willen wij bereiken? Blz. 200  
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 201  
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee'. Blz. 202  
Ondersteunen en in stand houden schaapskooi /- kudde (Elspeet) en onderzoeken mogelijkheid tweede schaapskooi (eventueel in Vierhouten). Blz. 203  
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 204  
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 205  
Opstellen toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma. Blz. 206  
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 207  
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 208  
Vaststellen plan van aanpak ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 209  
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 210  
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding invoeren. Blz. 211  
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 212  
Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool. Blz. 213  
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 214  
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 215  
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 216  
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 217  
Wijkgerichtwerken Blz. 218  
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 219  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 220  
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 221  
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 222  
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 223  
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 224  
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 225  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 226  
Wat mag het kosten? Blz. 227  
Programma 8. Economische zaken Blz. 228  
Inleiding Blz. 229  
Bestuurlijke kaders Blz. 230  
Wat willen wij bereiken? Blz. 231  
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 232  
Bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 233  
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 234  
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 235  
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 236  
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers. Blz. 237  
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 238  
Het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 239  
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 240  
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 241  
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 242  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 243  
Wat mag het kosten? Blz. 244  
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 245  
Inleiding Blz. 246  
Bestuurlijke kaders Blz. 247  
Wat willen wij bereiken? Blz. 248  
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 249  
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 250  
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 251  
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 252  
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 253  
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 254  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 255  
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 256  
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 257  
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 258  
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 259  
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 260  
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 261  
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 262  
Planten Blz. 263  
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 264  
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 265  
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 266  
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 267  
Voldoen aan banenafspraak Blz. 268  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 269  
Wat mag het kosten? Blz. 270  
Programmaplan Blz. 271  
Totaal taakvelden Blz. 272  
Paragrafen Blz. 273  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Weerstandscapaciteit Blz. 276  
Weerstandscapaciteit 2019 Blz. 277  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 278  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 279  
a. Juridische risico’s Blz. 280  
b. Financiële risico’s Blz. 281  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 282  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 283  
e. Milieurisico’s Blz. 284  
f. Verbonden partijen Blz. 285  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 286  
h. Reguliere risico’s Blz. 287  
Beheersing van risico’s Blz. 288  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 289  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 290  
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 291  
Toelichting kengetallen Blz. 292  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 293  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 294  
Waterbeheer Blz. 295  
Wegenbeheer Blz. 296  
Openbaar groen Blz. 297  
Openbare verlichting Blz. 298  
Bossen en natuurterreinen Blz. 299  
Gebouwen Blz. 300  
Paragraaf Financiering Blz. 301  
Algemeen Blz. 302  
Schatkistbankieren Blz. 303  
Risicobeheer Blz. 304  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 305  
Financieringspositie Blz. 306  
Liquiditeitspositie Blz. 307  
Leningenportefeuille Blz. 308  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 309  
Omslagrente Blz. 310  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 311  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 312  
Inleiding Blz. 313  
Organisatieontwikkelingen Blz. 314  
Kwaliteitszorg Blz. 315  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 316  
Planning & control Blz. 317  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 318  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 319  
Informatieveiligheid Blz. 320  
Subsidies Blz. 321  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 322  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 323  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 324  
NV Alliander Blz. 325  
NV Vitens Blz. 326  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 327  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 328  
Leisurelands Blz. 329  
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 330  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 331  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 332  
NV Inclusief Groep Blz. 333  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 334  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 335  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 336  
Inleiding Blz. 337  
Beleid in ontwikkeling Blz. 338  
Bestaand beleid Blz. 339  
Financieel kader Blz. 340  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 341  
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 342  
Algemeen Blz. 343  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 344  
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 345  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 346  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 347  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 348  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 349  
Ad 5 Rioolheffing Blz. 350  
Ad 6 Rechten Blz. 351  
Kwijtschelding Blz. 352  
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 353