Uitgaven

9,29%

€ 5.784

x € 1.000
9,29% Complete

Inkomsten

7,93%

€ -4.867

x € 1.000
7,93% Complete

Saldo

101,25%

€ -918

x € 1.000

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,29%

€ 5.784

x € 1.000
9,29% Complete

Inkomsten

7,93%

€ -4.867

x € 1.000
7,93% Complete

Saldo

101,25%

€ -918

x € 1.000

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Om het restafval bij huishoudens te verminderen maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

Wat gaan wij doen?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld, en de straatverlichting gaan we   vervangen door ledverlichting, indien dat financieel of duurzaam rendabel is.

Wat gaan wij doen?

Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven.

Wat gaan wij doen?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd. Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van energie ondersteunen. De duurzaamheidslening blijft bestaan.

Wat gaan wij doen?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 194 190 190
Hernieuwbare elektriciteit % 0,90% 1,50% 2,50%
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
4.1 Volksgezondheid 1.003 987 987 986
4.2.1 Riolering financiën 6 6 6 6
4.2.2 Riolering OR 1.067 1.050 966 962
4.2.3 Riolering Infra 567 565 564 562
4.3.1 Afval Financiën 3 3 3 3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.994 1.994 1.993 1.998
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 23 23 23
4.4.2 Milieubeheer ROV 282 281 281 248
4.4.3 Milieubeheer VTH 493 493 493 493
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 347 347 343 343
Totaal Lasten 5.784 5.749 5.659 5.625
Baten
4.1 Volksgezondheid -12 -12 -12 -12
4.2.1 Riolering financiën -1.942 -1.923 -1.822 -1.797
4.3.1 Afval Financiën -2.018 -2.018 -2.018 -2.018
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -459 -459 -459 -459
4.4.2 Milieubeheer ROV -36 -36 -36 -36
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -399 -399 -399 -399
Totaal Baten -4.867 -4.848 -4.746 -4.721