Uitgaven

3,01%
€ 1.876
x € 1.000
3,01% Complete

Inkomsten

2,24%
€ -1.377
x € 1.000
2,24% Complete

Saldo

55,06%
€ -499
x € 1.000

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

3,01%
€ 1.876
x € 1.000
3,01% Complete

Inkomsten

2,24%
€ -1.377
x € 1.000
2,24% Complete

Saldo

55,06%
€ -499
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig  herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en  wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Welstandsnota
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • Verordening Starterslening
  • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen, het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en het meewerken aan partiële herzieningen. Ook gaan we de ‘flitsvergunning’ invoeren. Met een versnelde procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 259 253 274
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 4,22 12,72 28
Demografische druk % 81% 82% 82%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro 534 534 544
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro 580 570 590
*Indicator niet bekend

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 383 383 383 383
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 283 259 233 233
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 1.053 1.003 1.003 1.001
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 157 157 157 129
Totaal Lasten 1.876 1.802 1.777 1.746
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -111 -111 -111 -111
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -523 -523 -523 -523
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -2 -2 -2 -2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -741 -741 -741 -741
Totaal Baten -1.377 -1.377 -1.377 -1.377