Sitemap

Programmabegroting 2019-2022 Blz. 1
Programmabegroting 2019-2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Raadsvoorstel Blz. 5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting Blz. 6
1.1 Basis Programmabegroting 2019-2022 Blz. 7
1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2019-2022 Blz. 8
1.3 Uitgangspunten bestaand beleid Blz. 9
1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid Blz. 10
1.5 Bijstelling van de programmabegroting Blz. 11
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan Blz. 12
Inleiding Blz. 13
2.1 Dekkingsvoorstellen Blz. 14
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie Blz. 15
3.1 Financiële positie Blz. 16
3.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 17
3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 18
Programma 1. Sociaal Domein Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Bestuurlijke kaders Blz. 21
Wat willen we bereiken? Blz. 22
Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen. Blz. 23
Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB). Blz. 24
Inwoners hebben een zinvolle daginvulling Blz. 25
Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden. Blz. 26
Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben Blz. 27
Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden. Blz. 28
Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Blz. 29
Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiele tekorten vanuit de Jeugdwet te keren. Blz. 30
Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders. Blz. 31
Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Blz. 32
Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid. Blz. 33
Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen. Blz. 34
Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen. Blz. 35
Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs. Blz. 36
Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving Blz. 37
Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Blz. 38
Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken. Blz. 39
Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten. Blz. 40
Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst. Blz. 41
Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving Blz. 42
Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid. Blz. 43
Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag. Blz. 44
In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien. Blz. 45
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 46
Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie. Blz. 47
Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn. Blz. 48
Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren. Blz. 49
Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam Blz. 50
Opstellen aanpak laaggeletterdheid. Blz. 51
Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk Blz. 52
Ondersteunen inwoners met beperkte afstand tot de arbeidsmarkt met kort intensief programma. Blz. 53
Onderzoeken mogelijkheid van alternatieve (re)integratietrajecten. Blz. 54
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1 Blz. 55
(Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen Blz. 56
Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers Blz. 57
Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten Blz. 58
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 59
Wat mag het kosten? Blz. 60
Programma 2. Onderwijs Blz. 61
Inleiding Blz. 62
Bestuurlijke kaders Blz. 63
Wat willen wij bereiken? Blz. 64
Iedereen gaat naar school Blz. 65
Realiseren nieuwbouw Da Costaschool. Blz. 66
Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect. Blz. 67
Renoveren Boaz-Jachinschool. Blz. 68
Voor- en vroegschoolse voorziening Blz. 69
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2 Blz. 70
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg Blz. 71
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 72
Wat mag het kosten? Blz. 73
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 74
Inleiding Blz. 75
Bestuurlijke kaders Blz. 76
Wat willen wij bereiken? Blz. 77
Het ruimtelijk beleid actualiseren Blz. 78
Actualisatie Woonvisie. Blz. 79
Evaluatie beleid functieverandering. Blz. 80
Faciliteren CPO. Blz. 81
Implementeren Omgevingswet. Blz. 82
Invoeren flitsvergunning. Blz. 83
Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus). Blz. 84
Opstellen verfijningsplannen Buitengebied. Blz. 85
Woningbouw op maat. Blz. 86
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3 Blz. 87
Administratie Wabo (27 uur) Blz. 88
Vergunning verlening Wabo (inhuur) Blz. 89
Vergunningverlening evenementen (APV) Blz. 90
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 91
Wat mag het kosten? Blz. 92
Programma 4. Volksgezondheid en milieu Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Bestuurlijke kaders Blz. 95
Wat willen wij bereiken? Blz. 96
Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie Blz. 97
Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat. Blz. 98
Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken. Blz. 99
Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon. Blz. 100
Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief Blz. 101
Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Blz. 102
Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool. Blz. 103
Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte. Blz. 104
Onderzoek naar de capaciteit van het riool. Blz. 105
Meer inwoners leven actief en gezond Blz. 106
Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik . Blz. 107
Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd Blz. 108
Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving. Blz. 109
Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik. Blz. 110
Realiseren routenetwerk voor mountainbikers. Blz. 111
Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad Blz. 112
Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking Blz. 113
Besparen op verbruik van energie. Blz. 114
Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren. Blz. 115
Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector. Blz. 116
Het afsluiten van een lokaal energieakkoord. Blz. 117
Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven. Blz. 118
Inzetten van een energieregisseur. Blz. 119
Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband. Blz. 120
Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen. Blz. 121
Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid. Blz. 122
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Blz. 123
Versneld vervangen straatverlichting door LED. Blz. 124
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4 Blz. 125
Afkoppelen Bloemhofweg Blz. 126
Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis) Blz. 127
Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen Blz. 128
Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool Blz. 129
Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap) Blz. 130
Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid Blz. 131
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 132
Wat mag het kosten? Blz. 133
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 134
Inleiding Blz. 135
Bestuurlijke kaders Blz. 136
Wat willen wij bereiken? Blz. 137
Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid Blz. 138
Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen. Blz. 139
Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet. Blz. 140
Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen. Blz. 141
Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28. Blz. 142
Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg. Blz. 143
Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martinueslaan. Blz. 144
Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten. Blz. 145
Groene mobiliteit wordt gestimuleerd Blz. 146
Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk. Blz. 147
Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Blz. 148
Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving Blz. 149
Realiseren en evalueren ‘upgrading’ De Markt. Blz. 150
Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme. Blz. 151
Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029). Blz. 152
Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen. Blz. 153
Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn. Blz. 154
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5 Blz. 155
0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar) Blz. 156
Aanschaf nieuwe verkeerstellers Blz. 157
Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel) Blz. 158
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute Blz. 159
Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen) Blz. 160
Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I Blz. 161
Werkvoorbereider Infra Blz. 162
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 163
Wat mag het kosten? Blz. 164
Programma 6. Veiligheid Blz. 165
Inleiding Blz. 166
Bestuurlijke kaders Blz. 167
Wat willen wij bereiken? Blz. 168
De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving Blz. 169
In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Blz. 170
Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid Blz. 171
Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit. Blz. 172
Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in. Blz. 173
In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid Blz. 174
Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid. Blz. 175
Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is. Blz. 176
Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Blz. 177
Ondermijning wordt actief bestreden. Blz. 178
Gemeentelijk meldpunt instellen. Blz. 179
Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan. Blz. 180
Wij bieden mogelijkheden voor evenementen Blz. 181
Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties. Blz. 182
Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen. Blz. 183
Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast Blz. 184
Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden. Blz. 185
Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie Blz. 186
Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze. Blz. 187
Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast Blz. 188
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders. Blz. 189
Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast. Blz. 190
Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren. Blz. 191
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6 Blz. 192
Nieuwe bluswatervoorzieningen Blz. 193
Portofoon's Boa's Blz. 194
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 195
Wat mag het kosten? Blz. 196
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen Blz. 197
Inleiding Blz. 198
Bestuurlijke kaders Blz. 199
Wat willen wij bereiken? Blz. 200
Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen Blz. 201
Inzetten op ontwikkeling ‘Nunspeet aan zee'. Blz. 202
Ondersteunen en in stand houden schaapskooi /- kudde (Elspeet) en onderzoeken mogelijkheid tweede schaapskooi (eventueel in Vierhouten). Blz. 203
Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is. Blz. 204
Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28. Blz. 205
Opstellen toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma. Blz. 206
Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren. Blz. 207
Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’. Blz. 208
Vaststellen plan van aanpak ‘Vitale Vakantieparken’. Blz. 209
Verbeteren leefbaarheid leefomgeving Blz. 210
Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding invoeren. Blz. 211
Evaluatie hondenvoorzieningen Blz. 212
Klimaat bestendig inrichten van de leefomgeving door hemelwater af te koppelen van het riool. Blz. 213
Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan. Blz. 214
Nieuw ‘groen’ beleidsplan. Blz. 215
Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau ‘grijs, groen en openbare verlichting’. Blz. 216
Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool. Blz. 217
Wijkgerichtwerken Blz. 218
Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken. Blz. 219
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7 Blz. 220
Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg Blz. 221
Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren Blz. 222
Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide Blz. 223
Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 224
Vervanging onderduikershut verscholen dorp Blz. 225
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 226
Wat mag het kosten? Blz. 227
Programma 8. Economische zaken Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Bestuurlijke kaders Blz. 230
Wat willen wij bereiken? Blz. 231
Wij zetten in op een sterkere locale economie Blz. 232
Bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s. Blz. 233
De dienstverlenging aan de lokale ondernemers verbeteren Blz. 234
De economische relatie met de regiogemeenten versterken Blz. 235
Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de ‘upgrading’ van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca. Blz. 236
Faciliteren ‘start-ups’ en ZZP-ers. Blz. 237
Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag. Blz. 238
Het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s. Blz. 239
Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen. Blz. 240
Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle. Blz. 241
Realiseren bedrijvenstrip Elspeet. Blz. 242
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 243
Wat mag het kosten? Blz. 244
Programma 9. Bestuur en ondersteuning Blz. 245
Inleiding Blz. 246
Bestuurlijke kaders Blz. 247
Wat willen wij bereiken? Blz. 248
Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening Blz. 249
Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen Blz. 250
Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website). Blz. 251
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding Blz. 252
Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico’s, toepassen van risicomanagement. Blz. 253
Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten. Blz. 254
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities Blz. 255
Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek ‘waarstaatjegemeente’ Blz. 256
Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners. Blz. 257
Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 258
Optimalisatie van het Klant Contact Center. Blz. 259
Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9 Blz. 260
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG) Blz. 261
Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week) Blz. 262
Planten Blz. 263
Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week Blz. 264
Verhoging bijdrage Streekarchivaat Blz. 265
Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis Blz. 266
Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis Blz. 267
Voldoen aan banenafspraak Blz. 268
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 269
Wat mag het kosten? Blz. 270
Programmaplan Blz. 271
Totaal taakvelden Blz. 272
Paragrafen Blz. 273
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 274
Inleiding Blz. 275
Weerstandscapaciteit Blz. 276
Weerstandscapaciteit 2019 Blz. 277
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 278
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 279
a. Juridische risico’s Blz. 280
b. Financiële risico’s Blz. 281
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 282
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 283
e. Milieurisico’s Blz. 284
f. Verbonden partijen Blz. 285
g. Risico’s sociaal domein Blz. 286
h. Reguliere risico’s Blz. 287
Beheersing van risico’s Blz. 288
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 289
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 290
Toekomstige ontwikkelingen Blz. 291
Toelichting kengetallen Blz. 292
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 293
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 294
Waterbeheer Blz. 295
Wegenbeheer Blz. 296
Openbaar groen Blz. 297
Openbare verlichting Blz. 298
Bossen en natuurterreinen Blz. 299
Gebouwen Blz. 300
Paragraaf Financiering Blz. 301
Algemeen Blz. 302
Schatkistbankieren Blz. 303
Risicobeheer Blz. 304
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 305
Financieringspositie Blz. 306
Liquiditeitspositie Blz. 307
Leningenportefeuille Blz. 308
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 309
Omslagrente Blz. 310
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 311
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 312
Inleiding Blz. 313
Organisatieontwikkelingen Blz. 314
Kwaliteitszorg Blz. 315
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 316
Planning & control Blz. 317
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 318
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 319
Informatieveiligheid Blz. 320
Subsidies Blz. 321
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 322
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 323
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 324
NV Alliander Blz. 325
NV Vitens Blz. 326
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 327
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 328
Leisurelands Blz. 329
Coöperatie gastvrije randmeren Blz. 330
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland Blz. 331
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 332
NV Inclusief Groep Blz. 333
NV Afvalsturing Friesland Blz. 334
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 335
Paragraaf Grondbeleid Blz. 336
Inleiding Blz. 337
Beleid in ontwikkeling Blz. 338
Bestaand beleid Blz. 339
Financieel kader Blz. 340
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 341
Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 342
Algemeen Blz. 343
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 344
De Nunspeetse heffingen nader beschouwd Blz. 345
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 346
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 347
Ad 3. Precariobelasting Blz. 348
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 349
Ad 5 Rioolheffing Blz. 350
Ad 6 Rechten Blz. 351
Kwijtschelding Blz. 352
Overzicht geraamde inkomsten Blz. 353
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap